Why do the Netherlands and Indonesia have a difficult relationship with each other?

Essay by falconbobJunior High, 8th gradeB, February 2004

download word file, 2 pages 3.0

Downloaded 23 times

Hoofdstuk 5 Indonesië onafhankelijk.

Waarom hebben Nederland en indonesië een moeizame verhouding met elkaar?

Toen in de tweede wereldoorlog Japan Indonesië aanviel hadden de Nederlanders geen schijn van kans tegen de Japanse overmacht en capituleerden dan ook op 9 maart 1942. Kort na de capitulatie werden alle Nederlanders gevangen genomen en gescheiden in kampen geïnterneerd. Door de vernedering, honger en onzekerheid was dit voor veel Nederlanders een Traumatische ervaring.

De leiders van de nationalistische organisaties op Indeonesië steunden de Japanners, zelfs toen de Japanners dwangarbeid invoerden zagen ze hen nog als bevrijders.

Nog voor Japan de oorlog verloor had het de macht op Indonesië overgedragen aan de nationalisten onder leiding van Soekarno. Japan had de nationalisten oook getraind en bewapend om te zorgen dat de Nederlanders niet hun oude macht konden herstellen. Daarin waren ze geslaagd want twee dagen na de capitulatie hadden de nationalisten onder leiding van Soekarno de Republiek Indonesië uitgeroepen.

Het herstel van de oude macht werd hierdoor bijna onmogelijk.

Begin 1946 werd een groep gematigde nationalisten uitgenodigd voor een conferentie op de hoge veluwe. Dat overleg mislukte. De Indonesiërs voelden niets voor akkoorden met de Nederlanders , ze esten volledige onafhankelijkheid. Gedurende de onderhandelingen had Nederland een troepenmacht opgebouwd die eind 1946 90.000 man telde. Op diverse eilanden probeerden de Nederlanders ,dikwijls met succes, met geweld de macht terug te grijpen. Alleen op Java breidde de macht van de nationalisten uit. De regering besloot daar een eind aan te maken en begon eind juli 1947 de eerste politionele actie . Maar onder druk van de V.N. stopte die actie al na enkele dagen. Toen in december 1948 een tweede politionele actie werd gestart stuitte deze op erg veel politieke tegenstand uit het buitenland. Door deze tweede actie had Nederland haar rechten verspeeld en was...