Politisk tolkning af Pontoppidans Nattevagt

Essay by Anonymous UserCollege, UndergraduateA, December 1996

download word file, 7 pages 3.0

Downloaded 28 times
Keywords , , , ,

Politisk tolkning af Pontoppidans Nattevagt -

Nattevagt.

I denne opgave over Henrik Pontoppidans 'Nattevagt'(1894), har jeg valgt at tolke med henblik på personernes politiske holdning. Jeg vil derfor se på deres socialisation og handlinger, for på den måde at kunne bestemme deres politiske anskuelse.

Før jeg springer ud i tolkningen, vil jeg gerne bringe en indførelse i de politiske ideologier, der er repræsenteret igennem romanen.

Først har vi socialismen der startede i 1870'erne med Louis Pio i spidsen i Danmark. Socialisterne mener, at det er arbejdet der skaber værdierne i samfundet, og dermed også kapitalisternes profit. Det mener socialisterne er uretfærdigt, og de mener derfor, at arbejderne skal have del i den profit. Man kan faktisk sige, at det næsten er som i Sherwoodskoven, hvor Robin Hood stjæler fra de rige, og giver til de fattige.

Nogle nøgleord fra socialismen er altså : bedre kår for arbejderne(proletariatet), staten skal styre økonomien(stærk stat), produktion for behov - ikke profit.

Den anden politiske anskuelse vi har repræsenteret i novellen er konservatismen. Konservatismen lægger vægt på, og dette er meget vigtigt, at forandringer kan være nødvendige, men at det skal ske i små trin. Man mener herved at det nye og det gamle forenes bedst muligt, samtidigt med at man bevarer traditionen (Lat:conservo=jeg bevarer). Det enkelte menneske er en del af de fællesskaber de indgår i: familien, slægten, nationen. Man har sin faste plads og underordner sig autoriteten: faderen, læreren, regenten, gud osv.. Tilhængerne af konservatismen er så det modsatte af proletariatet altså eliten i samfundet. Nøgleord: Gud, konge og fædreland.

Nu hvor jeg ganske overfladisk har omtalt de to forskellige ideologier vil jeg begynde på den mere spændende tolkning.

Først har vi Jørgen Hallager. Jørgen Hallager er en høj, kraftig mand. Han bliver kaldt for 'Røde' Hallager. Dette har to årsager. Den...