Strategicky management - skripta

Essay by laraa October 2007

download word file, 41 pages 1.0

STRATEGICKÝ MANAŽMENTStratégia - súhrn zásad či pravidiel, ktoré slúžia k riadeniu procesov alebo činností, rep. ako spôsob plánovania a riadeniačinnosti, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľZnaky stratégie:- cieľové smerovanie- systémový charakter- procesné smerovanie- reálna podstata- vyváženosť obsahu a formy- variantnosť riešenia- smerodajnosť pre ďalšie rozhodnutia- rozhodujúci význam z viacerých hľadískVÝVOJ STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU-prechod od jednoduchších prístupov k zložitejším-od mechanických riešení k tvorivým-obzvlášť dôležitou črtou je postupný prechod od predovšetkým interných problémov k skôr k externýmRozhodujúce fázy vývoja strategického manažmentu:Finančné plánovanie - 50. a 60. roky 20. stor., trhová stabilita, dostatok zdrojov, nástroje - rozpočtovníctvo a fin. kontrolaPredpovedne orientované plánovanie - koniec 60. a začiatok 70-tych rokov, dôraz na časové štruktúrovanie plánovanias cieľom dlhodobo ovplyvňovať trhové pôsobenie, efektívne rozhvrhovanie zdrojovExterne orientované plánovanie - koniec 70. tych rokov, do popredia sa dostáva marketingový manažment, zvyšujúca sakonkurencia, požiadavka na zvýšenie úrovne strategického myslenia manažérovStrategický manažment (integrované strategické riadenia) - stále sa rozvíjajúce štádium-je chápaný ako systémový proces-hľadá neustálu rovnováhu medzi statickými a dynamickými zložkami manažmentu-prenáša menej závažnú časť zodpovednosti z vrcholovej úrovne riadenia na ďalšie úrovne riadenia-nové komunikačné prístupy-využívanie podporných informačných systémov-zmena myslenia, zdôrazňovanie kreativity-uvedomenie si komplexnosti, nepretržitosti a flexibility riadenia strategického procesuHLAVNÉ CIELE MARKETINGOVÉHO STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU1.optimalizácia

uspokojenia potrieb firmy a jej zákazníkov2.integrovaná marketingová komunikácia s vyšpecifikovanými trhovými subjektami3.organizačné zabezpečenie má projektový charakter4.obojsmerná orientácia prostredia, dôraz na rovnováhu medzi vnútornými (firemný mix) a vonkajšími (marketingový mix) strategickými aktivitami5.variantnosť riešeníPRÍSTUPY STRATEGICKÉHO MANAŽMENTUPreskriptívny (nariaďujúci) prístup - manažment musí udávať smer riadeným činnostiam, ide tu hlavne o cieľovú orientáciuDeskriptívny (opisný) prístup - stratégia môže vzniknúť aj bez formálneho plánu, ide hlavne o to, čo podnik v skutočnosti robíPRÍSTUPY K STRATEGICKÉMU RIADENIU: /viď rub strany/Racionálne plánovanie - racionálna analýza a syntéza, presné určenie poslania a hlavných cieľov podniku, využíva saportfóliová analýza (matice BCG a GEC) a metódy PIMS a benchmarking, sústreďuje sa na cieľRiadené spoznávanie - nakoľko...