Moontlike invloede van 'n politieke stelsel op 'n land se mense.

Essay by Lallie September 2007

download word file, 7 pages 3.0

Die invloed wat 'n politieke stelsel van 'n land op sy inwoners het is baie groter as wat ons somtyds besef. Op die oog af byvoorbeeld lyk Suid-Afrika na 'n land waarin die mense almal totale gelykheid ervaar. Indien daar egter dieper gekyk word is dit glad nie die waarheid nie.

Suid-Afrika word tans deur die ANC (African National Congress) regeer. Dit is die regerende party op nasionale vlak en in die meesrderheid van ons provinsies. Die huidige president is president Thabo Mbeki. Die land het 'n federale parlmentêre demokratiese republiek waarin die president van Suid-Afrika (soos gekies deur die parlement) die hoof van die regering is. Daar is egter talle gevalle waaruit dit blyk dat die land nie werklik demokraties regeer word nie. Swart mense strek baie meer voordeel uit die wet as blankes. Dit kom grootliks voor as gevolg van die begeerte om die wanbalanse van die verlede (apartheid) te herstel.

Voor die demokrasie gestig is in 1994, tydens apartheid, was daar baie groot wanbalanse in die land. Daar is gediskrimineer teenoor swart mense terwyl die meerderheid van wit mense in weelde geleef het. Apatheid was dus 'n skeiding tussen rasse. Die invloed wat apartheid op Suid-Afrika se mense gehad het kan steeds duidelik in die land waargeneem word. Daar is steeds 'n skeiding tussen die woonbuurte van verskeie rasse groepe. Hoewel dit nou baie kleiner is, is dit steeds daar. Ryk en middel inkomste blankes woon in welgestelde buurte in goeie gebiede van dorpe en stede terwyl die arm swartes aan die buite wyke van die dorpe en stede in plakkerskampe woon. Die lewensgehalte in hierdie plakkerskampe is baie primitief weens swak ontwikkelde infrastruktuur. Slegs enkele plakkerskampe geniet die voordele van elektrisiteit, water en riool stelsels. Daar is dus ook swak sanitasie en die kampe wat wel oor elektrisiteir beskik se inwoners verdien dikwels nie genoeg geld om van hierdie dienste gebruik te maak nie. Swak sosio-ekonomiese toestande in die plakkerskampe lei ook op sy beurt weer na sosiale verval deur die gebruik van dwelms en maatskaplike kwessies. Die wanbalanse van die verlede kan ook gesien word deur die swart kinders wat met verflenterde klere in die strate rondloop en bedel, of swart kinders wat baie ondervoed is. Daar is wel ook wit kinders wat hierdie omstandighede beleef maar dit kom baie meer voor onder die swart gemeenskappe. Vanweë apartheid is daar ook talle swart mense (veral van die ouer geslag) wat vandag ongeletterd is. Hulle be-oefen dus ook nie beroepe in die tersiêre sektor nie, maar baie meer beroepe in die primêre en sekondêre sektore. Dit kan veral gesien word by huishulp poste. Die invloed wat apartheid op Suid-Afrika se mense gehad kan dus steeds op groot skaal oor die hele land waargeneem word. (Mandi Smit; www.answers.com, www.wikipedia.co.za)Die volgende voorbeeld van die invloed wat die politiek van 'n land op sy burgers uitoefen kan gesien word in Duitsland. Die artikel Anon.,"Revolution in the air",Time, Oct. 17, 2005, pp. 30-31 dui op sommige baie duidelike aspekte. Duitsland se regering kan beskryf word as 'n federale demokratiese staat wat gebaseer is op sosiale justisie. Die federale republiek is 'n politieke krag wat gedeel word tussen 'n sentrale of nasionale gesag en state wat algemeen is onder die terme van 'n konstitusie. Die konstitusie beklemtoon die beskerming van individuele vryheid of onafhanklikheid in 'n uitgebreide katalogus van menseregte. Duitsland het ook soortgelyk aan Suid-Afrika 'n apartheid in die verlede beleef. Adolf Hitler se bewind het tot die dood van baie Jode gelei. Meeste slagoffers is vermoor deur vergassing in gaskamers, maar talle ander is in groepe doodgeskiet, of het omgekom van die kombinasie van harde werk en verhongering. Talle Jode huisves steeds 'n haat vir die duitsers as gevolg van hierdie brutale maniere waarop hul voorouers moes sterf vir Hitler se "droom". Vandag word die konserwatiewe party beskryf as jonk en bevonk. Die ou, tradisioneel vervelige mense wat in die verlede as deel van die konferensie gesien is het so te sê heeltemal uitgesterf. In Duitsland is daar bewys dat die politieke stelsel