Podnikatelsky plan - "FINANCOVANIE VÝROBY PRE FIRMU EUROIMPEX-WERK Dieter Kart GmbH & Co. KG"

Essay by laraa October 2007

download word file, 16 pages 0.0

Downloaded 1411 times

OBSAHÚvod1.Zhrnutie2.Charakteristika firmy a predmetu jej činnosti3.Identifikačné údaje o firme4.Marketing5.Financovanie6.Finančný plánZáverÚVODPredmetom tohto podnikateľského zámeru, je zabezpečiť financovanie výroby "zhotovovanie a dodávka výrobku Cell-House" v zmysle navrhovaného kontraktu s firmou EUROIMPEX-Werk Dieter Kart GmbH & Co. KG, ktorý je v prílohách v slovenskom preklade.

1. ZHRNUTIE:Naše súčasné technické a finančné možnosti sú nedostatočné na to aby sme mohli dodržať podmienky navrhovaného kontraktu a to najmä z troch hlavných dôvodov, ktoré môžeme vyriešiť z cudzích zdrojov, v tomto prípade z úveru:1.Technológia, ktorú máme v súčasnosti k dispozícii, je kapacitne nedostatočná.

2.Čo sa týka kvality výrobkov, a tá je vzhľadom na to, že sa jedná o remeselnú výrobu, závislá najmä od odbornej úrovne pracovníkov, v súčinnosti s kvalitou strojovej technológie. Tu je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu časti technológie, ktorú máme k dispozícii, aby sme mohli danú produkciu vyrábať v požadovanej kvalite.

3. Z kontraktu vyplýva nutnosť vytvorenia zásob na prvú dodávku, ktorá je presne špecifikovaná (množstvo a ceny), ďalej bude potrebné vytvoriť si zásoby na ďalšiu výrobu (minimálne v dvojtýždňovej produkcii).

Výška úveru:Základným predpokladom úspešného vykonávania vyššie opísanej činnosti je zabezpečiť financovanie z úveru:1. nákup a montáž strojovej technológie:bez DPHs DPH 23%- 3x zváracie pracoviská329 900,-Sk405 777,-Sk- 1x nitovačka 35 389,-Sk 43 529,-Sk- 1x kaliaca pec 55 250,-Sk 67 958,-Sk- Vysoko zdvižný vozík584 500,-Sk718 935,-Sk+ príslušenstvo 6 300,-Sk 7 749,-Sk+ náhradné diely 2 700,-Sk 3 321,-Sk2. rekonštrukcia časti technológie (vysekávací lis)240 000,-Sk295 200,-Sk3. nákup zásob na 1. dodávku 8 000 000,-Sk 9 840 000,-Sk4. predzásobenie na obrátky zásob 7 000 000,-Sk 8 610 000,-SkPožadovaná minimálna výška krátkodobého úveru spolu 20 000 000,-Sk5. rezerva - devalvačná do realizácie projektu cca 15% 3 007 532,-SkPožadovaná maximálna výška krátkodobého úveru spolu 23 000 000,-SkČerpanie úveru do:1.12.1999Splatnosť úveru do: do roka (resp. 12 mesiacov)31.11.2000Kalkulovaná úroková sadzba:23% p.a.

Harmonogram splátok istiny:štvrťročneSplátky úveru sú podrobne rozpísané v prílohe č. 1: "Kalkulovaný splátkový kalendár úveru", ktorý vychádza zo súčasných cien technológie, t.j. 20 000 000,-Sk.

Ako garanciu za úver sa úverujúcej banke ponúka:Postúpenie budúcich pohľadávok vyplývajúcich z kontraktu v celkovej sume 4 582 460 DEM, t.j. 101 144 057,-Sk (kurz NBS zo dňa 30.9.1999 = 22,072 Sk/1 DEM, používaný v celom zámere) a to aj prostredníctvom povoleného inkasa na náš účet vo Vašej banke.

2. CHARAKTERISTIKA FIRMY A PREDMETU JEJ ČINNOSTI:V súčasnosti majiteľom spoločnosti SEVILLA spol. s r.o. sú:-Ing. Jozef VANČO-Ing. Ferdinand MATEJKA-Ing. Jaroslav MENSKÝSpoločnosť SEVILLA s.r.o., vznilka 30. 3. 1994, so sídlom na Bielohorskej 15, Bratislava.

