Myty o prostitucii

Essay by laraa October 2006

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 2210 times
Keywords , , , ,

Ja by som teraz chcela písať o týchto mýtoch viac a na základe mojich vlastných skúseností, aj skúseností mojich kolegýň a kolegov vysvetliť, prečo sú tieto tvrdenia nepravdivé. Viem, e "univerzálne pravdy", ktorými bola slovenská spoločnosť v tomto smere "kŕmená" takú dlhú dobu, sa nedajú zbúrať ľahko. Verím vshak, e čitateľská verejnosť si zaslú i vedieť, ako to vlastne s tou prostitúciou je...

Mýtus č. 1: prostitúciu vykonávajú len eny - v celosvetovom meradle určite prevyshujú v tomto zamestnaní eny nad mu mi. Pokiaľ sa rozprávame len o prostitúcii, a nie o ďalshích odvetviach sexbiznisu, tak na Slovensku pracujú najmä mu skí prostitúti, ktorí poskytujú svoje slu by mu om. Rovnako by sme nemali zabúdať na transgender ľudí, ktorí síce na Slovensku pracujú v prostitúcií minimálne, ale v krajinách ako je napr. Nemecko či Francúzko, je ich oveľa viac. Podľa nashich interných shtatistík, ktoré sú určite skreslené tým, e pracujeme len s pouličnou scénou, je percentuálny pomer nasledovný: 95 % tvoria eny, 4.75

% mu i a 0.25 % transgender ľudia.

Mýtus č. 2: prostitúcia = predaj vlastného tela - prostitúcia je vykonávanie sexuálnych slu ieb za úplatu alebo inú nepeňa nú výhodu. Pri prostitúcií sa nepredáva telo. Nikto, kto pracuje v prostitúcií, nepredá zákazníkovi svoju ruku alebo obličku. Predávajú servis, za ktorý chcú, samozrejme, peniaze ako ktokoľvek iní za svoju prácu.

Mýtus č. 3: prostitúciu vykonávajú vshetci nedobrovoľne - niektoré čitateľky a niektorých čitateľov určite sklamem, ale nie je to pravda. Viem, e ka dý má v povedomí v dy nejaký medializovaný článok o obchode s ľuďmi, ale prípadov, kedy niekto vykonáva prostitúcii skutočne nedobrovoľne, je ďaleko menej, ne si myslíte. Samozrejme, prostitúcia nie je to zamestnanie snov. Ľudia si ju volia s rôznych príčin a často v situáciách, kedy si musia zvoliť "menshie zlo", či e rozhodujú na napr. medzi tým, či budú kradnúť, dajú deti do starostlivosti shtátu alebo si budú zarábať poskytovaním sexuálnych slu ieb. Niektoré eny a niektorí mu i majú túto svoju prácu dokonca veľmi radi. Veď sex je aj o príjemných pocitoch a radosti.

Mýtus č. 4: v prostitúcii pracujú len ľudia, ktorí u ívajú drogy - opäť je to len vysvetletlenie pre tých, ktorí nedoká u akceptovať prostitúciu ako slobodnú voľbu zamestnania. V prostitúcií pracujú ľudia, ktorí drogy neu ívajú a pracujú v nej aj ľudia, ktorí drogy u ívajú, presne tak, ako existujú u ívatelia drog aj v iných profesiách (umelecké, mana érske a iné). Samozrejme, percentuálny podiel osôb pracujúch v prostitúcií a ich u ívania/neu ívania drog v dy závisí od miesta, kde sa prostitúcia vykonáva.

Mýtus č. 5: pouličné prostitútky a pouliční prostitúti sú najspodnejshou skupinou v rámci tohto zamestnania - opäť chyba, hoci verejnosť je o tomto mýte skalopevne presvedčená. Tak, ako si ľudia vyberú prostitúciu ako svoje zamestnanie, vyberú si aj miesto, kde jú chcú vykonávať. Ka dému vyhovuje niečo iné. Pri práci v salóne obyčajne eny nemajú na výber a musia ísť s ka dým chlapom, ktorý zaplatí potrebnú sumu, z ktorej nakoniec pripadne tejto ene asi polovica. Na ulici si zákazníka vyberá ena alebo mu slobodne a mô e ka dého, na kom je niečo "zvláshtne", odmietnúť. Zároveň, hoci sú ceny za slu by spravidla ni shie, zostáva celý zárobok tomu, kto sexuálny servis poskytuje. Na ulici sa tie ena alebo mu mô e "zahrať" na náhodnú okoloidúcu/okoloidúceho pokiaľ by sa pristavovalo auto, v ktorom sedí niekto známy, čo u v salóne je naozaj veľmi ťa ké urobiť.

Mýtus č. 6: prostitúciu vykonávajú len Rómky - ka dý kto niekedy vyu il platený sexuálny servis vie, e to nie je pravda. Je pravda, e v sexbiznise pracujú aj Rómky, presne tak ako aj beloshky, černoshky, aziatky a iné typy ien. Opäť mô em vychádzať len z nashich interných shtatistík, ktoré, ako som u písala vyshshie, sú skreslené a tam je pomer 60:40 v prospech nerómskych ien. Na základe vlastných skúseností vshak viem, e v salónoch pracuje taktie viac nerómskych ien ne Rómiek.

