tro choi

Essay by gaga520 November 2014

download word file, 10 pages 0.0

Downloaded 2 times

GO một trò chơi mà qua đó người chơi trải nghiệm và cố gắng giải quyết tình huống xung đột chính mình trong một môi trường ảo từ mô hình lý thuyết xung đột của con người và học tập kinh nghiệm

Trong nhiều trò chơi GO mỗi game thủ giữ vai trò của một thà nh viên và được yêu cầu hoà n thà nh một số nhiệm vụ xung đột đòi hỏi sự tương tác xã hội và quản lý tà i nguyên ; các trò chơi tạo ra nhiều sự hấp dẫn để người chơi hợp tác chơi do mô hình cường độ xung đột trong GO đánh giá của nó là khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ và xung đột để game thủ đi và o con đường nghiện game

Kỹ năng giải quyết xung đột là cơ sở để điều hướng đời sống xã hội hà ng ngà y, trong các tương tác xã hội với những người khác.

GO giải quyết xung đột , trong bối cảnh tình huống xung đột có khả năng phát sinh dựa và o kinh nghiệm chơi như là một triết lý học tập cơ bản, và dựa và o vai trò của người chơi phụ thuộc lẫn nhau xung đột nảy sinh trong thế giới game. Như vậy, nó cung cấp co họ một kinh nghiệm học tập cá nhân , cung cấp cho họ với nhiệm vụ phù hợp với khả năng giải quyết xung đột của họ .

Trong việc phát triển hình thức kinh nghiệm cá nhân , nó là cần thiết để xác định phát hiện của xung đột thông qua các trò chơi và qua đó hiểu được động lực của cuộc xung đột .

Trong trò chơi hà nh vi, xu hướng văn hóa , và xung đột phong cách...