Podnikateľskú aktivitu vykonávame v prenajatých priestoroch na Galovej 8, v Bratislave, kde máme v prenájme výrobnú halu a kancelárie od spoločnosti Hydrostav, a.s.. Súčasný sortiment výroby sme začali vyrábať v auguste roku 1997. Dovtedy sa naša spoločnosť venovala len poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov. Súčasná sortiment výroby priamo nadväzoval na predchádzajúcu činnosť (pred augustom 1998). Zmena charakteru podnikateľskej činnosti sa pozitívne prejavuje aj na hospodárení spoločnosti. Jedným z predpokladov pre úspešný vývoj spoločnosti sú odborné skúsenosti manažmentu:Ing. Jozef VANČONarodený:10.3.1941, v Nitrianskom Pravne okres PrievidzaUkončené vzdelanie:Elektrotechnická fakulta (diplomovaný inžinier)Prax:1964 nástup do OTK Tesla Elektroakustika1966 vedúci skúšobní1974 technický delegát pri OZ Moskva1980 výrobný námestník Tesla Elektroakustika1994 riaditeľ podniku Elektroakustika š.p. Bratislava1996 konateľ vo firme SEVILLA, s.r.o.

Ing. Ferdinand MATEJKANarodený: 25.5.1944, v TrnaveBytom: Sekurisova 14, BratislavaUkončené vzdelanie:- SVŠT - strojnícka fakulta v r. 1968- rekvalifikačný postgraduál: zahraničný obchod VŠE r. 1975- 1977- atestácia 1°,2°,3°, priznaná Fed. Ministerstvom elektrotechniky r.1980Prax:- v rokoch 1968-1995, Tesla Elektroakustika, š.p.

- r. 1968- 1963 konštruktér- r. 1963- 1965 ved. technickej prípravy výroby- r. 1965- 1971 výrobný námestník- r. 1972- 1977 konštruktér- r. 1978- 1980 zmocnenec pre výstavbu závodu Tesla Ela v Trebišove. - r. 1981- 1991 vedúci odboru technologického vývoja- r. 1992- 1995 obchodný námestník- v rokoch 1995- 1997 TESLA Elektroakustika, s.r.o.:- r. 1995- 1996 generálny riaditeľ- r. 1996- 1997 poradca gen. riaditeľky - odbor marketing- od r. 1997, SEVILLA, s.r.o.:- poradca generálnej riaditeľky - marketingIng. Jaroslav MENSKÝUkončené vzdelanie:- r. 1971-1975 VŠE fak. MARP, Bratislava- mechanizácia a automatizácia riadiacich prác- postgraduál z ekonómie a VT- r. 1968- 1976 Tesla Elektroakustika, š.p., Bratislava- konštruktér- r. 1976- 1985 analytik programátor- r. 1986- 1995 ekonomický riaditeľ- r. 1995- 1998 SEVILLA, s.r.o., Bratislava - ekonomický riaditeľPredmet podnikania spoločnosti je podrobne uvedený vo výpise z obchodného registra.

-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar , na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)-prieskum trhu,-sprostredkovanie výkonu služieb v oblasti prieskumu trhu,-reklamná činnosť,-zámočníctvo,-výroba nástrojov,-brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov,-kovoobrábanie,-projektovanie elektrických zariadení,-výroba a opravy elektrických strojov a prístrojov,-výroba a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky,-montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,-elektroinštalácieV súčasnosti je naša spoločnosť aktívna len vo výrobnej činnosti, pričom obchodná činnosť, je zameraná len na predaj vlastných výrobkov.

V rámci marketingu sa nám podarilo rozpracovať lukratívny kontrakt s nemeckým partnerom.

3.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O FIRME :a) Obchodné meno firmy : SEVILLA, spol. s r.o.

konatelia: Ing. Jozef VANČO, Ing. Ferdinand MATEJKA,Ing. Jaroslav MENSKÝIČO: 31 572 576 DIČ:IČO/ 607Sídlo firmy: Bielohorská 15, 831 05 BRATISLAVAb) Založenie firmy: 30. 3.1994c) Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzenýmd) Počet súč. Zamestnancov: 35, po úvere 52e) Kontaktná osoba: konateľ - Ing. Jozef VANČO,mobil - 0903 744 901tel./fax - 07 / 44 88 93 51generálna riaditeľka Ing. Ľuba NEDBALOVÁtel. 07 / 57 11 89 23, fax 07 / 571 11 89 22f) Žiadateľ je platcom DPH:ánonie4.MARKETING A POPIS VÝROBYSpoločnosť SEVILLA, spol.s r.o., pôsobí na trhu s predmetným sortimentom od augusta roku 1998.

Sortiment výrobkov, ktorý je požadovaný v predmetnom kontrakte, je takmer identický so súčasným sortimentom výroby. Súčasný sortiment vyrábame pre holandskú spoločnosť. Technologický proces výroby a sortiment vstupných surovín je identický s požadovanými výrobkami v predmetnom kontrakte. Preto nie je potrebné zabezpečovať rozsiahlejší marketing v oblasti dodávateľov vstupných surovín.

