Projekat razvoja informacionog podsistema

Essay by sesoniUniversity, Master'sA+, June 2004

download word file, 9 pages 3.0

Downloaded 24 times
Keywords , , , ,

UVOD

Ovaj projekat je rađen u Zajednici za osiguranje imovine i lica u Subotici kao zastupnishtvu glavne filijale deoničarskog drushtva za osiguranje i reosiguranje u Novom Sadu. Delatnost ovog zastupnishtva obuhvata sledeće osnovne vrste osiguranja:

1.         Osiguranje lica

2.         Osiguranje imovine

3.         Osiguranje motornih vozila

4.         Osiguranje u poljoprivredi

5.         Osiguranje u industriji

1.         Osiguranje lica odnosi se na:

        osiguranje ivota pojedinaca kao i grupno osiguranje ivota

        osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

2.         Osiguranje imovine odnosi se na:

        osiguranje od opasnosti po ara i nekih drugih opasnosti

        osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojnishtva

        osiguranje stakla od loma

        osiguranje stvari u domaćinstvu

        osiguranje umetničkih, sportskih i sl. priredbi od atmosferskih padavina

        osiguranje stvari izlagača na sajmovima

3.         Osiguranje motornih vozila odnosi se na:

        osiguranje od auto odgovornosti

        kombinovano osiguranje motornih vozila

4.         Osiguranje u poljoprivredi odnosi se na:

        osiguranje useva i plodova

        osiguranje ivotinja

5.         Osiguranje u industriji odnosi se na:

        osiguranje mashina od loma i nekih drugih opasnosti

        osiguranje objekata u izgradnji

        osiguranje objekata u monta i

        osiguranje od opasnosti prekida rada usled po ara i drugih opasnosti

        osiguranje od odgovornosti iz delatnosti

        osiguranje filmskih preduzeća

        garancijsko osiguranje

        kombinovano osiguranje elektronskih računarskih procesora i sličnih uređaja

I ANALIZA SISTEMA

Od ukupnih delatnosti ovog zastupnishtva, projektom je obuhvaćen samo jedna delatnost koja se odnosi na vođenje evidencije ivotnog osiguranja lica i osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja.

Omogućena je automatizacija sledećih poslovnih procesa:

1.1         evidentiranje dostavljanja ponuda i njihovog skladishtenja

1.2         evidentiranje procene ponuda i izrade polisa

1.3         evidentiranje formiranja konsignacionih lista i njihovog skladishtenja

1.4         evidentiranje naplate premije osiguranja

1.5         evidentiranje poslatih opomena i njihove naplate

1.6         evidentiranje raskinutih ugovora i ponishtenih polisa

1.7         evidentiranje isteklih ugovora, isplaćenih premija i ponishtenih polisa

1.8         evidentiranje obnavljanja ugovora

1.9         evidentiranje izrade novih polisa nakon obnavljnja ugovora

2.0         evidentiranje prijavljenih nezgoda...