Pag-aanunsiyo - Kaugnay na Literatura

Essay by jpa_reyesJunior High, 9th grade September 2004

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 20 times

Advertisers like other businessmen have a social responsibility to the public they seek to serve. They should not exploit and ride on the weakness of gullible consumers in their desire to increase sales of products and, accordingly, the firm's profits. Any untruthful advertising is unethical, immoral, and unfair to society. Thus, there is a pressing need for the observance of ethics and ethical principles on the part of the advertisers.

-Miranda, Gregorio S., Advertising

Ang mga anunsiyo ay nakikita natin kahit saan tayo magpunta: sa telebisyon, sa kalye, sa dyaryo at kahit sa radyo. Ito ay isang bagay na ating nakasanayan na. Masasabi natin na ito ay naging bahagi na ng ating pamumuhay, kung kaya't marami ang maaaring maidudulot nito sa lipunan.

Dahil sa impluwensiyang kayang ibigay ng mga advertisements, kinakailangang magkaroon ng etiko sa pag-aanunsiyo. Mahalaga ito sapagkat malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ating lipunan. Sa pagpapakita ng mga patalastas na moral at kaayaaya sa paningin ng madla, mababago nito ang mga 'di magandang ugali ng tao.

Ang mga anunsiyo ay hindi dapat gamiting kasangkapan upang makalamang sa mga mamimili. Hindi dapat inaabuso ang kapangyarihan ng pag-aanunsiyo sapagkat masama ang mga epekto nito sa ating lipunan. Dapat magkaroon ng katotohanan sa mga impormasyong ibinibigay ng mga patalastas upang hindi masira ang imahe ng isang produktong binebenta dahil lamang sa maling pag-aanunsiyo. Ang mga anunsiyo ay 'di dapat magkaroon ng pagtukoy sa ibang kumpanya o produkto sa kadahilanan na maaaring makasira sa negosyo ng kumpanyang tinutukoy. Dapat alisin o iwasan ang pakikipag-kompetensiya sa anunsiyo dahil maaaring malagay sa alanganin ang mga negosyo.

Ang anunsiyo ay isang paglilingkod sa mga mamimili pati na rin sa industriya, pangangalakal at sa pampublikong ekonomiya. Ito ay dapat ikarangal sapagkat malaking tulong ang naibabatid nito sa ating lipunan kaya hindi natin dapat...