Samenvatting johnson & scholes

Essay by jetskeCollege, UndergraduateC+, May 2006

download word file, 94 pages 2.0

Downloaded 132 times

SAMENVATTING Exploring Corporate Strategy, 6e editie

Auteurs:

Gerry Johnson & Kevan Scholes

Inhoud:

Deel 1 Introduction

Hoofdstuk 1. Introducing Strategy

Hoofdstuk 2. Understanding Strategy Development

Deel 2 The strategic Position

Hoofdstuk 3. The Environment

Hoofdstuk 4. Strategic Capability

Hoofdstuk 5. Expectations and Purposes

Commentaar op deel 2 coping wit complexity; 'The Business Idea'

Deel 3 Strategic Choices

Hoofdstuk 6. Corporate-Level strategy

Hoofdstuk 7. Business-Level Strategy

Hoofdstuk 8. Directions and methods of development

Commentaar op deel 3 Strategic Selection

Deel 4 Strategy into Action

Hoofdstuk 9. Organising for Succes

Hoofdstuk 10. Enabling Succes

Hoofdstuk 11. Managing Strategic Change

Commentaar op deel 4 Strategy into Action

.............................................Deel 1 Introductie..............................................

Hoofdstuk 1

1.1 The nature of strategy and strategic decisions

De karakteristieken van strategische beslissingen (1.1.1):

Strategische beslissingen (SB's) hangen samen met de lange termijn richting die de organisatie op moet gaan.

SB's proberen een uitdaging voor de organisatie te scheppen of strategisch voordeel te laten behalen op langere termijn (bijv positioneren op een nieuwe markt).

SB's hangen samen met de doelen van organisatie activiteiten (de scope b.v. waar richt de organisatie zich op [één of meer activiteiten] en moet dat zo blijven). "Who are we and what business are we in"

Strategie kan gezien worden als het passend maken van de activiteiten van de organisatie aan de omgeving (strategic fit). (Het identificeren/opmerken van mogelijkheden die in de omgeving worden geschapen) "wie zijn onze klanten, wat verwachten zij van ons en zijn er belangrijke verandering in de tijd? [definitie] Strategic fit: ontwikkelen van strategie door het identificeren van kansen in de omgeving van de organisatie en aansluiten van bronnen en competenties zodat ze gebruik maken van deze kansen

Strategie kan ook gezien worden als het bouwen op (stretching) de bronnen en mogelijkheden van de organisatie (vinden van bestaande bronnen die mogelijkheden scheppen).