Yorke Ad

Essay by buddah911College, UndergraduateA+, December 2008

download word file, 9 pages 3.0

Downloaded 592 times

rþûtý ûtuºtu Ëhfth y™ u «òfeÞ ËnÞtu"

rð»tÞtk" : Mºte rþûtý : yuf áÂü…t'

rþûtý rðãtþt¾t™t fƒehðz Ë{t "ý…' rðãt™"h ¾uhðt ¾t'u yts htus yºtu W…ÂMÚt' Ënw rðãtðt[M…r'ytu, rðãtÄ™tu 'Útt rðît™ rð[thftu Ë{ût {tht yts™t {wÏÞ ®['™™t y™u …rhËkðtŒ™t {wÏÞ rð[th 'hefu Mºte rþûtý ûtuºtu Ëhfth y™u «òfeÞ ËnÞtu"" rð»tÞ™u …ËkŒ fhe 'u™t rðþu "k¼eh't …qðof {™™eÞ ytí{ {kÚt™ fhðt yt… Ëðuo™u nwk, 'theft htð÷, ft{uïh ƒe. yuz. ftì÷us, y{ŒtðtŒ yt… Ëðuo™t ÞÚtt ÞtuøÞ rð[thtu™u {the ËtÚtu ËtÚtu y™{turŒ' fhðt™e …qðo {ksqhe {tk"w Awk. . .

r{ºttu, yts™t yt …rhËkðtŒ™tu rð»tÞ "rþûtý ûtuºtu Ëhfth y™u «òfeÞ ËnÞtu"" ¾qƒ rðþt¤ yÚto Ähtð™thtu ntuðtÚte yuf Mºte 'hefu Mºte rþûtý yux÷u fu WEMEN EDUCATION yk"u {tht rð[thtu hsw fYk Awk.

1. Mºte : yuf …rh[Þ

Mºte™tu ¼th'eÞ Ë{ts™u y™w÷ûte™u òu …rh[Þ yt…ðt™tu ÚttÞ 'tu Mºte™u ¼th'eÞ ËkMf]r'{tk …wY»t™e …qhf "ýðt{tk ytðe Au. 'u …wY»t {txu «uhýt {wŠ' "ýtÞ Au.

Ë]Âü™t ytÄth yuðt …wY»t y™u Mºte ƒk™u™e ¼t"eŒthe yuf Ë{t™ "ýtÞ Au. A'tk Mºte™e ¼t"eŒthe ðÄw Au. fthý 'u {t't …ý Au su {™w»Þ™u …tu't™t "¼o{tk Äthý fhe™u {t™ð ËkËtÄ™ …qYk …tzðt™wk W{Œt ftÞo fhu Au. …hk'w yt…ýu ¼q÷e "Þt Aeyu fu ËkMfthe Ëw¾e Ëk…Òt 'Útt ËwrþÂût' Ë{ts y™u ht»xÙ™t r™{toý{tk 'u™e Ëso™nth yuðe Mºte™u ËwrþÂût' 'Útt Ëw¾e Ëk…Òt ƒ™tððe s …zþu.

ð»ttuoÚte ½z'h™t ¼t" Y…u su{™e Œuðe Œuð't™e {tVf yt…ýu …qò y[o™t fheyu Aeyu y™u fnu't hÌtt Aeyu : {t'] Œuðtu ¼ð : > r…'] Œuðtu ¼ð : > yt[tÞo Œuðtu ¼ð : > …hk'w su Œuþ{tk {t't™u «Út{ "wY™e ©uýe{tk ht¾ðt{tk ytðe ntuÞ A'tk 'u Œuþ™e fw÷ ytƒtŒe™t yzÄt ¼t" Ë{t™ Mºte ð"o™tu {tuxt ¼t"™tu Ë{wn y¼ý y™u yrþÂût' ntuÞ 'tu 'u ht»xÙ™e ytðe {t'tytu …tu't™t Ëk't™tu™u Ëthe rþûtt, ËkMfth y™u Sð™™t {qÕÞtu fuðe he'u …ehËe þfu ?

