ww1 ww2

Essay by brywall91College, Undergraduate November 2014

download word file, 11 pages 0.0

1 . På vilket sätt påverkade det medeltida, feodala systemet demokratins utveckling i Europa?

Svar:

Eftersom det var de stora jord ägarna som hade makten över jorden och över krigsmakten blev det denna grupp som styrde mycket av samhället under medeltiden. Bönderna, adelsmännen och kyrkan utgjorde en pelare i det feodala samhället vilket var en grund i samhället. Kungen hade ingen större mängd pengar till en början under feodalismen utan tvingades då dela ut jord till stormän som lovade att ställa upp i hären med bepansrade ryttare. Det kallades att kungen gav landområde i län, vilket givit upphov till beteckningen feodalism, Böndernas roll blev att bruka jorden, ibland ingå i krigsföljena och betala skatt. Men i slutet av Medeltiden gjorde en del bönder uppror. Deras kritik riktade sig både mot kyrkan och mot adeln. Upproren slogs brutalt ner.

Läntagaren fick svära en trohetsed till kungen och blev på så sett vasall.

Många historiker beskriver nu feodalismen som en samlande beteckning på det medeltida samhället: ett jordbrukarsamhälle med svag centralmakt. I slutet av medeltiden började kungarna stärka sin makt med hjälp av reformationen då man kunde ta över kyrkans tillgångar och skatteintäkter På så vis centraliserades makt och resurser, De starkare staterna förändrade förutsättningarna för storpolitiken i Europa. Med ökade resurser för krigföring drevs staterna in i ett komplicerat spel av krig och allianser som snabbt förändrades allt efter styrkeförhållandena. Därför blev 1500-1600 talen krigiska.

Mäktigast bland kungahusen var habsburgska, som hade byggt upp en väldigt stark och centraliserad makt samt stat, där en utav dom styrde över Spanien och dess kolonier, en annan över stora delar av Centraleuropa. År 1618 bröt trettioåriga kriget ut, striden gällde både religion samt makt och ledde till att Habsburg försvagades. Politiskt blev Frankrike Europas centrum. Det började uppkomma nya yrken som ville ha en...