System kalkulacji procesowej

Essay by amajewskiA-, February 2005

download word file, 3 pages 0.0

Downloaded 15 times

System kalkulacji procesowej jest stosowany w tych branżach, gdzie firma wytwarza jednolite, proste wyroby lub usługi w sposób ciągły). System funkcjonuje przy produkcji masowej, gdzie podobne jednostki przechodzą przez etapy produkcji, zwane procesami np. artykuły chemiczne, cement, benzyna, farby, przemysł odzieżowy. Zamierzeniem tego systemu nie jest dokonywane rozliczanie kosztów produkcji na pojedyncze zamówienia. koszt pojedynczego zamówienia dla jednostki może być obliczony przez: podzielenie kosztów produkcji w danym okresie przez liczbę wyprodukowanych w nim produktów (koszt przeciętny)

1) Przepływ kosztów w systemie kalkulacji procesowej

W kalkulacji procesowej produkcja jest przenoszona z jednego procesu do następnego, aż do zakończenia produkcji. Zakończona produkcja ostatniego wydziału jest przenoszona do zapasu wyrobów gotowych. Konta zbiorcze są zakładane dla każdego procesu (etapu), a koszty bezpośrednie i koszty wydziałowe są rozliczane na każdy proces. System kalkulacji procesowej jest prostszy w zastosowaniu niż system kalkulacji zleceniowej kosztów, ponieważ praca z rozliczaniem kosztów na wiele indywidualnych jednostek kalkulacyjnych nie jest konieczna.

Także wiele kosztów które są pośrednie w systemie kalkulacji zleceniowej kosztów mogą być uznane za bezpośrednie w systemie kalkulacji procesowej (np. amortyzacja, koszty zarządu). Ponieważ produkcja jest przenoszona z procesu do procesu, koszty również podlegają transferowi. Koszty są kumulowane i po dodaniu do nich kosztów ostatniego procesu (wydział) są określane koszty całkowite produkcji.

2) Z procesem produkcji związane są pewne straty.

- Jeżeli straty są nieodłączne i nie mogą być eliminowane są one uznawane jako normalne i niekontrolowane.

- Jeżeli straty powstają niespodziewanie w warunkach efektywnej działalności są to straty ponad normę i kontrolowane.

Rachunkowość różnie traktuje te straty. W normie są włączone do kosztów produkcji, są absorbowane przez produkcję gotową, straty ponad normę nie są zaliczane do kosztów procesów, są one oddzielnie ujawniane jako straty ponad normę (nadzwyczajne), są one traktowane jako koszty okresu i zmniejszają wynik finansowy okresu. Ostatecznie w sposób właściwy są...