Essays Tagged: "dru"

MIGRACIJE I ODLIV MOZGOVA (migration and brain drain)

azloga nisu ispa}ena, ili bar nedovoqno te podaci su oskudni.PRIRODA ME\UNARODNIH MIGRACIJAPoput drugih ekonomskih tokova, i migracije slu`e kao izjedna~avaju}i mehanizam. U prisustvu nejednakosti ... pove}awem razdaqine izme|u dve zemqe (zemqe porekla i zemqe doma}ina), a umawuje se sa razvijeno{}u dru{tvene okoline u zemqi doma}inu (pru`awe pomo}i i informacija, sve od ubla`avawa kulturolo{kih ra ...

(9 pages) 7 0 5.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Current Issues

Medjunarodna trgovina proizvodima intelektualne svojine (international trade in IP)

dve vrste:AUTORSKA SVOJINA NAD UMETNI^KIM I KWI@EVNIM DELIMA - za{tita prava autora tvoraca kwiga i drugih pisanih oblika, muzi~kih kompozicija, slika, skulptura, kompjuterskih programa i filmova pute ... |e se na ovaj na~in {tite srodna prava izvo|a~a, glumaca, muzi~ara i producenata fonograma. Osnovni dru{tveni razlog za za{titu autorske svojine je ohrabrewe i hagrada za kreativni rad.INDUSTRIJSKA SV ...

(31 pages) 3433 0 0.0 Oct/2007

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

La Boca

ld enjoy their day in the pueblo no matter what.Sounds of tango came at me from all directions. The drum like repetition of the rain sound and the rhythmic beat of tango mixed into one. Then one of th ...

(4 pages) 19 2 5.0 Oct/2008

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Is the relationship between drugs and crime a causal one?

Is the relationship between drugs and crime a causal one?Many leading criminologists, analysts and scholars have written on the ... ading criminologists, analysts and scholars have written on the subject of the relationship between drugs and crime, but few have categorically agreed on one answer. Drugs and crime are very often fou ... s when attempting to explain the relationship. Is the relationship causal? If so, which way around? Drug use causes crime, or crime causes drug use? Are there other ways in which they are related, for ...

(9 pages) 5 0 0.0 Feb/2012

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues > Drugs & Alchohol