Kalkulovaný vývoj výkonov spoločnosti (rast tržieb), bol rozpracovaný na základe predloženého návrhu kontraktu s nemeckou firmou EUROIMPEX-WERK Dieter Kart GmbH & Co. KG, Auf dem Stutzberg, D- 35745 DERBORN (ďalej len EUROIMPEX). Zabezpečenie finančných prostriedkov je vzájomne viazané na podpis kontraktu s uvedenou spoločnosťou. Preto marketing v tejto oblasti sme sústredili na včasné zabezpečenie dodávky strojných zariadení, ktoré sú predmetom úveru a na zabezpečenie včasných a plynulých dodávok vstupných surovín, potrebných na bezproblémový chod výroby po celý rok. V tejto oblasti sme oslovili niekoľko iných výrobcov a dodávateľov materiálov potrebných na výrobu požadovaného sortimentu, z dôvodu opatrnosti.

Súčasný dodávatelia vstupných surovín si plnia svoje súčasné záväzky voči našej firme bez takých problémov, ktoré mohli ohroziť plynulý chod výroby. Z kontraktu vyplýva, že výkony našej spoločnosti by mali stúpnuť o takmer 200%, preto mapujeme trh, aby sme sa vedeli vyhnúť problémom zo strany súčasných dodávateľov v krátkom časovom období, bez ohrozenie plynulosti výroby.

Kalkulácie výroby výrobkov uvedených v kontrakte, vychádzajú z predpokladu súčasných nákupných cien surovín. Je reálny predpoklad, že u niektorých dodávateľov vstupných surovín dosiahneme zľavu pri nákupe, nie však viac ako 2%. Tento rozdiel môže eliminovať fakt, že v prípade zásobovania vstupnými surovinami od iných ako súčasných dodávateľov, môže dôjsť k nárastu cien vstupných surovín.

Cenový rozdiel vstupných materiálov (podrobne popísané v kalkuláciách výrobkov) v rámci konkurencie sa pohybuje v rozsahu +/- 2 až 4%. Pri platbách predom (hotovosť, predfaktúra), ponúkajú dodávatelia zľavy pri nákupe do cca 2 - 4%.

V kontrakte je jednou z podmienok, zabezpečiť v prvej dodávke výrobky v celkovej sume 588 200 DEM, t.j. cca 13 miliónov Sk v predajných cenách (cca 8 miliónov Sk potreba na zabezpečenie vstupných nákladov na réžiu a zásoby). Naša spoločnosť nedisponuje takýmito zásobami, nakoľko vyrábame na zákazku a nie na sklad. Zásobovanie zabezpečujeme presne podľa výrobnej potreby, a väčšinou nakupujeme na faktúru. V prípade zabezpečenie výroby pre firmu EUROIMPEX, môžeme dosiahnuť určité cenové zľavy pri nákupe surovín, v rozsahu od 2% do 4% (množstvo, platba predom). Tento cenový vývoj sme nezakalkulovali do výhľadovej finančnej analýzy, čo vytvára určité rezervy pre pravdepodobný cenový nárast vstupných surovín z dôvodu možnej devalvácie.

Stručný popis technologického procesu výroby skrinky DK7502.013 6HE,300:1.kúpa a dovoz materiálu2.manipulácia3.strihanie4.automatické lisovanie5.lisovanie6.bodovanie7.pretláčanie8.lisovanie na ohraňovacom lise9.zváranie10.doprava na kooperáciu (k subdodávateľom)z toho v kooperácii sú vykonávané nasledovné operácie:- výroba drobných súčiastok - dielov- povrchová úprava- montáž- balenie11.expedícia k odberateľovi5.FINANCOVANIEPodnikateľský projekt sa orientuje na zaistenie financovania výroby v zmysle predloženého kontraktu. Z technicko-ekonomickej charakteristiky projektu vyplýva, že jeho celkové investičné náklady budú 20 000 000,-Sk. Výhľadová štúdia finančných ukazovateľov pozostáva z troch častí:1.Analýza minulého vývoja spoločnosti od r. 1996 až do júna 19992.Analýza vývoja súčasných výkonov výroby do 31.12.19993.Analýza výkonov výroby na zabezpečenie dodávok v zmysle kontraktu s firmou EUROIMPEX - WERK Dieter Kart GmbH & Co. KG v roku 2000.

V roku 2000 nie sú zahrnuté kalkulácie výkonov zo súčasnej výroby, nakoľko predloženou analýzou chceme dokázať bezproblémovú návratnosť úveru a schopnosť samostatného vývoja po roku 2000, vďaka predmetnému kontraktu.

6.FINANČNÝ PLÁNPre posúdenie ekonomickej efektívnosti projektu (rentabilita kapitálu, doba návratnosti...) sme na základe skúseností zo súčasnej výroby stanovili nasledovné hodnoty.

Všeobecne očakávaný vývoj ekonomiky v SR, môže podľa nášho názoru vyústiť do devalvácie Slovenskej koruny. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť svoje výrobky exportuje do zahraničia, výhľadové výrobné kalkulácie sme vypočítali na základe súčasných cien energie, režijných a surovinových nákladov.

