UTI paskaita 2

Essay by MiliaUniversity, Bachelor's October 2004

download word file, 9 pages 0.0

Downloaded 12 times

Antra paskaita. Teisės prieshistorė D+N

Teisės prieshistorė ir jos periodizacija.

Teisė rankiotojų ir med iotojų visuomenėje.

Teisė segmentinėje visuomenėje.

Teisė protovalstybėse.

Teisės istorinis prototipas.

Teisės papročiai ir teisės "augimas" (teisės tradicija).

Teisės tradicijų ishsiskyrimas monijos istorijoje.

Teisės prieshistorė ir jos periodizacija. Norint suprasti, kas ir kokia yra moderni ir shiuolaikinė teisė, būtina "u mesti akį" į tas prieshistorines visuomenes, jų socialinio elgesio reguliatorius, kuriuos tik su tam tikromis ishlygomis galima pavadinti "teise".

Senovė (Antika): nuo 4000-3000 m. pr. Kr. iki 4-7 a. po Kr. gim.

Viduram iai: nuo 5-6 a. (Romos imperijos lugimas) iki 14 a. pab. - 15 a. prad ios

Nauji laikai: nuo 15 a. prad ios (spausdintos knygos atsiradimas (apie 1450), Amerikos atradimas (1492), Reformacija (1517) iki 1789 m. Prancūzų Did iosios Revoliucijos

Naujausi laikai: nuo Prancūzijos Revoliucijos iki 1917 m. Spalio Revoliucijos

Shie laikai: nuo 1917 m. iki shiandienos

Ar teisinga būtų teisės prieshistore laikyti Antikos laikus? Ne! Prieshistorė - dar senesni laikai, ish kurių nėra rashytinių shaltinių, nors chronologishkai paskutinioji prieshistorės pakopa - protovalstybės - jau patenka ir į Antikos laikus.

Teisės prieshistorei priskirtinos trys raidos iki Antikos laikų pakopos:

1. Rankiotojų ir med iotojų visuomenė

2. Segmentinė visuomenė

3. Protovalstybės (pirmykshčiai valstybiniai dariniai)

Pirmosios dvi pakopos akefalinės (acefalinės?!) ("begalvės"; gr. Kephale - galva), t. y. tokios, kuriose dar nėra įsitvirtinusių hierarchinių valdymo struktūrų.

Trečioji pakopa - kefalinės (cefalinės) ("su galva") visuomenės, kuriose jau ima rastis kunigaikshčių ir kitų vadų institucijos.

Teisė rankiotojų ir med iotojų visuomenėje. Laiko tarpas nuo mln. 2 mln. metų iki 10 000 m. iki Kr. (95 % visos mums inomos monijos istorijos).

Gyvenama buvo po 20-50 narių turinčiose ordose (bandose), neturinčiose jokio nuolatinio vado.

Grupinės santuokos nebuvo (prieshingai Morgano ir Engelso teiginiams), - kaip taisyklė, vienas vyras gyveno su viena ir ta pačia moterimi, turėdami bendrų vaikų.

Santuoka egzogaminė...