how the world will be changes?

Essay by billyngoHigh School, 10th gradeA-, November 2014

download word file, 11 pages 0.0

Downloaded 4 times

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ 1- BỘ MÔN: ĐỊA LÝ 10

NĂM HỌC: 2014-2015

HỌ VÀ TÊN……………………………………………….LỚP: 10………

A. LÝ THUYẾT

BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT

VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

I. Lớp vỏ địa lí

- Khái niệm: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thach quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

- Giới hạn:

+ Trên: Phía dưới của lớp ô dôn

+ Dưới: Đáy vực thẳm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa.

+ Chiều dà y khoảng 30 → 35km

II.Quy luật thống nhất và hoà n chỉnh của lớp vỏ địa lí

1. Khái niệm

- Khái niệm:Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thà nh phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí.

- Nguyên nhân:

+ Mỗi thà nh phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.

+ Các thà nh phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.

2. Biểu hiện Trong một lãnh thổ:

+ Các thà nh phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.

+ Nếu một thà nh phần thay đổi → sự thay đổi của các thà nh phần còn lại và toà n bộ lãnh thổ.

- VD1: Khí hậu (lượng mưa tăng), Sông ngòi (lưu lượng nước, dòng chảy tăng), mức độ xói lở tăng..

- VD2:Khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt, Sông ngòi (thay đổi chế độ...