Jednotlivé položky výkazu ziskov a strátVýnosyV roku 2000 výnosy z vlastnej výrobnej činnosti sú kalkulované na príklade vybraného výrobku, ktorý je v rámci kalkulácie najmenej ziskový z uvedeného sortimentu v kontrakte s firmou EUROIMPEX. Ide o výrobok, ktorý je v predmetnom kontrakte označený ako "DK7502.013 06HE, 300."Výpočet predajnej ceny vybraného výrobku DK7502.013 bol vypočítaný podľa kontraktu v prílohách, kde je uvedená cena 1 ks 159,89 DEM, t.j. 3529,-Sk/ks. Ročný výkon bol stanovený podľa celkovej prognózy predaja uvedenej v kontrakte, t.j. 19 550 ks, čomu sú prispôsobené aj kalkulácie nákladových položiek. Potom ročný výnos je podhodnotený oproti kontraktu a vyšiel na 68 991 950-Sk/rok, resp. 5 749 329,-Sk mesačne.

Podrobné kalkulácie výrobných nákladov uvádzame v tabuľke č. 1-Výška odpisov hmotného investičného majetku je vypočítaná podľa zatriedenia do 2.

odpisovej skupiny (v prílohách č. 1). Výhľadovo sú od seba odčlenené na odpisynadobudnutého majetku z úveru a predchádzajúceho majetku.

-Výpočet nákladových úrokov z úveru je v prílohe č. 1, "Kalkulovaný splátkový kalendár úveru" v mesačnom aj ročnom sledovaní.

Výnosové úroky zo zostatkov na účte nie sú odvodené od predpokladaného stavu na účte, ale na základe minulých období, kedy tieto zostatky boli nízke. Výhľadovo predpokladáme vyššie zostatky na účte (aj z dôvodu čerpania úveru), avšak tieto sme do fin. výhľadu nezakalkulovali, nakoľko toto vytvára určité výhľadové rezervy v ekonomike našej spoločnosti.

Po stanovení výnosov a nákladov prevádzky projektu sme spracovali výsledovku (v plnom rozsahu), ktorá nám poskytne informácie o hospodárskom výsledku, t.j. jeho zisku pred zdanením a po zdanení. V r. 1999 sú spočítané dve rôzne obdobia, a to, výhľad do úveru a výhľad k 31.12.1999 (stav k 30.6.1999 / 6 mesiacov vynásobené 10,5 mesiacmi).

Pre výpočet dane z príjmov sme vychádzali zo súčasných sadzieb dane z príjmov (40%).

Zoznam príloh:-príloha č. 1 "Výhľadová štúdia fin. ukazovateľov" z toho:-Kalkulovaný splátkový kalendár úveru (mesačne, ročne)-Výpočet odpisov-Súvaha v plnom rozsahu r. 1999- Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu- Výkaz o toku hotovosti- finančná analýza- návrh kontraktu s firmou EUROIMPEX - WERKRámcová zmluvao spolupráci v oblasti zhotovovania a dodávokvýrobkuCell-HousemedziEUROIMPEX - WERKDieter Kart GmbH & Co. KGAuf dem StutzbergD-35745 Derborn-v ďalšom nazývaný EUROIMPEX-ako zákazníkaSEVILLA s.r.o.

Galova 8SK 85004 BRATISLAVA / Slovensko-v ďalšom nazývaný SEVILLA-ako dodávateľ1.Predmet zmluvyPredmetom tejto rámcovej zmluvy je spolupráca medzi EUROIMPEX-om a SEVILLOU v oblasti výroby a dodávok Cell-Houseov.

Vlastnosti Cell-Houseov sú definované rozpiskou a výkresom Cell-House 1999, ktorý bol vypracovaný v súlade s požiadavkami firmy EUROIMPEX. Tam uvedené technické špecifikácie platia ako prisľúbené vlastnosti v právnom zmysle.

2.Platobné podmienkyDodávky SEVILL-y sa uskutočnia výhradne na bázi Nákupných podmienok EUROIMPEX-u (vydanie 1/99), uvedených v Prílohe 1.

Dodávky sú franko príjemca EUROIMPEX, včítane vedľajších nákladov, ako balenie, preclenie, atď.

Účty za tovar budú EUROIMPEX-om platené nasledovne:S 3% skontom, po príchode tovaru a obdržaní faktúryod 1. - 15. v mesiaci 30. v mesiaciod 16. - 31. v mesiaci 15. nasledujúceho mesiaca.

Náklady na nástroje budú EUROIMPEX-om platené nasledovne:100% čisté netto po uvoľnení prvých vzoriek.