2. «t[e™ Ë{Þ{tk Mºte ™wk MÚtt™ :

sq™t s{t™t{tk ¼th'™u Ëtu™ufe r[rzÞt fnuðt{tk ytð'wk n'wk. yt…ýtu Œuþ ËÇÞ't, ËkMf]r', ËtrníÞ, f÷t y™u rþûtý{tk rðï ¼h{tk òýe'wk n'wk. yu™wk yt"ðwk fthý Mºteytu™u Ë{ts{tk {¤u÷wk Wå[ {t™ 'Útt ËB{t™ n'wk. 'íftr÷™ Mºteytu rþÂût' 'Útt Ë{ts y™u ht»xÙ™t rðftË y™u r™{toý{tk ƒhtƒh™e ¼t"eŒth "ýt'e n'e.

ðirŒfft¤Úte ÷E™u {æÞft¤ ËwÄe{tk yt…ýt Œuþ{tk Mºte rþûtý™e ÂMÚtr' òýu Ëwðýo Þw"{tkÚte ykÄfth Þw"{tk Äfu÷tE "E ntuÞ 'uðwk r[ºt M…ü ÚttÞ Au. ðirŒfft¤™e ðt' fheyu 'tu {kºt Qå[thý{tk {tºt ËtÄwytus ™nª ËtÄðeytu™tu …ý É"ðuŒ{tk WÕ÷u¾ òuðt {¤u Au. su{tk ËqÞto, Ëtrðºte, ½tu»tt "tuÄt, rðïðtht, y…t÷t W…r™»tŒ, swnw, þtïr' ð"uhu {txu ƒúñðtrŒ™e fnuðtÞwk Au.

ytrŒ …wY»t {™w™e Œefhe Ezt™u Þ¿tt™wkftþe™e fnuðtÞwk Au. 'tu yuðtu …ý WÕ÷u¾ òuðt {éÞtu Au fu {nŠ»t Þt¿tðÕõÞ™e …í™e {iºturÞ™u ƒúñðtŒ™þe÷t yux÷u fu ðuŒtu™t «ð[™ yt…™the fnuðtÞwk Au. yt he'u «t[e™ ft¤{tk Mºteytu {tºt ðuŒtu …whtýtu™e r™…qýo s ™rn …hk'w 'u{tk 'uytu «ftkz …krz' n'e 'uðtu WÕ÷tu¾ òuðt {¤u÷ Au. þtMºttuõ' [[to-rððtŒ{tk þkfht[tÞo™u …htM' fh™th …ý yuf rðît™ Mºte s n'e, 'tu rðïtr{ºt™u nhtð™th …ý yuf Mºte s n'e. 'u s he'u ht{tÞý{tk ftiþÕÞt, fifurÞ, Ëe't, 'tht, {kŒtuŒhe suðe Mºteytu™tu WÕ÷u¾ ¿tt™-rð¿tt™ 'Útt f÷t-ftiþÕÞ{tk …thk"' ntuðt™tu ÚtÞtu Au.

yt{ ßÞtk ËwÄe yt…ýt Œuþ{tk Mºteytu™wk ËB{t™ s™f MÚtt™ n'wk íÞtk ËwÄe y™uf ðeh 'Útt Œiðe …wY»ttuyu yt Äht …h sL{ ÷eÄtu Au. ð¤e fux÷tÞ {nt…wY»ttu, Ér»tytu, Ëk'tu, {nk'tu yu yð'the …wY»t 'hefu rðï¼h{tk yt…ýt ht»xÙ™t {níð™u Vu÷tÔÞwk n'wk. …hk'w Ë{Þ s'tk {æÞ Þw"Úte ð'o{t™ Þw"{tk «ðuþ'tk yt…ýt Ë{ts{tk Mºteytu™e ÂMÚtr' rŒ™ «r'rŒ™ ŒtYÛÞ y™u fVtuze Út'e hne Au. nðu 'tu {tºt [th rŒðt÷tu™e ðå[u, sðtƒŒtheytu™t ƒtuò ™e[u ŒƒtE™u fwkrX' ÚtE "E Au.

