En Uke på Rasiumhospitalet

Essay by FinkenJunior High, 7th gradeA, June 2004

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 15 times

Det norske Radiumhospital er Nordens største kreftsykehus. Det ble opprettet i 1932 takket være det norske folks innsatsvilje og giverglede i kampen mot kreft. Radiumhospitalets største oppgave er å behandle og pleie kreftpasienter. Det er om lag 2000 ansatte og 400 sengeplasser.

Avdelinger:

Det Norske Radiumhospital Administrasjonen

Det Norske Radiumhospital Anestesiavdelingen

Det Norske Radiumhospital Forskning

Det Norske Radiumhospital Gynekologisk avdeling

Det Norske Radiumhospital Kompetansesenter for lindrende behandling

Det Norske Radiumhospital Medisinsk bibliotek

Det Norske Radiumhospital Medisinsk poliklinikk

Det Norske Radiumhospital Onkologisk avdeling

Det Norske Radiumhospital Patologisk avdeling

Det Norske Radiumhospital Psykososial onkologi og rehabilitering

Det Norske Radiumhospital Radiologiavdelingen

Det Norske Radiumhospital Registreringskontor/Innleggelse

Det Norske Radiumhospital Rehabilitering

Det Norske Radiumhospital Sentrallaboratoriet

Det Norske Radiumhospital Sosialmedisinsk avdeling

Det Norske Radiumhospital Videreutdanning

Jeg var i Det Norske Radiumhospital Radiologiavdelingen. Dette er avdelingen hvor de fleste røntgen maskinene er plassert. Her har de CT maskiner, ultralyd maskiner og røntgen maskiner. Det er mange operasjonsrom hvor de bruker røntgen maskiner og ultralyd for å operere.

De fleste som jobber i Radiumhospitalet er utdannet helsepersonell, men det er også andre som jobber der. De er f. eks. vaskepersonell og gartnere. Det er ganske tøft å jobbe i et sykehus som dette fordi mange av pasientene er døende. Ansatte må ha egenskaper som gjør at de kan takle ting som det. All medisinsk personell har dessuten taushetsplikt. Dvs. at de ikke kan prate om konfidensiell informasjon til andre enn pasienten og dens nærmeste familie.

Det norske radiumhospital deltar i undervisning og veiledning av studenter i sykepleie, hjelpepleie, radiografi, stråleterapi, og videreutdanning i sykepleie og medisin. Radiumhospitalet deltar også i universitets kurs for leger, farmasøyter, fysikere og forskere. I mange avdelinger er det også små framvisninger om behandlingsmetoder i lunsjpausen.

Ved radiumhospitalet foregår det forskning på nye behandlingsmetoder. Utvikling av medikamenter og metoder skjer vesentlig i laboratorier...