Student In Sweden

Essay by EssaySwap ContributorCollege, Undergraduate February 2008

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 814 times

Amerikas stater blev förenade 1787. Samma år bestämde man en constitution som alla skulle följa. dvs Presidenten och hur mycket makt han skulle ha, och folkrepresationen senaten och kongressen. Man bestämde efter mycket debatterande att presidenten skulle ha makt över militären och ta hand om all utlandspolitik. Men Presidentens makt sträcker sig långt ut i världen. Han ses som världens mäktigaste person med hela Amerikanska krigsmakten bakom sig, (den starkaste i världen)och USAs ekonomi är också den mest stabila och starkaste, och den påverkar resten av världens ekonomi. Som nu när president valet fortfarande är ovisst så sjunker världens börser i väntan.

Vad är det han gör då? Presidenten styr landet och kommer med lagförslag och budgetförslag som sen kongressen tar beslut om.

Eftersom USA är en demokrati så styr Presidenten inte ensam landet, han har hjälp av själv valda ministrar, experter och rådgivare. Det är regeringen, men de ses endast som presidentens hjälpredor.

Presidenten är också beroende av stöd ifrån kongressen och högsta domstolen för att få igenom sina förslag.

Kongressen=riksdag Kongressen är folkets representant i Vita Huset. Den består av Senaten, i senaten finns två representanter ifrån varje stat. Och representant huset som består av 435 platser som fördelas i val.

Högsta domstolen har en stabil makt position, den har kontroll över lagar och upprätthåller konstitutionens alla rättigheter. HD ser till att de politiska besluten följer dem. Högsta domstolen har nio domare, de utses på livstid av kongressen av förslag ifrån USA:s president.

Den Amerikanska makten är uppdelad i tre, Presidenten. Kongressen och högsta domstolen. Det amerikanska folket gillar balans och på detta sätt balanseras makten och ingen kan missbruka den! Hur avsätts en president då om han gör något dåligt? Kongressen har endast makt att åtala Presidenten för riksrätt om han missbrukade sin makt. Man bestämde att fyra år skulle presidenten sitta i sin position, och möjligheten att bli omvald var tilllåtet.

För att bli president måste kandidaten ha mest elektors röster. Man införde elektors röster för att också de små staterna skulle ha någon makt. Annars blev de bara upp till de stora staterna som t.ex. Texas och Florida vem som bestämde vem som blev president. De små staterna har kanske 1 eller 2 elektors röster, medan Florida har hela 25. Det beror helt på folkmängden. Den av kandidaterna som får flest röster i t.ex. Florida får då 25 elektors röster. Det har ingenting med att göra hur många röster en kandidat får av hela befolkningen, utan bara i staterna.

De 50 förenta staterna bildar tillsammans ett slags förbund, en så kallad federation. Men varje delstat har ändå egna lagar och en slags statsminister (guvernör).

Demokrat eller Republikan ? Det finns två stora partier i USA, Demokraterna och Republikanerna, demokraterna som är ett vänster parti och republikanerna ett höger. Fast till skillnad mot Sveriges flerparti system så går den Amerikanska politiken inte så mycket ut på partier utan på parti kandidater. I USA är man mer personlig, man röstar inte på ett parti utan på en person. Bara för att ett parti, t.ex republikanerna har maktposition i folkrepresentaionen plus en president så betyder det inte att alla tror på samma sak. Och man kan gå emot det egna partiet. Det kan bero på att man kommer ifrån olika delar av landet och kanske stödjer de som kommer ifrån samma del. Personval är en stor del av det Amerikanska valen, det är också så med Senatorerna och kongressledamoterna. (Swedish==) Words: 572