talle invloede op die mense van die land het byvoorbeeld dat jong Europese Katolieke tradisioneel baie meer getrou is as hul ouers, jonger geslagte gryp ook nou die geleenthede van tradisionele familie waardes aan wat hul ouers afgeskiet het. Jong duitsers is al so gewoond is aan die politiek van vryheid, dat dit werlik 'n transformasie aanbring in hul persoonlik lewens. Die nasie het opgestaan teen die verlede met 'n rare eerlikheid. Bottcher het gesê dat die jeug baie meer buigbaar is as hul voorouers maar wel met baie meer onsekerheid leef. Die mense heg ook vandag baie meer waarde aan hul vryheid as aan hul gelykheid. Dit vind alles plaas omrede die land se vorige regering stelsels waartydens die mense onderdruk is 'n begeerte by die mense geskep het om nooit weer onder verdrukking te verkeer nie. Hul voorouers het egter meer waarde geheg aan gelykheid en sosiale justisie juis omrede hul as verskillende rasse groepe nie gelyk was nie. Die politieke stelsel van die verlede het dus 'n geweldige invloed gehad op die mense van Duitsland en speel ook vandag nog 'n rol in die manier waarop jong duitsers dink. Die huidige regering het ook 'n invloed deurdat die inwoners van duitsland baie meer liberaal raak en ook baie moderne sieninge het oor verskeie dinge. In vergelyking met die VSA is Europa sosiaal en polities geweldig liberaal. (Anon.,"Revolution in the air", Time, Oct. 17, 2005, pp. 30-31; www.answers.com)In die artikel van A. Purvis, "Children of he revolution" Time, Apr. 12, 2004, pp. 24-28 word daar gekyk na die invloed wat die politieke stelsel uitoefen op die mense van Sentrale- en Oos Europa. Hierdie dele van Europa het 'n parlementêre demokratiese republiek as regering. Vorige jare was die land onder kommunistiese bewind gewees. Die hele oos Europa en al die lande in Sentrale Europa (behalwe Wes Duitsland, Liechtenstein, Switzerland en Austrië) was onder die politieke invloed van die soviet unie. Hierdie lande was onder die yster gordyn. Hierdie stelsel het 'n geweldige groot invloed op die mense van hierdie lande gehad. Die generasie van 1989 is baie individualisties, kompeterend en hulle kyk wyd uit na die wêreld om hulle. Omrede hierdie land so lank afgesny was van die die res van die wêreld huisves die kinders van die revolusie 'n intense nuuskierigheid en begeerte om te slaag. Hulle het nou 'n ferm en vaste geloof in die voordele van oop grense en 'n verfrisde selfvertroue oor hul plek in Europa en nog belangriker oor Europa se plek in die wêreld. Toe die ouer geslag nog geveg het vir die veranderinge wat vandag in die land plaasvind het hulle geweet dat slegs die jonger generasies volle vrugte daarvan sal pluk. Daar is 'n duidelike kontras tussen die entoesiasme van die jong leiers van Oos- en Sentrale Europa teenoor die van hul ouers. Die ouer geslag vind die vervulling van 'n historiese tog baie belangrik teenoor die jeug wat aan die oop grense geweldig baie waarde heg. Die voorheen verwronge ekonomiese en sosiale verbeteringe het kronies 'n onstabiele politieke leierskap en meer onlangs werkloosheid veroorsaak. Die grootste geleentheid vir hierdie lande is die talle jong mense wat die land verlaat vir 'n tydperk (Slegs moontlik vandat die nuwe regering stelsel ontslae geraak het van die yster gordyn) en dan terugkeer om die land op sy voete te bring. Alhoewel die nuwe vryheid van die mense die jeug harder laat werk as hul ouers, 'n beter opvoeding bied, en minder politieke betrokkenheid gee is hulle egter meer onseker oor hul toekoms. Saam met vryheid kom daar meer keuese. Hule word ook baie meer blootgestel aan vreemde invloede in kulture in politiek. Dit maak hulle egter net meer sosiaal konserwatief. Die jeug het 'n weier perspektief, hulle is meer buigbaar en ook oop vir kompromie. In pole byvoorbeeld kry baie meer kinders nou ook kans om aan universiteite verder te gaan studeer as in vroër jare. Daar bestaan ook omtrent geen familie welgesteldheid nie weens die lae inkomstes onder die kommunistiese bewind. Die land se jeug trek ook wel soss westrese kinders aan maar omrede hul meer inklusief is luister hul na poolse musiek en kyk na poolse rolprente. Die land se mense beleef dus die invloed van hul vorige- asook hul huidige politieke stelsel op groot skaal in hul lewens.

