p912039

Essay by cabs111Elementary School, 2nd gradeC-, February 2014

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 1 times

AJM MCHS

Isabel Peralta 25 IV-13 August 9,2013

Tiwala

Mahirap maging estudyante. Sa buhay kong pagiging estudyante, masasabi kong mistulang pasan ko ang mundo sa tuwing magkakaroon ng pagsusulit at wala pa akong naaaral. Pakiramdam kong sadyaan akong pinahihirapan ng mga guro ko sa pagbibigay ng sabay-sabay na mga takdang aralin. Ngunit kumbinsado akong kakayanin ko ang mga ito dahil kasama ko ang Diyos. Hindi ako magsisinungaling, mahirap maniwala sa Diyos lalo tuwing nararamdaman kong pinababayaan na Niya 'ko, pero mas mahirap ang walang pinaniniwalaan pag may pinagdadaanan.

Bilang isang tao, hindi mawawala ang mga gabing nagtataka ako kung may Diyos ba, at kung meron man, nasaan na Siya? Ba't Niya ako pinababayaan? Hindi na ba Siya naawa? Sa mga gabing tulad nito gusto ko na talagang sumuko, ngunit sa ganitong paraan ako napapalapit sa Panginoon. Kahit makaabot ako ng madaling araw, nagbibigay pa rin ako ng oras para magdasal ng Rosaryo para kumalma at maramdaman na hindi ako nag-iisa.

Sa konting pagdarasal lang, nabibigyan na ako ng lakas. Sabi nga sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 31, berso 6, "Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagka't ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. "