Snyd din næste. 'Nationen er korrumperet' af Hans Edvard Nørregård-Nielsen

Essay by Anonymous UserCollege, UndergraduateB, October 1997

download word file, 4 pages 4.0

Downloaded 30 times
Keywords , , , ,

Snyd din næste

I uddraget af teksten 'Nationen er korrumperet' af Hans Edvard Nørregård-Nielsen (HENN), skrives der en lang række synspunkter om det danske velfærdssamfunds problemer med økonomisk snyderi og moralen omkring emnet.

Befolkningen har politikerne at give skylden, men politikerne er kun optaget af at beholde deres embeder. Det er muligt, at de kan lave flere love, som skal forhindre snyderi mod staten, men det er ikke en ting som indgår i deres program, tværtimod. Befolkningen må ikke regne med, at politikerne løser problemerne. Befolkningen er selv nødt til at deltage aktivt i bekæmpelsen af snyderi, men det er et spørgsmål om moral. Moralen hos danskerne er temmelig nedslidt, når det gælder f.eks. sort arbejde. Sort arbejde er uacceptabelt og ulovligt ifølge politikerne, men størstedelen af den danske befolkningen har alligevel været indblandet i sort arbejde. De fleste mennesker gør hinanden tjenester, mens de inderst inde godt ved, at det faktisk er sort arbejde de udfører.

HENNs opdeling af befolkningen i overklassen og underklassen er et realistisk bud på samfundsstrukturen i fremtiden, hvis snyderi bliver acceptabelt. En af de faktore, som adskiller klasserne fra hinanden er, ifølge HENN, at overklassen er bedre til at svindle end underklassen og er derfor økonomisk mere velhavende. HENN nævner i teksten, at det måske er meget rimeligt at invalidepensionister og førtidspensionister kan tillægge store ubeskattede beløb til deres øvrige indtægter. Denne kommentar er yderst dobbeltmoralsk, da der her stilles andre moralkrav til dele af befokningen. Man kan ikke gøre forskel på befolkningen, da det vil medføre misundelse og irritation hos nogle personer. I værste fald kan det forøge snyderiet katastrofalt.

HENN siger i teksten, at den kollektive uhæderlighed er ved at aflive begreber som ret og slet. Uhæderligheden sidder som en sygdom i selve rygmarven på den offentlige moral.

Mange brancher må...