prorail

Essay by thijvisserB+, May 2014

download word file, 7 pages 0.0

Downloaded 1 times

Opdrachtnummer:

(3 cijfers, zijnde blok, taak en opdracht)

1.1.4

Opdrachtnaam (indien van toepassing)

Prorail

Datum van inzending

27-02-2014

Voor- en achternaam

Thij Visser

Studentnummer

851685686

Telefoon privé en/of zakelijk

0655687392

E-mail adres(sen)

thij_visser@hotmail.com

Eventuele opmerkingen

Opdracht 1.1.4 Pro-rail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegennet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ze verdelen als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. Bovendien, onderhouden ze bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen. Ten eerste, worden een aantal beperkingen benoemt, die gelden voor niet-marktgeoriënteerde (publieke) organisaties om deze (voor marktgeoriënteerde organisaties ontwikkelde) principes toe te kunnen passen. Ten tweede, worden standpunten van fracties in de Tweede Kamer gerelateerd aan de 'plakoplossingen' van Koppenjan.

Publieke dienstverlening houdt het leveren van diensten van publiek belang aan burgers in. Het betreft diensten die niet vanzelf door de markt of de samenleving geleverd worden en waarvan de gemeenschap vindt dat de overheid erin moet voorzien.

Aan publieke diensten worden andere eisen gesteld dan aan diensten en producten die door de markt geleverd worden. Het kan hierbij gaan om bijv. onderwijs, zorg, veiligheid, vervoer, energie en water.

Pro-rail is een publieke dienstverlener, waardoor het te maken heeft met een aantal beperkingen die gelden voor niet-marktgeoriënteerde (publieke) organisaties om deze (voor marktgeoriënteerde organisaties ontwikkelde) principes toe te kunnen passen. De principes waarover het gaat zijn: het formuleren van duidelijke doelstellingen en een heldere missie voor de organisatie, het delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken van doelen en het verantwoordelijk maken van werknemers voor resultaten en belonen op basis van behaalde resultaten. Ten eerste, gaat het bij publieke diensten zelden om het realiseren van een heldere doelstelling. Bij spoorvervoer gaat het niet alleen om reistijd, maar ook over frequentie, het aantal overstappen, toegankelijkheid en veiligheid.