Modern teater

Essay by CJAUniversity, Bachelor'sA+, November 1997

download word file, 9 pages 4.5 1 reviews

Downloaded 97 times

Det moderna dramat

1800 - talets senare hälft

Nordiska epokgörare

Mot slutet av seklet dominerade naturalismen litteratur och drama i Europa. Naturalismen är en litterär rörelse som har fått sin beteckning av det franska ordet naturaliste, som betyder naturvetenskapsman. Den naturalistiske författaren skulle jobba efter samma principer som en naturvetenskapsman.

Den främste naturalisten var Emile Zola, som trots att han gjorde sin största insats inom naturalistiskt romanskrivande också sysselsatte sig en hel del med teatern. Zola menade att för att kunna belysa människornas sociala problem gällde det att återge verklighetens alla detaljer så troget som möjligt. Språket skulle vara talspråk, man skulle ha vardagskläder och interiören skulle vara så realistisk som möjligt.

I Sverige var det främst August Strindberg som följde Zolas idéer. Han var dock inte det första stora namnet i norden. Det var norrmannen Henrik Ibsen.

Henrik Ibsen

Ibsen föddes 1828 i ett rikt köpmanshem i den lilla staden Skien.

Hemmet var glatt och öppetför gäster men detta vände när den ekonomiskt lättsinnige fadern gick i konkurs. När middagarna och balerna tog slut, försvann också vännerna och familjen blev isolerad. Familjens förudmjukelse visar sig senare i Ibsens diktning. Ibsens senare uppväxt vet man inte så mycket om förutom att han var mycket radikal, både politiskt och religiöst.

I början på 1850- talet engagerade han sig mycket intensivt i norskhetsrörelsen för att rensa ut det stora kvarvarande danska inflytande på norsk kultur och språk. Detta förde honom till Den Nationale Scene i Bergen och där fick han jobb som dramaförfattare.

I Bergen stannade han i fem år det var fem år då han var mycket ensam och fattig men han träffade sin blivande fru där, den nittonåriga Suzanna Thoresen.

1863 blev Ibsen rådgivare för Cristiana Theater och jobbade där tillsammans med en annan stor dramaförfattare som hette Björnstjerne Björnson.