3.CenyMedzi EUROIMPEX-om a Sevillou boli dojednané nasledovné ceny:Označenie Druh Cena SEVILLADM/100Trvale skladomPrognóza pre-daja 2000DK 7502.013 06HE, 300QB skl:dvere15 989,0050400DK 7502.014 06HE, 400QB skl.dvere17 030,00100600DK 7502.016 06HE, 600QB skl.dvere18 142,00100700DK 7502.023 09HE, 300QB skl.dvere17 930,0075600DK 7502.024 09HE, 400QB skl.dvere19 041,00125800DK 7502.026 09HE, 600QB skl.dvere21 610,001251000DK 7502.033 12HE, 300QB skl.dvere20 712,0075600DK 7502.034 12HE, 400QB skl.dvere22 255,001001000DK 7502.036 12HE, 600QB skl.dvere24 542,001301400DK 7502.043 15HE, 300QB skl.dvere22 940,0075500DK 7502.113 06HE, 300QB zatvorený15 226,0050200DK 7502.116 06HE, 600QB zatvorený18 142,0050250DK 7502.126 09HE, 600QB zatvorený20 991,0050450DK 7502.136 12HE, 600QB zatvorený23 530,0075650DK 7502.146 15HE, 600QB zatvorený26 202,0075800DK 7502.163 21HE, 300QB zatvorený24 886,0050200DK 7502.164 21HE, 400QB zatvorený27 683,0050250DK 7502.166 21HE, 600QB zatvorený30 720,0050400SPOLU1 40510 800Ceny na bázi predpokladaných množstiev sú pevne dohodnuté na dobu celého trvania Rámcovej zmluvy. Zvýšenie nákladov pri výrobe idú preto na ťarchu Sevily.

EUROIMPEX má právo jednať o znížení ceny pri podstatne zvýšených množstvách.

4.Dodacie lehotySEVILLA sa prispôsobí potrebám EUROIMPEX-u a má ako bezpečnostné množstvo 1/12 ročnej potreby na sklade. Toto množstvo môže byť dodané okamžite po objednaní.

Následné množstvá dodá SEVILLA 14 dní po objednaní.

Pri nesplnení zostáva EUROIMPEX-u vyhradené vykonať nákupy na pokrytie potrieb na náklady Sevily.

V prípade opakovaného nedodržania dodacích termínov a množstiev je EUROIMPEX oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Pri zvláštnych objednávkach (rozdiel voči sérii vo forme zvláštnych rozmerov, zvláštneho lakovania, atď.) dodá SEVILLA v priebehu maximálne 3 týždňov.

5.Garancia a výrobné zárukySEVILLA preberá za Cell-Housey, ktoré dodala záruku za nedostatky, ako je definované v Nákupných podmienkach EUROIMPEX. Pri odbyte do krajín mimo EU preberá SEVILLA výrobné ručenie za tie výrobky, ktoré idú ku koncovému spotrebiteľovi bez ďalšieho spracovania, a to podľa pravidiel nemeckého Zákona o zárukách na výrobky (Produkthaftungsgesetz).

V rámci tejto záruky oslobodzuje SEVILLA, EUROIMPEX od všetkých nárokov, ktoré vznesú tretí zo zákonnej záruky na výrobky na zmluvné predmety. To platí i na náklady, ktoré v súvislosti s týmto konaním vzniknú.

6.KvalitaMiery, udané podmienkami musia byť Sevillou v priebehu výroby merané, aby sa predpísané tolerancie neprekročili.

Tieto miery je treba písomne zachytiť. Na požiadanie je EUROIMPEX-u treba zaslať protokol.

SEVILLA zabezpečí fungujúci a stavu techniky zodpovedajúci systém zabezpečenia kvality.

EUROIMPEX je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak SEVILLA už nebude schopná dodávať dohodnutú kvalitu.

Za náklady, ktoré vzniknú následkom zlej kvality, alebo potrebou dodatočných prác je v plnom rozsahu zodpovedná SEVILLA.

7.Skúšky prvých vzoriekPo dohode s Oddelením kvality EUROIMPEX predstaví SEVILLA EUROIMPEX-u nasledovné výrobky:1 x DK 7502.013Cell-House skl. dvere,06 HE, 3001 x DK 7502.034Cell-House skl. dvere, 12 HE, 4001 x DK 7502.066Cell-House skl. dvere, 21 HE, 600Okrem toho je treba k uvedeným typom priložiť zodpovedajúce plné dvere.

Pre všetky vzorky je treba vyhotoviť Merací protokol prvého vzorku (Erstprufbericht).

To platí i pre plné dvere. V Meracom protokole prvého kusu je treba uviesť všetky miery (porovnanie menovitá/skutočná miera).

Okrem toho prevedie SEVILLA merania hrúbky, ako i mriežkovú skúšku na práškovom laku.

EUROIMPEX prosí Sevillu o uvedenie záväzného termínu na dodávku hore uvedených vzoriek do 22.9.1999.

Pre Cell-Housey, na ktorých nebudú prevedené skúšky prvých vzoriek platia rovnaké nároky na kvalitu, ako na predstavené.

