Monte Karlo simulacija

Essay by sesoniUniversity, Bachelor'sA+, June 2004

download word file, 6 pages 4.0 1 reviews

Downloaded 30 times
Keywords , , , ,

Monte Karlo simulacija

1. SIMULACIJA KAO POMOÆNA METODA U ODLUÈIVANJU

- Simulacija je pomoæno sredstvo za pribavljanje iskustva u vezi neke ideje ili koncepta posrednim eksperimentisanjem, odnosno, eksperimentisanjem na modelu.

- Simulacija je naèin za korishæenje modela.

- Model pretstavlja neki fenomen, a simulacija ga imitira. Naime, model mo emo smatrati fotografijom jednog fenomena, a simulaciju filmskim ili magnetofonskim snimkom dogaðaja.

Simulacija kao zamena stvarnosti mo e da bude korisna u sledeæim sluèajevima:

a) kada je fenomen ili sistem suvishe kompleksan da bi se mogao predstaviti jednom matematièkom formulom. (Veæi poslovni sistem nismo u stanju predstaviti sa nekoliko jednostavnih jednaèina.)

b) kada ne raspola emo analitièkom tehnikom za reshavanje neke matematièke formulacije, iako je ona veæ postavljena.

c) kada nije moguæe izvesti eksperimente sa jednim veæim sistemom iako su analitièari u stanju da teoretski predvide ponashanje toga sistema. (Na primer, nije moguæe proveriti zakljuèke u pogledu globalne ratne strategije.)

d) kada nije moguæe posmatrati fenomen u eljenoj okolini (na primer, nije moguæe posmatrati interplanetarne letelice u interplanetarnom prostoru.)

Simulacija je, prema tome zamena za stvarnost i posredno eksperimentisanje uz pomoæ modela.

Model se mo e definisati kao predstava stvarnosti kojom pokushavamo da objasnimo ponashanje nekog od aspekta te stvarnosti. Obzirom da je model eksplicitna predstava stvarnosti, on je uvek manje slo en nego sama stvarnost, ali on treba da je dovoljno kompletan da aproksimira one aspekte stvarnosti koje ispitujemo.

Modeli se mogu deliti na razilièite naèine:

* na kvalitativne i kvantitativne,

* za reshenje problema, za iznala enje optimuma,

* po predmetu prouèavanja,

* po stepenu razvijenosti.

Za nas je interesantna njihova dimenzioniranost i stepen apstrakcije.

Kada korespodencija izmeðu fizièkog modela i fenomena ili predmeta, koji posmatramo postaje vishe apstraktna, imamo pred sobom analogni model. To je sluèaj kada predmet koji koristimo da predstavlja drugi...