medzinarodný marketing

Essay by anny17 October 2014

download word file, 105 pages 0.0

Downloaded 1 times
Keywords

Štátnicové otázky "Manažment ľudských zdrojov I."

1. Definícia a funkcie riadenia ľudských zdrojov. Subjekty manažmentu ľudských zdrojov (MĽZ) a organizácia personálnej práce. Útvar MĽZ - typy, funkcie, ciele, úlohy. Pracovná evidencia a personálny informačný systém.

Definícia riadenia ľudských zdrojov:

RLZ sa definuje ako činnosť, ktorej pozornosť sa sústreďuje na zamestnancov - ľudské zdroje, a ktorá sa spolu s ostatnými funkčnými oblasťami manažmentu podieľa na dosiahnutí synergického efektu - splnení cieľov zamestnancov aj podniku ako celku. (Kachaňáková)

RLZ tvorí časť podnikového riadenia, ktorá sa zameriava na všetko, čo sa týka človeka v pracovnom procese, teda jeho získavanie, formovanie, fungovanie, využívanie, organizovanie jeho práce, jeho pracovné schopnosti a správanie sa, jeho vzťah k vykonanej práci, podniku a spolupracovníkom a v neposlednom rade jeho vlastné uspokojenie z vykonanej práce a jeho personálny a sociálny rozvoj. (Koubek)

RLZ predstavuje strategický a premyslený logický prístup k riadeniu ľudí, ktorí sa individuálne a kolektívne podieľajú na efektívnom plnení cieľov podniku.

(Armstrong)

Z uvedeného vyplývajú nasledujúce základné charakteristiky typické pre RĽZ:

integrácia strategického RĽZ so stratégiou podniku a tým aj podpora záujmov manažmentu

RĽZ a podniková kultúra sa navzájom ovplyvňujú a pôsobia pri získavaní oddaných zamestnancov

línioví manažéri hrajú významnú úlohu

Ciele riadenia ľudských zdrojov:

Riadenie ľudských zdrojov dosahuje svoj hlavný cieľ plnením dvoch základných úloh zameraných na:

zabezbečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej i kvalifikačnej štruktúre a v dynamickom súlade so strategickými cieľmi podniku (to znamená, že riadenie ľudských zdrojov musí pružne zohľadňovať okrem počtu a požiadaviek pracovných miest aj ich prípadnú premenlivosť)

zosúladenie správania zamestnancov so strategickými cieľmi podniku( rozumie sa tým efektívne fungovanie zamestnancov, ktoré predpokladá ich systematické vzdelávanie a rozvoj, ako aj efektívne využívanie ich pracovných schopností pomocou adekvátnych stimulačných nástrojov).

Weather a Davis uvádzajú štyri základné ciele riadenia ľudských zdrojov:

spoločenský - pristupovať zodpovedne k požiadavkám a vplyvom spoločnosti a pritom...