"Tvivlsomme erindringer" af Jytte Borberg

Essay by muhCollege, UndergraduateA+, January 1996

download word file, 7 pages 3.5

Downloaded 30 times

Tvivlsomme erindringer.

Denne opgave er et forsøg på at analysere og fortolke et uddrag af romanen "Tvivlsomme erindringer", der er er skrevet af Jytte Borberg. Jeg har valgt ikke at lave en slavisk gennemgang af alle uddragets aspekter. Derimod har jeg fremhævet de temaer og perspektiver, jeg fandt mest væsentlige, da det viste sig at være den eneste måde, hvorpå jeg fyldestgørende kunne bearbejde teksten. Især har jeg prioriteret pigens overgang fra barn til ung/voksen meget højt, da jeg mener, at denne udvikling er tekstens hovedtema.

Indledningsvis bør jeg gøre klart, at eftersom teksten kun er et kort uddrag af en roman, har det på nogle punkter voldt mig problemer at finde belæg for de tanker, jeg har gjort mig. Derfor har jeg undervejs måttet læne mine argumentationer op ad fortællerens tone og tendenser.

Jytte Borbergs tekst handler om en 12-årig piges afrejse eller flugt fra sine forældre og sit barndomshjem.

Uddraget bliver fortalt til læseren af en jeg-fortæller, som jeg vil starte med at analysere.

Hovedpersonen og jeg-fortælleren er en og samme, nemlig den 12-årige pige. Første del af uddraget er fortalt i datid, hvilket indikerer, at hun ikke fortæller, mens hun oplever, men derimod ser tilbage fra et senere stadie i sit liv. Dette burde give fortælleren et overblik over handlingsforløbet, men alligevel synes det som om, hun flere gange taber tråden og flyder med sine associationer. Specielt i begyndelsen af uddraget er fortælleren meget flakkende. Faktisk starter hun de tre første afsnit med at berette, at hun går ud af husdøren. Det skyldes, at hun de to første gange lader tankerne løbe af med sig og derfor ikke kommer videre, men må starte forfra. Denne forvirrethed kan skyldes, at fortælleren i størstedelen af uddraget beretter handlingsforløbet, som hun oplevede det, da hun var 12 og ikke, som...