Vävarnas barn

Essay by Anonymous UserHigh School, 11th gradeA-, December 1996

download word file, 2 pages 5.0

Downloaded 27 times

Det svenska samhället på 1700 -talet utifrån Vävarnas barn

Livet för människorna i boken var ganska representativt för en stor del av Stockholms invånare.

De som jobbade i fabriker ägdes mer eller mindre av fabriksägarna. Fabrikerna fungerade både som bostad och som arbetsplats. Familjerna hade ingen möjlighet att få vara för sig själva eftersom de bodde tillsammans med andra familjer.

Livet bestod till en väldigt stor del av arbete, barnen började redan som unga och fick lära sig av sina vuxna 'kolegor'. Man arbetade från tidig morgon till sent på kvällen hela veckan utom Söndagar. På söndagen förväntades man infinna sig i kyrkan.

Den lilla fritid man hade ägnades åt att försöka dryga ut hushållskassan. Detta kunde t.ex. göras genom extra arbete, tiggeri eller prostitution.

Att tigga eller prostituera sig var förknippat med stora risker, de som blev tagna för lösdriveri blev satta i fängelse och dömda till straffarbete.

Stockholm på den tiden var en smutsig och stinkande plats, det fanns inget fungerande avloppssystem eller någonstans man slängde sopor, så dessa fick slängas ut på gatan.

Många flyttade in till storstaden i tron att något bättre väntade dem. När det inte fanns något jobb för dem blev det ofta att de fick tigga, stjäla eller prostituera sig för att klara få pengar till mat.

De gamla fick arbeta till de inte kunde utföra något mer, då kunde de kanske få komma in på något fattighus där de kunde få lite mat och möjligen någon som tog hand om dem.

Men alla hade det ju inte dåligt, de som hade mycket pengar kunde lätt skaffa sig mer. Eftersom arbetskraft var så billigt kunde de billigt producera varor som de sen kunde sälja. Inkomstklyftorna var enorma, men de som tjänade så mycket var inte så många till antalet. Trots det...