Vandundersøgelse

Essay by LathangiHigh School, 12th gradeA, November 2014

download word file, 18 pages 0.0

Drikkevand fra Jerslev

Marie V. Lathangi M. | 3.D | Prle

Lærer: NHN, MAV | EUC Nord HTX

06 - 09 - 2014

1

Marie V. & Lathangi M Prlr | vandundersøgelse 3.D | 6/9 NHN & MAV

Indholdsfortegnelse

Geologisk karakteristik af brønden ...................................................................................................... 2

Forurening af grundvand ...................................................................................................................... 3

Resultatskema for drikkevandet fra Jerslev ......................................................................................... 3

Diskussion ............................................................................................................................................ 4

Konklusion ........................................................................................................................................... 6

Bilag 1 | Totalkim & coli ................................................................................................................. 7

Bilag 2 | Nitratindhold ...................................................................................................................... 8

Bilag 3 | Ammoniumindhold .......................................................................................................... 10

Bilag 4 | Fosforindhold .................................................................................................................. 11

Bilag 5 | Jernindhold ...................................................................................................................... 12

Bilag 6 | Natriumindhold ................................................................................................................ 13

Bilag 7 | Calcium & Magnesiumindhold ....................................................................................... 15

Bilag 8 | pH-værdi .......................................................................................................................... 17

Bilag 9 | Chloridindhold ................................................................................................................. 18

Bilag 10 | Konduktivitet ................................................................................................................. 19

Bibliografi .......................................................................................................................................... 20

2

Marie V. & Lathangi M Prlr | vandundersøgelse 3.D | 6/9 NHN & MAV

JERSLEV DRIKKEVAND

Vand undersøgelser fortages fordi at man ønsker en oversigt over de forskellige mineraler, renlig-

hed af vandet - generelt for at undersøge om hvorvidt vandet overholder bekendtgørelsen for kvali-

tetskrav til drikkevandets hovedbestandsdele.

En hver brønds drikkevandskvalitet afhænger af jordlagenes evne til at danne nyt grundvand og

mulighederne for at udvinde grundvandet herfra og frem for alt den geologiske opbygning.

Vores drikkevandsprøve er udtaget fra en brønd i Jerslev. Jerslev er en by som ligger fjernt fra ky-

ster og geologisk set ligger Jerslev på senon-kridt moræne jordlag og som er et gammelt land-

brugsmiljø. Senon-kridt bliver typisk vandindvendt, men har dog en lav kapacitet og derfor vil der

typisk være mange boringer.

GEOLOGISK KARAKTERISTIK AF BRØNDEN

Når man ser på den geologiske opbygning, opdeler

man jordlagene i en mættet zone og en umættet zone.

Den mættede zone ligger under grundvandsspejlet og

den umættede zone ligger over. Derudover deler...