Drama Through Times

Essay by ellionoreMiddle School, 6th gradeC, July 2013

download word file, 9 pages 0.0

KABANATA I

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. INTRODUKSYON

Di maitatanggi na ang sobrang katabaan o obesity ng isang tao ay nangyayari sa pamamagitan ng sobrang pagkain. Ang labis na katabaan ay di maipagkakaila na problema ng ito ng ilang indibidwal, maaari rin itong maklasipika bilang sakit ng ulo sa iba ngunit saya ang dulot sa mga taong mahilig sa gawaing tinatawag na "pagkain". Marami sa mga tao ngayon di alintana ang possiblilidad na pagkakaroon ng mga kumplekasyon na madudulot ng sobrang pagkain.

2. LAYUNIN NG PAG-AARAL

Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong tuklasin ang mga epekto ng labis na katabaan ng isang tao na dulot ng sobrang pagkain. Ito rin ay naglalayong masagot ang mga sumusunod ng katanungan:

Anu ano ba ang mga dahilan ng labis na pagkain ng isang tao?

Mabuti ba o masama ang labis na pagkain sa isang tao?

Sa anong aspeto (pisikal, sikolohikal, sosyal, at emosyonal) nakakaapekto ang labis na katabaan ng isang tao?

Anu-anu ba ang mga partikular na epekto ng labis na katabaan sa isang tao?

Ano ang mga kahalagahan ng "healthy diet" at ehersisyo?

3. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang nasabing pamanahong papel ay napakahalaga sa isang indibidwal Sapagkat sa tulong ng pananaliksik na ito ay, maari ng maliwanagan kung anu - ano ang sanhi kung bakit ang isang indibidwal ay nawiwili sa labis na pagkain na bunga upang makaranas ng sobrang katabaan sa katawan.

Ang pananaliksik na ito ay sumasalamin sa mga datos na buhat mula sa realidad, at maraming mambabasa ang makaka intindi ng paksa sapagkat ito ay napapanahon.

4. SAKLAW AT LIMISTASYON NG PAG-AARAL

Ang pananaliksik ng ito ay nakatuon lamang sa mga datos na makakalap sa mga mag aaral sa kursong AB Multimedia Arts hingil sa mga epekto at "factor" ng labis na...