The Tragedy Of The Commons

Essay by EssaySwap ContributorJunior High, 9th grade February 2008

download word file, 34 pages 0.0

Downloaded 27 times
Keywords , , , ,

Inleiding (Katrijn Braem en Jan Melis) Een paar jaar geleden steunde de artiest Sting een lokale indianenstam in hun strijd tegen projectontwikkelaars die een deel van hun land wilden overnemen. Hij bewoog hemel en aarde opdat het stuk amazonewoud in de handen van zijn oorspronkelijke bewoners zou blijven. Zijn actie bleef niet zonder resultaat en met de hulp van veel media-aandacht bereikte hij uiteindelijk zijn doel: de indianen bleven de beheerders van 'hun' natuurlijke hulpbron. Stings verbazing was echter groot toen bleek dat deze indianen het stuk land even later doorverkochten aan hun oorspronkelijke vijanden… In de praktijk blijkt dat het beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingsland vaak neerkomt op wanbeheer. Veelal zijn het grote projectontwikkelaars die de natuurlijke hulpbronnen bedreigen: hun commerciële doelstellingen botsen dikwijls met de zorg voor het milieu. Ook werkt de staat in de ontwikkelingslanden niet altijd even efficiënt. We kunnen ons echter afvragen of de lokale bevolking altijd beschermers van hun rijkdommen zijn, zoals blijkt uit het verhaal van Sting.

Het beheer van natuurlijke hulpbronnen omvat een brede waaier aan activiteiten en projecten. Vanuit de geschiedenis werd vooral aandacht besteed aan regulering en privatisering ervan. Meer recent beschouwt men ook de gemeenschap als een derde manager. In deze paper onderzoeken we welke van deze drie benaderingen het meest effectief is.

Dit beheer zullen we zowel theoretisch als empirisch aan de hand van enkele gevalstudies behandelen. In het eerste hoofdstuk gaan we dieper in op het bekendste managementprobleem, en geven we een overzicht van de belangrijkste oplossingen. Aangezien wij ons in deze paper concentreren op de rol van de gemeenschap, behandelen we in het tweede hoofdstuk enkele theoretische concepten omtrent de gemeenschapsbenadering. In het volgende hoofdstuk verplaatsen we ons naar de echte wereld en bekijken we een gevalstudie in Mali. In het vierde en...