Skriftlig samfundsfagsopgave. Eksamen 2000 Del 1: fællesdelen; Del 2: sociologiske begreber; Del 3: Socialisationen i det moderne samfund / globaliseringen;

Essay by mlsHigh School, 12th gradeA+, December 2002

download word file, 8 pages 4.6

Downloaded 46 times

Redegørelse af kapitalistiske opfattelser i bilag A1 og A2.

Social borgerkrig eller vejen frem til perfektion, to fremtids profetier om det samme emne. Nemlig, kapitalismen og dennes overlevelse i det postindustrielle samfund.

A1 "Topledere vil begrænse junglekapitalismen"

De danske erhvervsledere ser med megen pessimisme på den måde, kapitalismen udvikler sig på i vores tidsalder. Det giver de tydeligt udtryk for i bilag A1. De mener bl.a. at kapitalismen på sigt vil fører til en social borgerkrig, denne borgerkrig vil opstå pga. de frie markedskræfter der har skabt en global konkurrence, denne konkurrence har polariseret kloden i en global/højteknologisk elite der så gradvist har isoleret sig fra resten af samfundet pga. teknologien og deres viden herom. Modsætningen til denne er en lokal underklasse, denne voksende underklasse der stadig beskæftiges af industrialderens monotone samlebåndsarbejde, føler den nye overklasse helt uopnåelig uddannelsesmæssigt så vel som intellektuelt. Industrijobbene er i tilbagegang, erhvervslederne forudser at disse job inden for en overskuelig fremtid helt vil forsvinde.

Et andet centralt argument i teksten er det fakta at kommunismen ikke længere kan benyttes som et skræmmebillede for dem der evt. tvivler på kapitalismens formodede overlegenhed. Der er altså ikke længere et valg mellem disse to samfundsmodeller, kapitalismen har "vundet". Derfor er det nu nødvendigt at revurdere den kapitalistiske samfundsmodel for derved at sikre dens overlevelse. Det er f.eks. helt vitalt for overlevelsen at virksomhederne begynder at tage et socialt medansvar og derved aktivt hjælper til at finde den "gyldne middelvej", der vil fører kapitalismen videre i det 21. århundred.

Konklusionen er altså at hvis kapitalismen skal overleve som samfundsmodel skal holdningen til den ændres. Firmaerne skal tage et ansvar og vi skal have udviklet en samfundsmodel der kombinere markedsøkonomiens dynamik/globaliseringen med social stabilitet og økonomisk bæreevne, på en fornuftig og fremtidssikret måde, Ellers kan det i sidste ende...