3. ytÍtŒ ¼th'{tk Mºteytu™wk MÚtt™ :

26{e òLÞwythe 1950{tk y{÷{tk ytðu÷tk yt…ýt ËkrðÄt™{tk sýtÔÞt «{týu …wY»ttu y™u Mºteytu™u yuf Ë{t™ yrÄfthtu yt…ðt{tk ytÔÞt Au. ËtÚtu ËtÚtu Mºteytu™u rþûtý y™u htus"th {txu …ý Ë{t™ nfŒth ƒ™tððt{tk ytÔÞt Au. yts rŒ™ ËwÄe Mºte rþûtt y™u Mºte ò"]r' yr¼Þt™ nuX¤ y™uf ftÞo¢{tu y{÷{tk {qfðt{tk ytÔÞt ntuðt A'tk Mºte ò"]r' y™u fLÞt fu¤ðýe{tk {t{w÷e ËwÄth …ý òuðt {éÞtu ™Úte.

yt…ýt Œuþ™tu Mºte rþûtt™tu Œh ™e[u «{týu hnu÷tu Au.

ð»to

ðM'e

rþÂût' …wY»t

rþÂût' Mºte

fw÷ rþÂût' Œh

1951

36,09,50,365

27.61

8.86

18.33

1961

43,90,72,582

40.40

15.36

28.31

1971

54,79,49,809

45.95

21.97

34.45

1981

68,57,64,061

56.37

21.97

43.56

1991

68,57,64,061

64.13

39.29

52.21

2001

1,06,18,28,536

75.85

54.16

65.38

yt{, ytsu …ý ytÍtŒe™t 50 Úte ðÄw ð»ttuo Útðt A'tk Mºte …wY»ttu™e Ëh¾t{ýe{tk, rþûtý {u¤ððt{tk ½ýe …tA¤ hne Au.

4 Mºte rþûtt ytuAe ntuðt™t sðtƒŒth …rhƒ¤tu y™u ÏÞt÷tu :

1. ytsu …ý Mºte™u yuf ðM'w fu ¼tu"rð÷tË™wk ËtÄ™ "ýðt{tk ytðu Au su™t fthýu 'u™u rþÂût' fu ytí{ r™¼oh ™ ƒ™tððe 'uðtu rð[th Ë{ts{tk hnu÷tu Au.

2. ¼th'eÞ Ë{tsh[™t™t ¼t" {wsƒ Mºte™wk ftÞoûtuºt ½h y™u 'u™e Vh'e rŒðt÷tu™e {æÞ{tk ntuðtÚte 'u™u rþÂût' fhðt™e sYheÞt' ™Úte 'uðwk {t™ðt{tk ytðu Au.

3. Œnus «Útt suðt Ët{trsf ½h fhe "Þu÷ Œw»tý Ët{u ðt{ýtu …whðth ÚtÞu÷tu ¼th'eÞ Ë{ts Mºte rþûtt{tk ðÄw ¾[tuo ™ fh'tk Œnus™e {t"ýe Mðefthðt{tk 'Útt Wå[ yÇÞtË ƒtŒ Atufhe {txu ÞtuøÞ ðh ™ {¤ðt™e {w~fu÷e Q¼e ™ ÚttÞ 'u {txu …ý rþûttÚte ƒt¤tytu™u ðkr[' ht¾ðt{tk ytðe hne Au. 'u™u ÞtuøÞ {t™u Au.

4. "útBÞ Ë{ts{tk ytsu …ý Mºte ¼ýe™u …wY»t™e {tVf ™tufhe fhu 'u ËtYk "ýðt{tk ytð'wk ™Úte su™u fthýu "út{eý ûtuºt{tk Mºte rþûtt{tk ™rnð'TÚte …ý ytuAe «"r' òuðt {¤u Au.

5. Œefhe …thfwk Ä™ "ýðt{tk ytðu Au 'uÚte 'u™t {txu ðÄw ytŠÚtf ¾[o fhðt™wk xt¤ðt™t ¼t" Y…u …ý Œefheytu rþûttÚte ðkr[' hnu Au.

6. yt…ýt Œuþ{tk ytsu …ý ƒt¤ ÷ø™tu Út't hÌtt Au su™t fthýu …ý ½ýe Mºteytu rþûtýÚte Œqh hnu Au.

