1848 Den Franske Revolution

Essay by Anonymous UserCollege, UndergraduateA-, January 1996

download word file, 13 pages 4.8

Downloaded 53 times

HISTORIE OPGAVEN I 2.G.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDLEDNING 3

BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49 3

Den franske revolution 1848 3

Montesquieus ideologi om magtens tredeling 4

NÆRMERE BELYSNING AF GRUNDLOVEN 1849 5

Tiden omkring 1848-49 5

Det nye politiske system i Danmark 6

Den grundlovgivende Rigsforsamling 7

Magtdelingen 8

Den enkelte borgers rettigheder og friheder 9

KONKLUSION 10

INDLEDNING

I denne opgave vil jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dag har det vi kalder 'demokrati'. De rettigheder som vi nyder godt af den dag i dag, ligger er ca. 150 år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt var en mulighed for 'ikke' at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om bl.a. hvilke personer der var med til at udforme grundloven, og hvilke politiske slagsmål der lå forud for vedtagelsen af grundloven.

Hvilke forandringer indebar grundloven for den danske befolkning. Jeg vil komme ind på de rettigheder og pligter den danske befolkning blev bundet af, da grundloven blev indført. Dette kunne f.eks. være rettigheden til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer. Denne rettighed eksisterede som sagt ikke før 1849. Til sidst i opgaven vil jeg komme med min egen konklusion (afsluttende kommentarer) af opgaven, og af de problemer der bliver formuleret i den.

BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49

Baggrunden for overgangen til demokrati i Danmark, skal bl.a. ses på baggrund af de begivenheder der gik for sig i Europa på det tidspunkt. Bl.a. skal det nævnes at der i 1830 i Frankrig, havde været den store Julirevolution. Magthaverne i Frankrig slog denne opstand ned med hård hånd. Denne nedkæmpning...