Vands hårdhed

Essay by Anonymous UserHigh School, 10th gradeF, December 1996

download word file, 3 pages 4.0

Downloaded 28 times

-1-

Bestemmelse af vands hårdhed.

Udstyr og kemikalier.

50 mL måleglas Pufferopløsning (pH = 10)

10 mL måleglas 0,0100 M EDTA-opløsning

250 mL konisk kolbe Ionbytter

Burette

Teori

Stoffet EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) er opbygget på følgende måde:

H O O C - C H2 H2 C - C O O H

ú ú

N - C H2 - C H2 - N

ú ú

H O O C - C H2 H2 C - C O O H

Der er tale om en tertaprot syre, men normalt forhandles den i form af dinatriumsaltet, i hvilket to H+ fra syren er udskiftet med Na+.

I tilstrækkelig basisk miljø vil alle 4 H+ være fraspaltet, og vi har derfor følgende ion, der for nemheds skyld blot betegnes EDTA4- :

-O O C - C H2 H2 C - C O O-

ú ú

N - C H2 - C H2 - C H2 - N

ú ú

-O O C - C H2 H2 C - C O O-

Denne ion kan binde sig til mange ioner, fx Zn2+ , Ca2+ og Mg2+ .

I vandværksvand findes afhængig af hårdheden vekslende mængder af Ca2+ og Mg2+ , der kan bestemmes ved titrering med en EDTA-opløsning med kendt koncentration.

Med Ca2+ som eksempel har vi i basisk opløsning:

Ca2+ + EDTA4- ® CaEDTA2-

Som indikator anvendes stoffet eriochromsort-T (Erio-T), der er et organisk farvestof, hvis opbygning ikke har betydning for forståelsen af titreringen, og som vi derfor blot vil kalde T. Indikatoren er blå i basisk opløsning, men danner det stærkeste kompleks med indikatoren:

-2-

Mg2+ + T ® MgT 2+

Indikatoren tilsættes i forholdsvis ringe mængde, hvorved den binder nogle a Mg2+ i vandværksvandet, og opløsningen bliver rød. Det er vigtigt, at vandet indeholder tilstrækkeligt mange Mg2+ , ellers bliver omslaget nævnt...