comprtation of nature protection in Ireland and Slovakia

Essay by tatiana4447University, Bachelor'sA, November 2014

download word file, 4 pages 0.0

UNIVERZITA MATEJA BELA, EKONOMICKÁ FAKULTA

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Komparatívna analýza prístupu vo vyspelých krajinách

(Írska republika a Slovenská republika)

Tatiana Morvayová Životné prostredie

2EMP Å tvrtok 10,40

�Porovnanie ochrany životného prostredia

V dnešnom svete venujeme ochrane životného prostredia omnoho väčšiu pozornosť ako v minulosti. Avšak rozdiel v prístupe k ochrane životného prostredia nie je markantný len pri porovnaní z časového hľadiska, ale aj pri porovnaní geografickom, či kultúrnom. Kým v niektorých krajinách je ochrana životného prostredia na popredných miestach v hodnotovom rebríčku, v iných sa ľudia zaoberajú skôr svojím každodenným prežitím.

Rozdiely nemusíme hľadať medzi rozvinutými krajinami a krajinami tretieho sveta, stačí porovnať aj dve krajiny z toho istého kontinentu. Ja som si na porovnanie vybrala Slovensko, pretože tu žijem a Írsko, pretože som tam rok žila a mala som možnosť vidieť ich rozdielny prístup a taktiež metódy ochrany životného prostredia .

Ochrana čistého vzduchu

Írsko má lepšiu kvalitu vzduchu než Slovensko, za čo môže niekoľko faktorov.

Prvým z nich je poloha. V Írsku je silné západné prúdenie čistého vzduchu z Atlantiku� a Slovensko sa nachádza v strede Európy, v oblasti s najväčším regionálnym znečistením ovzdušia na tomto kontinente.1

Ďalším významným faktorom je znečisťovanie ovzdušia ťažkým priemyslom, naSlovensku je množstvo veľkých podnikov, ktoré v Írsku nie sú. Čo sa týka znečisťovanie ovzdušia dopravou je situácia v oboch krajinách podobná.

Ochrana vody

Na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne znížili percento znečistených vodných tokov a plôch. Napomohlo tomu hlavne stavanie čističiek vôd a sankcionovanie vinníkov, ktorý znečisťovali vodné toky. Slovensko má významné rezervy podzemnej vody a využívame z nich približne 45%. 2

V priemere je 63,7% útvarov povrchových vôd vo veľmi dobrom ekologickom stave alebo dobrom ekologickom stave na Slovensku. �

V Írsku je 71 % z riečnych korýt v veľmi dobrom alebo dobrom stave a 44,6% jazier je...