Pred začiatkom sériovej výroby prevedie Euroimpex u Sevily audit kvality vo výrobni SEVILLA v Bratislave, ako i u jeho lakírnika.

Po uvoľnení vzoriek našim oddelením kvality objedná EUROIMPEX u Sevily množstvá, ktoré sú uvedené v bode 3 v tabuľke pod Trvale skladom.

8.Trvanie rámcovej zmluvyTáto Rámcová zmluva platí pre dodávky od októbra 1999 a je predbežne obmedzená do 31.12.2000.

Právo na okamžité vypovedanie z dôležitých dôvodov však zostáva týmto nedotknuté.

Dôležité dôvody sú, ak:a)SEVILLA opakovane nedodrží dohodnuté dodacie lehoty,b)Nastane značné zníženie kvality oproti pôvodnému štandardu kvalityV prípade podstatných technických zmien je EUROIMPEX oprávnený predčasne ukončiť spoluprácu so Sevillou.

9.DôvernosťVšetky výkresy alebo iné podklady, ktoré boli prenechané SEVILLe pre výrobu tovaru, alebo boli Sieňou zhotovené podľa údajov EUROIMPEX-u, zostávajú majetkom EUROIMPEX-u a nesmú byť použité na iné účely alebo byť sprístupnené tretím osobám. Je ich treba bez vyzvania zaslať späť po vybavení našich dotazov alebo objednávok.

SEVILLA podpisuje Prehlásenie o dôvernosti (Vertraulichkeitserklärung).

10.Exkluzivita, znázornenie a prezentáciaDodávku výrobkov, uvedených v tabuľke v bode 3 je možné previesť len na základe zákazky EUROIMPEX-u. Iný predaj nie je dovolený.

Znázornenie alebo prezentácia výrobkov Sevillou je bez schválenia EUROIMPEX-om zakázaná. To platí i o postúpení informácií, ktoré súvisia s dotazom alebo zákazkou.

11.Záverečné ustanoveniaMiesto plnenia je pre obe strany Derborn. Miesto súdu je Derborn.

Zmeny alebo opravy tejto Zmluvy je treba previesť v písomnej forme.

Ak by bolo alebo sa stalo niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia tejto Zmluvy neplatné, sú partneri tejto Zmluvy nabádaní (držaní) k nahradeniu neplatnej klauzuly zmyslu zodpovedajúcou platnou.

SEVILLA sa zaväzuje nezverejňovať oproti tretím alebo nevyužívať ako predajný argument bez povolenia meno EUROIMPEX. To platí ako pre písomné a elektronické publikácie, ako i pre ústne oznámenia. V prípade vedomého jednania proti tomuto platí právo na mimoriadne vypovedanie Zmluvy podľa §7.

SEVILLA spol. s r.o.

PRÍLOHA Č. 1"VÝHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOVVÝROBY VÝROBKOV ZN. QUICKBOX, PREEUROIMPEX-WERK Dieter Kart GmbH & Co. KG"Tab. Č. 1 -Kalkulácie nákladov na výrobu 1ks výrobku CELL-HOUSEDK7502.013 6HE,300A)QUICKBOX DK7502.013 6 HE, 300 SKLENENÉ ROZ. TVAR BRATISLAVA:NázovTBCV NminTbc/180TACV NminSPOLUV NminSPOLUV SkDRUHMateriáluMateriálV SkSPOLUV SkStenový diel 196658 - 1 ks1,8418,920.74109.922Ocel.plech 2 = 5,903 kgLisov.skrutka M5x10= 6 ksLisov.skrutka M5x12= 10 ksLisov. Kolík fi 4x10= 6 ks112,15715255222,07915255Bočný diel rozv. tv 197970 - 1 ks0,562,53,0616,218Ocel.plech 1= 1,970 kg37,4353,648Bočný diel rozv. tv 197620 - 1 ks0,52,5315,9Ocel.plech 1= 1,970 kg37,4353,33Krycí plech 1979701 - 2 ks1,3434,235,54188,362Ocel.plech 1= 6,300 kgElektrokont.jed = 2 ks119,72308,0622Dvere sklen. 196701 - 1 ks 1,9412,714,6477,592Ocel.plech 1= 3,542 kgSkrutka Soyer M4x6= 2 ksElektrokont.jed = 2 ks67,29852144,8952SPOJOVACÍ MATERIÁL18,9718,97SKLO112112NEMECKÝ MATERIÁL501,2501,2SPOLU6,1870,876,98407,9941060,1851 468 SkB)QUICKBOX DK 7502.013 6 HE, 300 POHORELÁNázovSpolu v SkDržiak 196601- 2 ksUholník 197601- 4 ksUholník 197602 - 2 ksUholník 1 - 2 ksUholník 2 - 2 ksOska - 2 ksTHACI NIT 16 ksSPOLU maximálne1 000 SkC)QUICKBOX DK 7502.013 6 HE, 300 TREBIŠOVNázovSPOLU v SkMateriál v SkSPOLU v SkBočný diel 197601 - 1ks12012Bočný diel 197970 - 1ks12012Čap záveru 197633 - 1ks1,450,3851,835Čap vodiaci 198861 - 2ks2,70,1622,862Abdeckstopfen 163343 - 2ks2SPOLU30,697 SkV prechádzajúcich kalkuláciách nákladov sú zahrnuté:Výrobná spotrebaZ toho:Spotreba materiálu a energieSlužbya Osobné nákladyz toho:Mzdové nákladyOdmeny členom orgánov spoloč.

