Vznik CR

Essay by scanboy85College, Undergraduate April 2006

download word file, 7 pages 0.0

Downloaded 14 times

(náhled)

a. hospodářská a politická situace u nás - negativní vztah k Rakousku , nechuť Čechů bojovat za Rakousko a proti Slovanům-prosrbská hesla na vagonech , trojbarevne stu ky a prapory ( znak slovanství ), píseň Hej , Slované a " červený shátečku kolem se toč , my jdeme na Srba , nevíme proč ". - nedůvěra armádního velení k Čechům. Česká politika se odmlčela ( loajální , pasivní ). Hospodářství podřízeno válce - válečná výroba ( vyu ívány zbrojařské závody - hlavně Shkoda Plzeň ) , zemědělské výrobky jsou odevzdávány státu , nedostatek potravin pro civilisty ( ti se stravují na potravinové lístky ) , dále jsou hodně vyu ívány eleznice ( transporty vojáků a zbraní ) - hmotné strádání Čech. Byla zesílena germanizace , docházelo k cenzuře knih , učebnic a novin , represe a persekuce vlastenců ( 1914 zatčen předseda národně sociální strany J. V. Klofáč , 1916 vůbec největshí domácí osobnost mladočech K.

Kramář a Alois Rashín - oba dva odsouzeni k trestu smrti za velezradu , poté byl

vshak trest změněn na do ivotí ,ale roku 1917 byli amnestováni novým císařem Karlem ).

b. zahraniční odboj proti Rakousku - Uhersku - boj za samostatnost a nezávislost , snaha vyu ít dohody k rozbití rakouské monarchie , tento odboj je spojen hlavně s osobou T. G. Masaryka , který od roku 1914 pobýval v emigraci ( nejprve ve Shvýcarsku , poté ve Francii a Británii ). Doma podporován pouze Maffií , vedenou Masarykovým ákem , politologem Edvardem Beneshem , která usilovala o spojení zahraničního a domácího odboje za první svět. války. Tato organizace také měla za cíl poskytovat západním mocnostem shpioná ní informace ( postupně si získávali podporu dohody ). Po nucené emigraci Beneshe roku 1915 vedl Maffii Přemysl Shámal. Tyto mu e také podporoval Milan...