Essays Tagged: "aj"

Avon Products Case Analysis

What additional actions would you recommend AJ take to help achieve its long-term strategic and financial objectives? It's implementation effort ... hat were in dire need of improvement, in order to boost the success of the company.There are seven major aspects of Andrea Jung's strategic execution and their business results presented within the ca ... aspects of Andrea Jung's strategic execution and their business results presented within the case. AJ recognized the first and most important change needed within the Avon's strategy implementation e ...

(4 pages) 494 1 4.8 Jul/2004

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies > Clothing, Footwear and Cosmetics

Ludovit Stur- studentske roky

;zujúc na latinské základy z domova,vkročil do bratových shľapají na evanj. Ni shom gymnáziu.Vtedajshie učebné osnovy ukladali iakom prv ... acute;nočkoch,ďalej po latinsky písať a hovoriť.Preberali počty od najjednoduchshích úkonov po pou ité príklady,základy vsheobecn&eac ...

(4 pages) 1201 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Jan Botto- Smrt Janosikova

Ján Botto - Smrť JánoshíkovaJán Botto sa narodil 27.1.1829 vo Vyshnom Skalníku. Národne sa uvedomoval v Le ... skové, vyústenie básní smeruje do vízií. Prispieva k tomu aj jeho básnická povaha, ktorá mala sklony k zmyslovému videniu. V jeho ... vyu íva dialóg, zvukovo malebné slová, skratkovitosti reči. Medzi najúspeshnejshie balady patria ltá ľalia a Margita a Besná.V balade lt&aacu ...

(7 pages) 2305 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Myty o prostitucii

Ja by som teraz chcela písať o týchto mýtoch viac a na základe mojich vlastných skúseností, aj skúseností mojich kolegýň a kolegov vysvetliť, prečo sú tieto tvrdenia nepravdivé. Viem, ... lne pravdy", ktorými bola slovenská spoločnosť v tomto smere "kŕmená" takú dlhú dobu, sa nedajú zbúrať ľahko. Verím vshak, e čitateľská verejnosť si zaslú i vedieť, ako to vlastne ...

(5 pages) 2085 0 0.0 Oct/2006

Subjects: Social Science Essays > Society and community > Children and Youngsters

IKT + e-Learning = Nové formy vzdelávania

;nosti prinásha so sebou nielen nové perspektívy v ivote ľudí, ale aj nové prístupy k vzdelávaniu. Súčasná doba vy aduje, aby s ... jú realizovať vshetky úrovne tejto formy a poskytujú nové mo nosti aj pre tých, ktorí kvôli nejakým problémom na prezenčné ...

(13 pages) 1402 0 0.0 Feb/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies > E-commerce

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PROCESU INTEGRÁCIE CUDZINCOV S PRIZNANÝM POSTAVENÍM UTEČENCA DO SPOLOČNOSTI

ÚvodK javom, ktoré majú celosvetový charakter a stali sa neoddeliteľnou súčasťou aj ... trí predovšetkým migrácia obyvateľstva. Jej príčinou je najmä útek občanov z krajiny pôvodu alebo posledného trvalého po ... z krajiny pôvodu alebo posledného trvalého pobytu pred prenasledovaním najmä z dôvodov rasových, náboženských, národnostný ...

(8 pages) 2516 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Sociology

Zakladne atributy kvality sluzieb

rmy v podnikateľskej ekonomike. Navyše kvalita služieb je zárukou nielen doterajšej komerčnej úspešnosti podniku, ale aj spoľahlivým prostriedko ... ute;bor vlastností, ktoré sa prezentujú na trhu a ktoré sa vytvárajú vo firme v rámci produkčného procesu. Firmy však vedia, že n ...

(19 pages) 2903 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Businesss Research Papers > Markets & Exchanges

Pracovná Disciplína

Ako každý občan tak aj občania Slovenskej republiky ktorý chce uživiť svoju rodinu či bl&iacu ... ní so Zákonníka prace. Tie ustanovenia sú:•Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru•Základné povinnosti zamestnanca•Z&aa ... acute; povinnosti vedúcich zamestnancov•Pracovný poriadokPovinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru podľa § 47 sú vyberám:„Zamestn& ...

(6 pages) 6 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Law & Government Essays > Civil Rights

Male a stredne podniky

a, pretože sú konkurentmi ostatných subjektov, v mnohých prípadoch aj veľkých podnikov, zabraňujú vzniku monopolov, pomáhajú rie& ... dársku krízu, zabezpečujú akceleráciu a rast hospodárstva krajiny a jej jednotlivých regiónov. Všeobecne možno uviesť, že maj& ...

(7 pages) 2117 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Businesss Research Papers

Globalizacia

;dého z nás. V radoch odborníkov má množstvo zástancov, ale aj odporcov. Pre bežného človeka vie byť toto slovo univerzálne pri pom ... y a vplyv na slovenskú ekonomiku.GlobalizáciaGlobalizácii a jej kladným aj záporným dôsledkom je vystavený takmer každý človek. ...

(4 pages) 13 0 5.0 Jan/2008

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Manazment

acute; činnosť (dosiahnutie nejakého cieľa, používaný u PO aj FO + vláda)ako sústava poznatkov - teória či vedná discipl&iacut ... avu princípov, metód a postupov , ktoré manažéri používajú pri výkone svojej profesie.Podstata teórie manažmentu predstavuje:naak ...

(33 pages) 6670 0 0.0 Jan/2008

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Osvojenie si sveta fyzikálnych vecí

ovorí o niekoľkých existujúcich teóriách, z ktorých najzásadnejšia pochádza od Jeana Piageta, ktorá deťom do veku 8-9 me ... tov.ÚvodDonedávna sa verilo, že malé deti do určitého veku nemajú ani základnú predstavu a znalosti o svete fyzikálnych vecí op ...

(9 pages) 0 0 0.0 Jun/2012

Subjects: Social Science Essays > Psychology