report PPNC

Essay by zennie94 November 2014

download word file, 68 pages 0.0

Downloaded 2 times
Keywords

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SIE

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN:

PHÆ¯Æ NG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN

VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

(((

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ MAI ANH

Nhóm 5 - VUW 11A:

NGUYỄN TRẦN HẠNH QUYÊN

SÁI NGUYÊN LONG

BÙI THỊ THÙY LINH

HOÀNG THÙY LINH

NGUYỄN TUẤN MINH

LỜI CẢM Æ N

Trong thời gian chuẩn bị và hoà n thà nh bà i báo cáo của mình, chúng em đã rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ, khuyến khích và hỗ trợ từ rất nhiều người. Và sau đây chúng em xin bà y tỏ lòng biết ơn chân thà nh đến những người đó.

Lời đầu tiên với tất cả sự chân thà nh, chúng em xin bà y tỏ lời cảm ơn đến PGS.

Nguyễn Thị Mai Anh, người cô đáng kính đã tận tâm hướng dẫn, cung cấp tà i liệu và chỉ bảo để chúng em có thể hoà n thà nh bà i nghiên cứu nà y một cách tốt nhất.

Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên Viện đà o tạo Quốc tế đã tham gia trả lời các câu hỏi khảo sát để chúng tôi có được đầy đủ tà i liệu là m nghiên cứu.

Và cuối cùng chúng em xin bà y tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Viện đà o tạo Quốc tế và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội được tham gia Nghiên cứu khoa học - một hoạt động hết sức bổ ích giúp chúng em có thể tiếp xúc và học tập những kiến thức mới.

Nhóm sinh viên...