toplam kalite yonetimi

Essay by berkilhanCollege, Undergraduate November 2014

download word file, 6 pages 0.0

"Toplam Kalite Yönetiminin 8 ilkesi "

Toplam kalite yönetiminin ilkeleri:

Müşteri Odaklılık

Liderlik ve Yönetimin Kararlığı

İşbirliği ve Katılım

Süreç Yaklaşımı

Sürekli Gelişme

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Gerekçelere Dayalı Karar Verme

Tedarikçilerle İlişkilerde Karşılıklı Fayda Esası

Bu temel 8 ilke

Müşteri Odaklılık toplam kalite yönetiminde müşterinin odak noktası olduğunu ve organizasyon da toplam kalite sürecinde geliştirilmesinde müşterinin istek, görüş, öneri ve şikayetlerinin yanı sıra müşterinin ürün, fiyat, kalite ve teslimat gibi konularda da fikirlerinin alınması ve görüşlerinin geniş çaplı değerlendirilmesini içerir. Müşteri odaklılık ilkesinin organizasyona etkilerini 4 temelde incelemek gerekirse;

Politika ve strateji oluşturmada; müşterinin gereksinimlerinin tüm organizasyon birimlerince anlaşılır olmasını, amaç ve hedef belirlemede; amaç ve hedeflerin müşteri gereksinim ve beklentileriyle doğrudan bağlantılı olmasını ve gereksinimlere uygun olan hedeflerin daha kolay belirlenmesini sağlar, Operasyonel yönetimde; organizasyon çalışmasını müşteri gereksinimlerinin karşılaştırılması doğrultusunda ilerletilmesini sağlar, insan kaynakları yönetiminde; personelin müşteri memnuniyeti için gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip olmasına destek verir.

Liderlik ve Yönetimin Kararlığı; toplam kalite yönetiminde çalışmaların üst yönetimde başlayarak sürdürülmesi gerektiğini açıklayan temel ilkelerden biridir.

Bu doğrultuda yönetim ya da lider çalışmaları tüm organizasyonda etkin hale getirmeli ve devam ettirilmesi için çalışmalarda süreklilik göstermelidir. Liderlik ve yönetimin kararlığını organizasyona etkilerini incelediğimizde;

Politika ve strateji oluşturmada; vizyon oluşturulmasını ve organizasyona iletilmesini sağlar, amaç ve hedef belirlemede; vizyonun ölçülebilir amaç ve hedeflerle belirlenmesine yardımcı olur, Operasyonel yönetimde; tüm organizasyon birimlerinin hedeflere ulaşma doğrultusunda katılımlarının artırılmasını ve katılımın güçlendirilmesini sağlar, insan kaynakları yönetiminde; organizasyon birimlerin yetkinliklerinin artırılmasını ve hedefler doğrultusunda bilgilendirilmiş motive edilmiş olmasını sağlar. Bu durum istikrarlı iş gücüne sahip olunması anlamına gelmektedir.

İşbirliği ve Katılım, toplam kalite yönetiminde başarı için organizasyon birimlerinin tamamında görevli olan kişilerin hedefler doğrultusunda bütün olarak ilerlemesi ve teşvik edilmesini temel alır. Kurum içindeki çalışanlar toplam kaliteyi arttırma doğrultusunda eğitilmeli ve iyileştirilme, geliştirme ve uygulama süreçlerine dahil edilmesini amaçlar. İşbirliği ve katılımın organizasyona etkilerini incelediğimizde,