Náklady na sociálne zabezpečenieSociálne nákladySumár nákladov na výrobu 1 ksOznačenie SUMÁRA)+ B) + C)Prepravné náklady na 1ks2 499 Sk70 SkMedzisúčet2 569 SkPoplatky a provízie cca 2% z celkových nákladov52 SkSPOLU2 621 SkPotom kalkulované náklady vo výsledovke budú:NázovKalkulovanývýkonv SkNáklady na1ks v SkVýkon v Skza rokVýkon v Skza mesiacPre rok 199919 550 2 621 51 238 126 4 269 844Pre rok 2000 počítame s priemerným nárastom nákladov na výrobu o 3% za rokPotom náklady budú v roku 2000 vychádzať z predpokladu:Pre rok 2000 - spolu52 775 2704 397 939Súčasná zamestnanecká štruktúra spoločnosti SEVILLA, s.r.o.:Konateľ3Generálny(a) riaditeľ(ka)1Výrobný úsekEkonomický úsekVýrobno-obchodný riaditeľEkonóm12Obchodné oddelenieNákupca - predajca2VýrobaKonštrukcia, technológ2Riadenie výroby, kvality a zásobovania3Výrobný pracovníci21Spolu súčasný počet zamestnancov je 35Po úvere pribudne 16 nových zamestnancov do výroby a jeden riadenia kvalityPrehľad úverových podmienok a sumárna tabuľka úveruVýška úveru19 992Doba v rokoch1Úrok p.a.23,00%Úrok p.p.5,75%Periód za rok 12Počet periód4Od mesiaca0Mesiacov12Odklad istiny / periód1MESAČNÉ ZAŤAŽENIEANUITA2 049ISTINA1 666ÚROK383ROČNÉ SLEDOVANIE19992000200120022003Anuita-1 150-24 0170 00Splátky istiny0-19 992000Splátky úroku -1 150-4 0250 00Zostatok19 9920000SPLÁTKOVÝ KALENDÁR - štvrťročnýPer.obdobieIstinaÚrokanuitaZostatok130.3.990000230.6.990000330.9.990000430.12.9901 1501 15019 992515.3.004 9981 1506 14814 994615.6.004 9988625 8609 996715.9.004 9985755 573 4 998815.12.004 9982885 2860SPOLU19 9924 02524 017Výpočet odpisov a prehľad investičných výdajov podľa odpisových skupín (os) - z predmetu úveruRok199819992000Stroje, nábytok (2.os) - nákup1 2540Odpisy 78168ZH na konci ú.o.1 1761 008Výpočet odpisov a prehľad investičných výdajov podľa odpisových skupín (os) - z predchádzajúceho majetkuRok199819992000Stroje, nábytok (2.os)1 35600Odpisy 84182182ZH na konci ú.o.1 2721 090909Výpočet odpisov a zostatkovej ceny HIM - spoluRok199819992000Stroje, nábytok (2.os)1 3561 2540Odpisy 84259350ZH na konci ú.o.1 2722 2671 917Vývoj syntet. ukazovateľovRok 19971998K 30.6.1999K 31.12.19992000NÁKLADY CELKOM463,012 203,012 203,023 438,059 173,7VÝNOSY CELKOM474,012 339,013 800,023 901,564 780,1VLASTNÉ IMANIE76,0213,01 670,02 153,47 793,8HOSP. VÝSLEDOK11,0136,01 480,0463,55 606,4MAJETKOVÁ BILANCIASÚVAHASÚVAHA1997199830.VI.9919992000AKTÍVA CELKOM4458 1578 30226 90817 279Pohľ. za upísané vl. imanie0 0000Stále aktíva 97 1 3411 2992 3171 967Hmotný investičný majetok-41 2401 2492 2671 917Stroje, prístr., dopr. prostr., inv.-41 2221 2492 2671 917Nedokončené hmotné investície018000Finančné investície101101505050Podiel. c. p. a vklady s rozhod. vpl.101101505050Obežné aktíva3486 6787 00324 59215 313Zásoby 072272315 7226 758Materiál 00115 0006 000Nedokončená výroba a polotovary0635635635667Výrobky087878791Dlhodobé pohľadávky710000Pohľadávky z obchodného styku710000Krátkodobé pohľadávky05 5065 9115 9666 911Pohľadávky z obchodného styku05 0935 6165 6165 900Štát - daňové pohľadávky025503501 012Iné pohľadávky015829500Finančný majetok2774503692 9041 643Peniaze21091200Účty v bankách2753413572 9041 643Ostatné aktíva0138000Časové rozlíšenie 0138000SÚVAHA1997199830.VI.9919992000PASÍVA CELKOM4458 1578 30226 90817 297Vlastné imanie762131 6702 1537 794Základné imanie100100200200200Kapitálové fondy00000Fondy zo zisku910172744Zákonný rezervný fond910172744HV minulých rokov-44-33-271 4631 943Nerozdelený zisk minulých rokov0001 4801 943Neuhradená strata minulých rokov-44-33-27-170HV bežného účtovného obdobia111361 4804635 606Cudzie zdroje3697 7216 58724 7559 486Rezervy 01384600Rezervy na kurzové straty01384600Dlhodobé záväzky00000Krátkodobé záväzky1897 5836 2414 7639 486Záväzky z obchodného styku1325 9893 5303 5303 833Záv. ku spoločníkom a združeniu5066535353Záväzky voči zamestnancom34814254250Záväzky zo soc. zabezpečenia06501 6301620Štát - daňové záväzky a dotácie43975935935 600Iné záväzky001000Bankové úvery a výpomoci180030019 9920Bežné bankové úvery00019 9920Krátkodobé finančné výpomoci180030000Ostatné pasíva02234500Časové rozlíšenie046000Kurzové rozdiely pasívne046000Dohadné účty pasívne01774500VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12.