(A. Purvis, "Children of he revolution" Time, Apr. 12, 2004, pp. 24-28; www.answers.com)Laastens soos ons in die artikel van "Absolute power" Time, Feb. 14, 2005, pp. 38-39 deur A. Perry kyk ons na die verskeie politieke invloede op die mense van Nepal in Suid-Oos Asië. Politiek van Nepal vind plaas in 'n raamwerk van 'n monargie in oorgang na 'n parlementêre demokrasie. Op 9 November 1990 is die konstitusie gestig. Die Koning is aan hoof van die staat en die Eerste minister aan hoof van die regering. In Nepal is die rebellie groep Maoist, studente aktiviste en menseregte werkers in hegtenis geneem. Demokrasie het doodgeloop.b Soldate het die minister Sher Bahadur Deuba onder huisares geplaasen regoor die land is daar op televisie slegs kulturele programme en patriotiese liedjies gespeel. Koning Gyanendra het gesê dat in die soektog na liberalisme word dissipline oorgekyk. Die tydelike opskorting van regte op vryheid van uitdrukking, samekoms, informasie, eiendom, privaatheid, pers, publikasie, die reg om nie aangehou te word sonder rede of 'n hofsaak en die reg om unies te vorm het ook plaasgevind. Die koning het die 14 jaar van sukkel met demokrasie tot 'n einde gebring omrede die wyd bekende mislukking van die demokratiese eksperiment. Die Maoist rebellie het getransformeer van 'n merkwaardige rebel groep na 'n onetiese krag van 10 000 tot 15 000 wat twee derdes van Nepal beheer. Hierop het die Koning gesê dat hy sy vertroue in die politikusse se vermoëns om die konflik te stop verloor het. Geloof in Monargie het ook baie afgeneem. Die mense van Nepal het dus in opstand gekom teen die Monargie as gevolg van die aaneenlopende probleme met die regering van die land. Hulle verkies 'n kommunistiese regering wat dinge gedoen sal kry en bietjie standvastigheid sal bied aan die land en sy mense. (A. Perry, "Absolute power" Time, Feb. 14, 2005, pp. 38-39; www.answers.com)Die verskeie politieke stelsels oefen dus groot invloede uit op die mense van die betrokke lande waar hierdie stelsels toegepas word. Soms is dit positief en soms is dit negatief. Die uitwerkings van politieke stelsels wat in die verlede aan bewind was kan vandag steeds gesien word oral in die wêreld en self in ons eie land kry mense steeds swaar oor die politieke stelsel van die verlede.