7. Mºte htus"th ÷ûte Mºte rþûtý ™er' ™ ntuðt™t fthýu {tºt "t{zt{tk s ™rn þnuh{tk …ý Mºte rþûtý rËr{' hne òÞ Au.

8. yt…ýt Œuþ{tk Ä{o™t ™t{u y™u Ë{ts™t ƒkÄ™tu™t ™t{u ½h™e ƒnth sðt …h «r'ƒkÄ, …zŒt «Útt, ½hft{™e sðtƒŒtheytu™t ™t{u Mºte rþûtt™u «tuíËtn™ y…t'wk ™Úte.

9. Ë{ts™tu ƒntu¤tu ð"o Co Education ™e rðYæÄ {tºt Mºte yæÞt…™ {krŒh™t yt"úne hnuðt™t fthýu ½ýe ð¾' Mºteytu™u …wY»ttu ËtÚtu yÇÞtË yuðk rþûtt «tó fhðt™e …hðt™"e yt…ðt{tk ytð'e ™Úte.

Mºteytu™u y…t'wk rþûtý 'u™e ¼tðe SkŒ"e{tk r™hÚtof Au 'uðt ¾Þt÷™t fthýu ¾tË fhe™u "útBÞ rðM'th{tk Mºte rþûtý{tk r™»V¤'t {¤e Au.

5. Ëhfth™t «t{trýf «ÞtËtu y™u 'u™e V÷©]r' :

20{e ËŒe™t yk'{tk yu ðt' Mðefthðt{tk ytðe fu Mºte y™u …wY»t Ë{ts Y…e hÚt™t ƒu y÷" y÷" …izt Au su{tk™wk yuf …ý …izwk ssohe' ntuÞ'tu Ë{ts™tu rðftË þõÞ ™Úte. ytÍtŒeƒtŒ yt yk"u ¾tË fhe™u Mºte rþûtý yux÷ufu fLÞt fu¤ðýe W…h Ëhfth îtht rðþu»t æÞt™ yt…ðt{tk ytð'wk hÌtwk Au. Mºteytu™e {wÏÞ Ë{MÞtytu suðe fu 'kŒwhM'e, WAuh, þtherhf y™u {t™rËf yíÞt[th, "heƒe, ƒufthe suðe Ë{MÞtytu™u Œqh fhðt Ëhfth {V' fLÞt fu¤ðýe ftÞo¢{ 'Útt "heƒ ƒt¤tytu™u {V' "ýðuþ 'Útt …wM'ftu™wk rð'hý suðt rðþu»t ftÞo¢{tu W…htk' Mftì÷hþe…, {V' Wå[ rþûtý 'Útt ™tufheytu{tk Mºte y™t{' suðe rðþu»t òu"ðtE 'hV «Þí™þe÷ Au.

ðÄw{tk ™ðe rþûtý ™er' ËkŒ¼o{tk Mºte Ë{t™'t {txu™t su ÷ûÞtkftu ™¬e fhðt{tk ytÔÞt n't 'u{tk _ _ _

1. 1990 ËwÄe '{t{ ƒt¤tytu {txu «tÚtr{f rþûtý™e òu"ðtE 'Útt 1995 ËwÄe{tk {tæÞr{f fûtt™wk rþûtý ƒt¤tytu™u …wYk …tzðt™e òu"ðtE.

2. 1995 ËwÄe{tk 15 ð»to Úte 35 ð»to ËwÄe™e '{t{ Mºteytu™u «tiZ rþûtt ËkŒ¼uo Ëk…qýo Ëtûth fhðt™wk ytÞtus™.

3. Mºteytu {txu ÔÞðËtÞ ÷ûte rþûtý™e 'f{tk ð]ÂæÄ 'Útt Mºte htus"th {txu™t rðrðÄ ûtuºttu™tu ðÄthtu fhðtu.

4. rþûtý™t yuðt Wå[ WŒTuþtu™u ËtÚtof fhðt su{tk Mºteytu™u rþÂût' fhe …wY»t Ë{tuðze fhðt{tk {ŒŒ Y… ÚtE þfu.

5. yu™. Ëe. xe. E. {ne÷t rð¼t"™e …w™: h[™t fhe yuðt yÇÞtË¢{™e òu"ðtE fhðe su{tk Mºte Ë{t™'t y™u ËB{t™™e ¼tð™t s¤ðtÞ.

6. ™ðe rþûtý ™er'{tk "útBÞ rðM'th™e Mºteytu™e rþûtý ò"]r' W…h rðþu»t {níð yt…ðt{tk ytÔÞwk Au.

