Tỷ giá hối đoái và lạm phát

Essay by nikan93College, Undergraduate October 2014

download word file, 45 pages 0.0

Downloaded 2 times
Keywords

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU

Có thể nói lạm phát và tỷ giá hối đoái là 2 cụm từ khá quen thuộc mà chúng ta thường nghe thấy trên báo chí, tin tức cũng như là trong các cuộc đối thoại hằng ngà y. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về hai khái niệm nà y. Bất cứ nền kinh tế nà o trên thế giới đều chịu sự tác động của các nhân tố kinh tế mà điển hình là hai nhân tố rất quen thuộc trong cuộc sống, đó là tỷ giá hối đoái và lạm phát. Các nhân tố nà y không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của cả nước mà còn chi phối đáng kể đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhìn chung những tác động ấy đều có các mặt tiêu cực và tích cực đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, nhưng xét trên một khía cạnh chung nà o đó, chúng lại góp phần tạo nên sự cân bằng và ổn định trong phát triển nền kinh tế.

Do vậy Nhà Nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng phải luôn nắm bắt và nhạy bén với xu thế vận động của các nhân tố kinh tế, từ đó mới có thể đề ra những đường lối chiến lược đúng đắn, phù hợp với hoà n cảnh. Vì vậy việc tìm hiểu về tỷ giá hối đoái và lạm phát là một yêu cầu mang tính cấp thiết đối với các nhà là m kinh tế trên toà n thế giới, trong đó có Việt Nam.

I. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI:

1.1 Khái niệm về tỷ giá hối đoái:

Trên thế giới tồn tại hà ng trăm quốc gia lớn nhỏ khác nhau, hầu hết mỗi nước hay một nhóm...