Výkaz ziskov a strát1997199830.VI.9919992000Tržby za predaj tovaru038000Náklady vynaložené na predaný tovar04000Obchodná marža034000Výroba 45311 01613 65823 90264 780Tržby za predaj vl. výrobkov a služieb45310 29413 65823 90264 780Zmena stavu vnútrop. zásob vl. výroby0722000Výrobná spotreba2546 4196 96112 18252 775Spotreba materiálu a energie33 3823 3365 83852 775Služby 2513 0373 6256 3440Pridaná hodnota1994 6316 69711 72012 005Osobné náklady1955 2935 10710 2790Mzdové náklady1953 898 3 7087 4160Náklady na sociálne zabezpečenie01 3511 3392 8180Sociálne náklady04460450Dane a poplatky0981012Odpisy N.I.M. a H.I.M.3840259350Tržby z predaja I.M. a materiálu20333800Ostatné prevádzkové výnosy01 229000Ostatné prevádzkové náklady21516160Prevádzkový hospodársky výsledok144921 6041 15611 643Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov009200Tvorba rezerv na finančné náklady0138000Výnosové úroky15300Nákladové úroky0132411504 025Ostatné finančné výnosy013900Ostatné finančné náklady14118600Hospodársky výsledok z fin. operácií0-174-106-1150-4 025Daň z príjmov za bežnú činnosť318503093 738- splatná318503093 738Daň z príjmov za bežnú činnosť318503093 738Hospodársky výsledok za bežnú činnosť111331 4984645 606Mimoriadne výnosy05000Mimoriadne náklady 001800Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti02000- splatná02000Mimoriadny hospodársky výsledok03-1800H. V. za účtovné obdobie111361 4804645 606CASH - FLOW/Tok hotovosti/Výkaz CASH - FLOW1997199830.VI.9919992000Stav peň. prostr. na začiatku účt. obdobia02774502002 904Čistý peň. tok z bež. a mimor. činnosti297 1 467 -1383 792-1 294Účtovný H. V. za účtovnú jednotku111361 4804645 606Úpravy o nepeňažné operácie-12274-170168350Odpisy stálych aktív3840259350Zmena zostatkov rezerv0138-92-460Zmena zost. čas. rozl. nákl., výn. a doh. úč.085-40-450Zisk(-) strata(+) z predaja stálych aktív-15-33-3800Úpravy obežných aktív2981 057-1 4483 160-7 251Zmena stavu pohľadávok-71-5 435-405-55-945Zmena stavu krátkodobých záväzkov3697 214-1 04218 214-15 269Zmena stavu zásob0-722-1-14 9998 964Investičná činnosť20-1 29457-1 2540Obstaranie stálych aktív0-1 327-32-1 2540Obstaranie HIM0-1 327-32-1 2540Výnosy z predaja stálych aktív20338900Výnosy z predaja HIM a NIM20333800Výnosy z predaja finančných investícií005100Finančná činnosť-400016634Zvýšenie a zníženie vlastného imania-400016634Peň. dary a dotácie, aj v podobe pohľadávok-400016634Stav peň. prostr. na konci ú. obd.2774503692 9041 643