7. ytE. ytE. xe. suðe ËkMÚttytu™e {ŒŒ ÷E Mºte htus"th™t «ÞtË fhðt{tk ytÔÞt. yt{

Ëhfth îtht ™ðe rþûtý ™er'{tk Mºte rþûtý W…h rðþu»t {níð yt…ðt{tk ytÔÞwk Au.

6. Ë{ts™e ¼qr{ft :

ÍtkËe™e htýe ÷û{eƒtEÚte þY fhe ytÍtŒ ¼th'™t «Út{ Mºte ðzt «Ät™ ©e{r' EÂLŒht "tkÄe, Mðh Ët{út¿te ÷'t {k"uþfh, ytE. …e. yuË. ©e{r' fehý ƒuŒe, ytìr÷ÂB…f [ìB…eÞ™ …e. xe. W»tt, {ehtƒtE, {ÂÕ÷ft Ëtht¼tE 'Útt nt÷™t ht»xÙ…r' ©e{r' «r'¼t …txe÷ suðt ytk"ýe™t ðuZu "ýe þftÞ 'uðt Mºte þrõ'™t MðY…tu™u ƒtŒ fh'tk Ë{ts ytsu…ý Ëhfth …tËuÚte Mºte rþûtý y™u ò"]r'™e y…uûtt™e Ët{u Ët{trsf ŒtrÞíð Mðefthðt{tk Qýtu W'hu Au.

Ë{tsu ™ ¼q÷ðwk òuEyu fu ÷tuf 'kºt™u ËV¤ ƒ™tððt {txu Mºteytu™u rþÂût' fhðe sYhe Au. Œefht 'wÕÞ Œefhe™u "ýe 'u™u …ý Ë{t™ yÇÞtË™e 'f yt…ðe òuEyu. ƒt¤ ÷ø™tu ™ fh'tk Œefhe ðÄw ¼ýe Ët[e "]rnýe Ëtrƒ' ÚttÞ 'u 'hV™t «ÞtËtu™e sYh Au. Ë{ts™tu ƒntu¤tu ð"o rþûtý™u ÔÞðËtÞ «tÂó™wk ËtÄ™ {t™u Au. …hk'w rþûtý {u¤ð™th ykÄ rðïtË, ¾htƒ Ëtuƒ'tu, ¾tuxt hM't, ÔÞË™tu, fw ËkMfthtuÚte Œqh òÞ Au yu ¼q÷e òÞ Au. 'tu ËtÚtu ËtÚtu rþrût' Mºte …tu't™t ¼trð Ëk't™tu {txu yuf {t't Ëtu rþûtf™e "hs Ëthu Au WÂõ'™u ËtÚtof fhe fwþ¤ {t't y™u ËkMfthe "]rnýe Ëtrƒ' ÚttÞ Au. ytŠÚtf he'u ËæÄh ÷tuftuyu Œt™ Ä{o îtht fLÞt fu¤ðýe™e ËkMÚttytu Q¼e fhðt{tk ÞÚtt ÞtuøÞ Þtu"Œt™ yt…ðwk òuEyu.

yt{ Ë{tsu …ý Mºte rþûtý™e rŒþt{tk …tu't™e Ëkfwr[''t™u íÞS Mºte rþûtý™u ðÄw «tÄtLÞ yt…ðwk s hÌtwk.

7. Mºteytu™e ¼qr{ft :

ð'o{t™ Ë{Þ{tk Mºteytuyu ™ ¼q÷ðwk òuEyu fu rþûtý {tºt ze"úe {u¤ððt …wh'wk {ÞtorŒ' ™Úte. rþÂût' Mºteytu™e sðtƒŒthe ðÄe òÞ Au. Ë{ts™e 'u{™e …tËuÚte y…uûttytu rŒ™ «r' rŒ™ ðÄ'e hnu Au. ðÄw{tk rþûtý ÷E hnu÷e ƒt¤tytu™t ð'o™, ðtýe y™u ÔÞðnth Ëe{t r[LnY… ntuðt sYhe Au suÚte "útBÞ Ë{ts …ý …tu't™e Œefheytu™u rþÂût' fhðt {txu «uhtÞ. Mºteytuyu yu æÞt™{tk ht¾ðwk òuEyu fu rþûtý {u¤ððt™tu nu'w …wY»t™t nheV ƒ™ðt™tu ™rn …hk'w yuf ËV¤ {t't y™u ytŒþo "]rnýe ƒ™ðt™tu Au.

