Essays Tagged: "dla"

Etos inteligenta i jego demaskacja w literaturze prze"omu XIX i XX w.

;w z"o¿onym byæ musi na element ooewieceñszy, tj. na obywateli ziemskich. (...) dla dobra ogó"u, kmieci i w"asnego winni oni oerodkami ustaw¹ nie wzbronionymi zdoby&ael ... przez ni¹ postawê. Wyra¿a jednoczeoenie wielki szacunek i wrêcz uwielbienie dla spo"ecznikowskiej dzia"alnooeci swojej nauczycielki - panny L. (której pierwowzorem by"a ...

(7 pages) 30 0 4.5 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

System kalkulacji procesowej

anie kosztów produkcji na pojedyncze zamówienia. koszt pojedynczego zamówienia dla jednostki może być obliczony przez: podzielenie kosztów produkcji w danym okres ... iału jest przenoszona do zapasu wyrobów gotowych. Konta zbiorcze są zakładane dla każdego procesu (etapu), a koszty bezpośrednie i koszty wydziałowe są rozlic ...

(3 pages) 15 0 0.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

Prawo handlowe

o dobre lub złe.Elementarne normy moralne - zespół norm moralnych wspólnych dla całego społeczeństwa.Normy prawne z punktu widzenia moralności:- mor ... egatywny - akt który odmawia całkowicie lub częściowo żądaniu stronyDla ważności aktu administracyjnego muszą być spełnione następują ...

(84 pages) 18 0 1.0 Feb/2005

Subjects: Businesss Research Papers

The trade of poisonous waste gases between countries - a project - Polish

sji dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki o 5 proc. w stosunku do roku bazowego, którym dla krajów rozwiniętych jest 1990 r., a w przypadku państw rozwijających si ... #261;gnięcia celów postawionych w Protokole z Kioto.Handel emisjami stwarza szansę dla podmiotów gospodarczych na pozyskanie środków, które sfinansują i ...

(7 pages) 2371 0 5.0 Jan/2007

Subjects: Science Essays > Atmospheric Sciences

natural law

owiadającej na wzrastające potrzeby odwiedzających.Baza noclegowa jest warunkiem koniecznym dla możliwości przebywania w danej recepcji turystycznej. Zalicza się do niej hotele, motele, pen ... konsumpcyjne przypada 20 dm³ tygodniowo a 1 m³ odpadów komunalnych rocznie.Negatywne skutki dla środowiska wywołanie ruchem turystycznym mają jednak swoje źródło w działalności człowi ...

(11 pages) 0 0 0.0 Jan/2013

Subjects: Law & Government Essays > Law