Meget grundig rapport om fysiologi hos fisk og pattedyr. Sammenligner naturligvis disse to.

Essay by tonserUniversity, Master'sA+, August 2002

download word file, 17 pages 3.9

Downloaded 42 times
Keywords , , , ,

Biologi Rapport

omhandlende

Fysiologi

Skrevet af:

Thomas Rasmussen, 2.BI/2

Formål:

Denne rapport er sammensat af fire forsøg, fra hvilke vi forsøger at nå frem til et fælles formål.

1.At demonstrere metoder til måling af blodtryk

2.At demonstrere metoder til måling af vitalkapacitet

3.At få en forståelse af opbygning af henholdsvis et svinehjerte og et fiskehjerte ved dissektion af disse, samt forstå de forskelle der er imellem de to arters kredsløb.

4.At undersøge fisks gæller ligeledes ved dissektion, og derved forstå fisks respiration

Disse fire forsøg skal til sammen give os en forståelse og indsigt i opbygningen og teorien bag kredsløbet hos de undersøgte arter. Denne vil vi til sidst bruge til at indse forskelle og ligheder hos arterne.

Teori:

Hvad er det egentligt vi skal bruge vores lunger, hjerte og kredsløb til? Deres funktion munder alle ud i at få transporteret O2 ud til cellerne og CO2 væk fra cellerne.

Hvad er der vi skal bruge denne O2 til? Det vil vi nu uddybe idet det er vigtigt for at kunne forstå hvorfor vores krop bruger så meget energi og plads på vores kredsløb. Til sidst vil jeg komme ind på de samme ting bare omkring fisken, minus selvfølgelig det vi har tilgælles med fisken.

Alle levende organismer skal bruge energi for at kunne overleve og reproducere sig. Denne energi kan de skaffe på sig på flere forskellige måder. Man har delt organismer op i hovedgrupper alt efter deres måde at skaffe sig energi på:

1.Heterotrofe (oxidation af org. stof)

2.Fototrofe (lysenergi)

3.Kemotrofe (oxidation af uorg. stof)

Fælles for næsten alle fototrofe og kemotrofe organismer er at de selv kan opbygge organisk stof. De kaldes Autotrofe. Heterostrofe organismer, som os selv, skal derimod have tilført org. stof som er produceret af...