8. ð'o{t™ Ë{Þ™e {tk" :

yt…ýt …wY»t «Ät™ Ë{ts{tk yux÷wk 'tu M…ü ÚtE s "Þwk Au fu Ë{ts{tk ƒŒ÷tð™e sYh Au. y™u 'u™t {txu yt…ýt{tk ð»ttuoÚte ½h fhe "Þu÷ ÏÞt÷tu™tu yt…ýu íÞt" fhðtus …zþu. Mºte Wíf»to™t Ëhfth™t «ÞtËtu™u òu Ë{ts 'hVÚte ÞtuøÞ «r'ËtŒ {¤þu 'tu yu rŒðËtu Œqh ™Úte fu Mºte rþûtt {txu yt…ýe Ëhfthu ™¬e fhu÷e ™ðe rþûtý ™er' ËV¤ ƒ™e hnu. Mºte rþûtý™t '{t{ ftÞo¢{tu Ët{wrnf he'u «{trýf'tÚte y{÷{tk {qfðt …zþu suÚte 21{e ËŒe ™t yk'{tk Ë{"ú rðï{tk yt…ýu yt…ýt ¿tt™™tu «ftþ …tÚthðt{tk ËV¤ ÚtEyu.

y™u 'u™t {txu nsw ðÄw «ÞtË™e sYh Au su™t {txu™t fux÷tkf W…tÞtu . . .

1. Mºteytu™t Ët{trsf 'Útt ftixwÂBƒf sðtƒŒtheytu{tk ËwÄthtu ÷tððt™e sYh Au su{tk {tºt …wY»ttu™tus ™rn ½h™e Mºteytu™tu …ý yux÷tus ËtÚt sYhe Au.

2. "útBÞ rðM'th™e Mºteytu™u rþûtý yt…ðt™t ð'o{t™ ™er'{tk VuhVth fhe yti…[trhf rþûtý™u ƒŒ÷u y™ti…[trhf rþûtý™t ËtÄ™tu™t W…Þtu"Úte 'uytu ftixwÂBƒf sðtƒŒtheytu r™¼tð't r™¼tð't …ý rþûtý™tu ÷t¼ {u¤ðe þfu.

3. Mºteytu™u htsfthý y™u ™er'rð»tÞf søÞtytu {txu ¼t"eŒth ƒ™tððt{tk ytðu y™u yt"ðwk MÚtt™ yt…ðt{tk ytðu.

4. yuË. yu™. ze. xe. suðe yLÞ y™uf Mºte rþûtý yt…'e ytk"ýðtzeÚte ÷E Wå[ rþûtý yt…'e ËkMÚttytu™tu ÔÞt… ðÄthðt{tk ytðu suÚte Ëkfwr[' rð[thËhýe ðt¤t fwxwkƒ™e ƒt¤tytu rþûtý™tu ÷t¼ {u¤ðe þfu.

5. Mºteytu™u r…'t™e Ëk…Â¥t{tk ƒhtƒh™e ¼t"eŒth "ýðt™e ƒtƒ'™t Mðtð÷kƒe ƒ™tððt 'hV™t áÂüftuý™u ðÄw™u ðÄw ÔÞt…f ƒ™tððt{tk ytðu.

6. ƒt¤ ÷ø™, Œnus «Útt, …zŒt «Útt, Mºte ¼]ý níÞt, Mºte níÞt yk"u™t ftÞŒtytu™u "k¼eh'tÚte …t÷™{tk ÷tððt{tk ytðu.

7. M™t'f fûtt ËwÄe™wk fLÞt rþûtý {tºt {V' s ™rn …hk'w ftÞŒtfeÞ he'u VhrsÞt' fhðt™e òu"ðtE fhðt{tk ytðu.

8. Mºteytu™u Ëhfthe, yÄo Ëhfthe, ¾t™"e ËkMÚttytu{tk ™tufhe{tk y™t{'™e VhrsÞt' òu"ðtE fhðt{tk ytðu 'Útt 'u™tu ËgtEÚte y{÷ fhtððt{tk ytðu.