Mýtus č. 7: prostitútky majú pohlavné choroby a nepracujú s kondómom - ka dá ena a mu pracujúci v sexbiznise vie, e na to, aby mohla/mohol zarábať čo najdlhshie, musí byť zdravotne v poriadku. Preto sa chránia oveľa viac ne be ní predstavitelia slovenskej verejnosti pred pohlavne a krvou prenosnými ochoreniami. V zahraničí sa robil výskum, podľa ktorého sú to práve ľudia pracujúci v sexbiznise, ktorí najčastejshie pri sexuálnom styku pou ívajú kondóm. Druhá vec je tá, e o nikom sa nedá povedať, či pou íva kondóm v dy. Preto je mo né, e sa pri nechránenom sexuálnom kontakte infikuje sexuálne prenosným ochorením. Treba si vshak uvedomiť, e ľudia pracujúci v sexbiznise sa mô u infikovať najmä od svojich zákazníkov, či e ak by sa zaviedli povinné zdravotné prehliadky, mali by sa kontrolovať aj zákazníci a nielen ľudia, ktorí v sexbiznise pracujú. Dokonca vyshshie spomínaný výskum preukázal aj to, e pohlavne prenosnými ochoreniami trpia oveľa viac ľudia, ktorí ijú v partnerských vzťahoch a nepracujú v sexbiznise.

Mýtus č. 8: prostitúcia vymizne, ak ju shtát zaká e - to je veľmi naivná predstava. V ka dom obchodnom vzťahu platí, e tam, kde je dopyt, je aj ponuka. Prostitúcia je celkom oprávnené pova ovaná za jedno z najstarshích povolaní a kedysi bola dokonca povolaním vysoko vá eným. V dy, a to aj napriek akýmkoľvek legislatívnym úpravám, sa prostitúcia bude vykonávať. Mo no ilegálne, mo no viac v úzadí, ale tým pádom aj s oveľa vyshshím rizikom pre ľudí, ktorí budú sexuálne slu by za úplatu poskytovať. Práve vtedy, ak ľudia pracujúci v sexbiznise stratia kontakt s okolitým svetom a s organizáciami, ktoré im poskytujú servis, budú títo ľudia vystavení oveľa vyshshej závislosti od iných a tým pádom sú vystavení aj vyshshiemu riziku obchodu s ľuďmi.

Mýtus č. 9: ak prostitúciu shtát zlegalizuje, vyrieshi sa tým problém daňových únikov - umo niť osobám pracujúcim v sexbiznise zlegalizovať svoju činnosť je určite ústretový krok. Skúsenosti zo zahraničia vshak dokazujú, e aj legalizáciu a s ňou súvisiace podmienky treba mať dobre premyslené. Inak slú i zákon o legalizácií len na sprísnenú kontrolu ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú legálne. Pravdepodobne by aj na Slovensku prepukol fenomén, kedy by sa z celkového počtu ľudí pracujúcich v sexbiznise zamestnalo na ivnosť len mizivé percento. V podstate sa ani nečudujem, keď e obyčajne sa pri legalizácií prostitúcie razí okrem iného aj trend pravidelných ka dotý dňových gynekologických prehliadok. Je to neférový postup, keď e ani ľudia pracujúci napr. s počítačom nemusia chodiť ka dý tý deň k očnému lekárovi. A ako som u písala vyshshie, choroby sa prenáshajú od zákazníkov a nie medzi ľudmi pracujúcimi v sexbiznise. Zisk z daní by asi tie nebol pre shtát a taký zaujímavý, ako sa to zdá na prvý pohľad. Presne ako sa robia daňové úniky v iných oblastiach, nebola by ani prostitúcia výnimkou.

Mýtus č. 10: prostitúcia je mimoriadne výnosné povolanie - to samozrejme závisí od toho, čo si predstavíme pod pojmami ako "veľký zárobok" a koľko by sme boli ochotní vziať za poskytovanie sexuálnych slu ieb my. Keď e u nás neexistuje iadne ochranné opatrenie pre ľudí pracujúcich v sexbiznise, nemajú títo ľudia nárok na nemocenskú, platenú dovolenku, dôchodok, či iné výhody, ktoré be ne vyu ívam napríklad ja. Tým pádom musia zarábať viac ne je priemerný plat na Slovensku a pokryť si vshetky svoje výdavky. A sama neviem, či je za súlo suma 1 000 korún adekvátna. Skôr si myslím, e nie je.

Mo no by sa mýtov o prostitúcií dalo nájsť aj viacero. Vo svojej dennej praxi sa vshak stretávam najmä s tými, o ktorých som práve teraz písala. Viem, bolo by hlúpe očakávať, e jeden článok zmení myslenie ľudí na Slovensku. Isté vshak je to, e nechcem, aby sa tieto mýty ďalej shírili bez adekvátnych protiargumentov. Čitateľky a čitatelia si nakoniec aj tak vyberú to, čo v danom momente budú schopné/schopní "stráviť" a čomu viac uveria. Ja očakávam len konshtruktívny dialóg a ochotu pracovať s vlastnými predsudkami. Ale mo no je to eshte stále prílish veľké sústo...