Spoken Discourse Analysis: Turn-Taking

Essay by SuseUniversity, Bachelor's February 2005

download word file, 21 pages 2.5

Downloaded 85 times

Anotācija

Semestra darba tēma ir mutvārdu sarunu analīze un viena no tās sadaļām - runātāja maiņa. Semestra darba mērķis ir pierādīt, ka runātāja maiņa sarunās ir ļoti svarīga, nepiecieshama un pat vajadzīga. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstīta sarunu analīze, apskatīts, kā tā iedalās, un parādītas tās galvenās iezīmes. Tāpēc tā izpēta tās lietoshanas galvenos principus. Īsumā tā apraksta arī ķermeņa valodas iezīmes, kas tiek izmantotas runātāja maiņā. Darba praktiskā daļa pēta runātāja maiņas pielietojamību audio un video kasetēs ierakstītajās intervijās. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem tika konstatēts, ka lielākā daļa cilvēku bie i vien atpazīst signālus, kas norāda otra cilvēkam kārtu runāt, tomēr da reiz viņi izliekas nepamanām tos.

Kad māca angļu valodu, vajadzētu pievērst divkārshu uzmanību runātāja maiņas nozīmīgumam ierosināt, uzturēt un pabeigt sarunu.

Abstract

The present paper deals with spoken discourse analysis and one of its subthemes - turn-taking. The research paper aims at proving that turn-taking is very important, necessary and needed in conversation.

The theoretical part describes what exactly discourse analysis is, how it is divided and what are its main features. Therefore, it explores the main principles of using it. Briefly it also depicts the body language used in turn-taking. The practical part investigates the usage of speaking turns in recorded interviews on audio and video tapes. The results showed that the majority of people often recognize turn-taking signals, however, sometimes they do not seem to notice them. The view of the importance of turn-taking in initiating, maintaining and closing conversation, it should be paid due attention when teaching English.

Table of Contents

Introduction 1

Chapter 1 Discourse Analysis 2

1.1. Written Discourse 2

1.2. Spoken Discourse 3

1.3. Differences Between Spoken and Written Discourse 3

Chapter 2 Main Description of Turn-Taking 5

Chapter 3 Meaning of Gestures in Conversational Turn-Taking Situation 7

Chapter 4 Analysis...