Vekst og utvikling hos planter

Essay by YourDragon November 2014

download word file, 9 pages 0.0

Vekst og utvikling hos planter (Tăng trưởng và phát triển ở thực vật)

Planter er eukaryote og flercellete organismer. (Thực vật có sinh vật có nhân điển hình và đa bà o)

- De fleste kan utføre fotosyntese (unntatt snyltere) (Đa số có thể quang hợp, trừ các loại bám, sống theo)

- Har rot, stengel og blader (Có rễ, thân và lá)

Tre vevstyper: (Ba loại mô)

Hudvev, (Mô da)

Grunnvev (gir styrke) (Mô cơ sở, là m cho chắc, khỏe)

Ledningsvev (Mô dẫn)

Planter vokser konstant (Cây lớn liên tục)

Vekstpunkter = meristemer (stammcelle) (Điểm tăng trưởng = Mô phân sinh - tế bà o gốc)

Planters vekst og utvikling påvirkes av: (Sự tăng trưởng và phát triển ảnh hưởng bởi các yếu số sau)

• ytre faktorer (vann, CO2, temperatur, beiting, berøring) (Ytố bên ngoà i: nước, CO2, nhiệt độ, chăn thả gia súc, cảm ứng)

• indre faktorer som plantehormoner (Ytố bên trong như hormon)

• kombinasjon av ytre og indre faktorer (Sự kết hợp giữa trong và ngoà i)

• vekst = økning i tørrstoff+ frøspiring (ingen økning i tørrstoff)

(Tăng trưởng = tăng «chất khô» + nảy mầm)

Vekst

• lengdevekst = skudd meristem (primær vekst) (Tăng trưởng chiều cao = mô phân sinh chồi - tăng trưởng sơ cấp)

• tykkelsesvekst = sidestilte meristem (sekundær vekst) (Tăng trưởng độ dà y = mô phân sinh bên - tăng trưởng thứ cấp)

• enfrøbladete har kun lengdevekst (cây một lá mầm chỉ tăng trưởng chiều cao)

• tofrøbladete har lengdevekst og sekundærvekst (cây hai lá mầm tăng cao lẫn dà y, sơ cấp và thứ cấp)

Sekundærvekst

• nye ledningsstrenger produseres utenpå de gamle (những đoạn mạch mới bao quanh đoạn cũ)

• vedvev innover

• vekstlaget og silvev utover

• levetid silrørene = 2 -3 år

• sekundær vekst =...