Prorail

Essay by studentOU November 2014

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 2 times

Opdracht 1.1.3

Zoals in het hoofdstuk van Tompkins al wordt aangegeven bestaat er een sterke neiging om te veronderstellen dat alle organisaties zo efficiënt en zakelijk mogelijk geleid moeten worden. Deze neiging is de laatste decennia onder invloed van het New Public Management gedachtengoed toegenomen. Daarbij dreigt uit het oog te worden verloren dat er belangrijke en wezenlijke verschillen bestaan tussen marktgeöriënteerde en niet-marktgeöriënteerde (publieke) organisaties.

De volgende theoretische principes zijn op basis van algemene managementopvattingen ontwikkeld voor organisaties die opereren in een marktomgeving:

1. Duidelijke doelstellingen en een heldere missie voor de organisatie formuleren.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken van doelen delegeren.

3. Gewenste output en uikomsten definiëren en resultaten meten.

4. Werknemers verantwoordelijk maken voor resultaten en belonen op basis van behaalde resultaten.

Opdracht:

Benoem per element een aantal beperkingen die gelden voor niet-marktgeöriënteerde (publieke) organisaties om deze (voor marktgeöriënteerde organisaties ontwikkelde) principes toe te kunnen passen.

Duidelijke doelstellingen en een heldere missie voor de organisatie formuleren:

Managers in de publieke sector hebben niet dezelfde vrijheid als managers in de private sector om doelstellingen en missie/visie te formuleren, omdat:

de missie en de doelstelling van een organisatie is veelal al bepaald door wetgeving;

zij minder of geen vrijheid hebben in het bepalen van gewenste structuur, beoogde doelgroepen, regels en procedures en kwaliteitsmaatstaven;

zij veelal moeten afstemmen met andere belangengroeperingen;

zij er rekening mee moeten houden dat keuzes en beslissingen kunnen worden overruled.

Publieke organisaties hebben vaak diverse, soms conflicterende doelstellingen waaraan zij moeten werken.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken van doelen delegeren:

Beperkingen die gelden ten aanzien van besluitvorming en het delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn:

een democratisch besluitvormingsproces gaat gepaard met openheid en transparantie, zowel over gegevens als de wijze van besluitvorming an sich;

door benodigde democratische en transparante besluitvorming is er minder...