Sociologie juridica

Essay by id_sorinUniversity, Bachelor'sA-, May 2012

download word file, 240 pages 0.0

ELEMENTE DE SOCIOLOGIE JURIDICĂ

�

�

CUPRINS

Cap.I. Introducere. Natură - cultură: o falsă dispută…….4

I.1. Natură - Cultură / sau războiul dogmelor……..….5

I.2. Evoluţia speciilor vii………………………………………10

I.3. Teoria evoluţionistă a lui Darwin……………………….14

Cap. II. Critica evoluţionismului sociologic şi antropocentrismului occidental…………………………………………………………..21

II.1. Salvador Juan: De la biologie la cultură? Un amalgam evoluţionist sub trei aspecte: biologic, sociologic şi tehnologic…………………………………………………………21

II.2. Andre Leroi - Gourhan şi conceptul de evoluţie tehnică a operei în evoluţia socială…………………………………….26

II.3. Alain Gras şi critica conceptelor de tendinţă tehnică şi de evoluţie tehnică a şcolii franceze de antropologie…..28

Cap.III. Elemente de psihologie socială - Pulsiunile fundamentale ale fiinţei umane………………………………………………….. 34

III.1. Agresivitatea constructivă …………………………….34

III.2. Agresivitatea negativă sau Violenţa de distrugere..39

III.3. Cauzele agresivităţii distructive (ale violenţei de distrugere şi ale anumitor manifestări excesive ale agresivităţii constructive)……………………………………..43

Cap. IV. Rolul simbolicului în constituirea normativismului social - un studiu de caz particular…………….………………………..54

IV.1. Neoliticul sau revoluţia economică în Orientul Mijlociu………………………………………………………..56

IV.2. Teoria " revoluţiei simbolurilor" a lui Jacques Cauvin……….61

IV.3. Neoliticul Sud - Est European ca produs al unui normativism simbolic şi ritualizare a unui sacru feminin - viaţă …………….66

Cap.V. Sociologia juridică între sociologie şi drept…………..72

V.1. Viziune restrânsă şi viziune largă despre sociologia juridică…73

V.II. Raportul dintre sociologia juridică şi alte discipline colaterale dreptului…………………………………………77

V.III. Raportul dintre sociologia juridică cu alte ştiinţe sociale : sociologiile particulare, sociologia religiei…80

CAP.VI. Direcţii de abordare şi perspective teoretice în sociologia juridică…………………………………………………………..86

VI.1. Tipuri de clasificări în sociologia juridică…………86

VI.2. Etnologia juridică în interiorul sistemelor de drept modern….92

VI.3. Tendinţe obiective şi tendinţe subiective în sociologia dreptului………………………………………………………..95

Cap. VII. Repere importante în devenirea sociologiei juridice ca ştiinţă……………………………………………………………100

VII.1. Legătura dintre sociologia juridică şi sociologia generală….100

VII.2. Primele raporturi oficiale între sociologie şi drept…………103

VII.3. Influenţa teoriei marxiste asupra sociologiei juridice…..106

Cap. VIII. Fondatorii sociologiei juridice…………………….116...