9. Mºte ðÄw yÇÞtË ÷ûte ƒ™e þfu 'u {txu …wY»t™t ÷ø™™e Wk{h™e Ë{fût Mºte™t ÷ø™™e ô{h "ýðt™e ftÞŒtfeÞ òu"ðtE fhðt{tk ytðu suÚte [t÷w yÇÞtËu ÷ø™™t ¼tu"u rþûtý Atuzðwk ™ …zu.

10. Ëhfth 'hVÚte rþûtý ÷u'e '{t{ fLÞtytu™u MxtE…uLz Y…u fu Mftì÷hþe… Y…u ytŠÚtf ËntÞ™e òu"ðtE fhðt{tk ytðu.

9. {tht Mð¡™e Mºte :

{tºt …wY»t Ë{tuðze ƒ™ðwk fu …wY»t™e nheVtE fhðt™t ðt{ýt ÏÞt÷™t ƒŒ÷u Mºte …wY»t™t fŒ{ ËtÚtu fŒ{ r{÷tðe fwxwBƒ™e ™tð™u [÷tððt{tk Ëût{ ƒ™u 'u æÞuÞ rËæÄ ÚttÞ yu ƒtƒ' ¾qƒ sYhe Au. Ë{ts™wk «Út{ Ëtu…t™ yux÷u …rhðth. y™u …rhðth ftuE…ý ÔÞÂõ'™t ½z'h {txu™e þt¤t "ýtÞ Au. ßÞtk™e Mºte Wå[ rþûtý {u¤ðe …tu't™t Ëk't™tu™u rþÂût' fhðt™t ytŒþo™u y{÷{tk {qfe þfþu . . . fthý : 'yuf …wY»t™u y…tÞu÷wk rþûtý yux÷u yuf ÔÞÂõ'™u {¤u÷e rþûtt "ýtÞ. …ý òu yuf Mºte™u yt…ýu rþûtt yt…eþwk 'tu yu yuf Ë{"ú fwxwBƒ™u rþÂût' fÞto ƒhtƒh Au.'

sðtnh÷t÷ ™nuY, ¼th'™t «Út{ «Ät™ {kºte ©e ™t {w¾{tkÚte ™ef¤u÷ yt rðÄt™tu …qhe fhu Au {tht Mð¡™e yuf rþÂût' Mºte : ™the yuf yƒ¤t ™rn …ý þÂõ'™wk Y… Au yuðwk fnuðt{tk ftuE yr'þÞtuÂõ' ™rn hnu.....

ËkŒ¼o Ëqr[

1. ¼th'eÞ rþûtt fe ytÄwr™f Ë{MÞtyuk -- rŒ™uþ[kÿ ¼thîts

2. {qÕÞ rþûttfu …rh…uûÞ - ztì. ht{þf÷ …tkzuÞ

3. rþûtt fu ytÞt{ - ztì. ËíÞ«ftþ …k[tu÷e

4. ™E rþûtt ™er' - ztì. ht{þf÷ …tkzuÞ

5. rþûttfu Ët{trsf ytÄth - ztì. "eheþ …[tihe

6. ¼th'eÞ rþûttft Er'ntË - f…qh[kŒ si™

7. rþûtt ytih Ë{ts - ztì. {™tusfw{th ®Ën

8. rþûttþt†fe «thkr¼f Y…hu¾t - rðsuLÿfw{th ðrþc

9. rþûtt rËæÄtk' yuðk ytÄwr™f ¼th'{U rþûtt - yþtuf Ëuðt™e & W{t ®Ën

10. rþûtt fu ™w'™ ytÞt{ - ztì. ™huþ[Lÿ rºt…tXe &

ztì. rðï™tÚt rƒnthe÷t÷

11. rþûtt Œþo™ - ztì. ËwhuLÿfw{th þ{to

12. rþûtt fu Œtþor™f 'Útt Ët{trsf ytÄth - ztì. yuË. yuË. {tÚtwh

�PAGE � �PAGE �1� 'theft htð÷, yæÞtr…ft, ft{uïh ƒe. yuzT. ftì÷us, y{ŒtðtŒ .