Samenvatting

Essay by jorisrallyeUniversity, Master'sB, January 2004

download word file, 6 pages 2.0

Downloaded 21 times

Lineaire regressie:

Deze methode heeft als doel de relatie tussen variabelen weer te geven d.m.v. een rechte lijn (Y= a + bX). Uitgangspunt vormen de beschikbare waarnemingen, deze vormen getallenparen (X1,Y1). Er zit een verschil in de rol van X en Y: Bij regressie speelt X (ook wel de onafhankelijke variabele) altijd de rol van de oorzaak en Y (ook wel de afhankelijke variabele) is altijd het gevolg. LET OP: De punten (getallenparen) hoeven niet altijd perfect op een rechte lijn te liggen. Het doel bij het berekenen van een regressielijn is een rechte lijn te vinden die zo goed mogelijk past bij de gegevens in het spreidingsdiagram. Je berekent deze lijn met de z.g. methode van de kleinste kwadraten (Hst.12). Je gebruikt hiervoor de volgende formules (zie pagina 74):

1)A:Vermenigvuldig de getallenparen met elkaar(dus X x Y). Tel de uitkomsten bij elkaar op. B:Vermenigvuldig deze uitkomst met n.

2)Bereken nu de som van alle X-en en de som van alle Y-en. Vermenigvuldig deze twee uitkomsten met elkaar.

3)Nu de uitkomst van stap 1 minus de uitkomst van stap 2.

4)Kwadrateer alle X-en en tel de uitkomsten bij elkaar op. Vermenigvuldig deze uitkomst met n.

5)Kwadrateer de uitkomst van de som van alle X-en (zie stap 2).

6)Nu de uitkomst van stap 4 minus de uitkomst van stap 5.

7)Deel de uitkomst van stap 3 door de uitkomst van stap 6.

8)Je hebt nu de z.g. b uitgerekend (Y= a + bX). Nu nog a:

9)Deel de som van alle Y-en (zie stap 2) door n.

10)Deel de som van alle X-en ook door n en vermenigvuldig deze met b.

11)Doe nu de uitkomst van stap 9 minus de uitkomst van stap 10. Dit is a. Je hebt nu dus de formule bepaald voor de...