The Dutch parliament

Essay by EronneCollege, Undergraduate October 2004

download word file, 14 pages 5.0

Downloaded 40 times
Keywords , , , ,

'Meedoen, meer werk, minder regels'. Ferme taal van het kabinet Balkenende II. Aan duidelijkheid geen gebrek bij het motto van onze regering: Minder bureaucratie en een grotere deelname van de bevolking aan de politiek, dát is wat ze willen. De vraag is echter hoe er meer werkgelegenheid gecreëerd zal worden. Minder bureaucratie betekent namelijk minder regels maken, maar wat laten we gemeenteambtenaren dán de hele dag doen?

Dat het creëren van meer werkgelegenheid hoog op de agenda van ons kabinet genoteerd staat is begrijpelijk: Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal zonder maatregelen in 2007 de werkloosheid in Nederland zijn verdubbeld ten opzichte van 2001 tot ongeveer vijfhonderdduizend gerégistreerde werklozen, let wel, dit zijn dus alleen de mensen die ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. Het kabinet belooft ons in elk geval een aanzienlijke daling van het aantal werklozen in Nederland. Eerst zal ik vertellen hoe het kabinet denkt dit te bereiken, en vervolgens zal ik hun argumenten weerleggen.

Daarna zal ik ingaan op de oplossingen van het werkloosheidsprobleem van de critici, die van mening zijn dat de huidige maatregelen van het kabinet, lang niet ver genoeg gaan.

Ten eerste ziet het kabinet matiging van alle inkomens als een voorwaarde voor herstel van de werkgelegenheid. De matiging moet, wil hij überhaupt enig effect hebben, van aanzienlijke aard zijn én enkele jaren worden volgehouden. Het streven is natuurlijk om deze maatregel in te voeren in zowel de publieke, als in de marktsector.

Dit eerste argument lijkt op het eerste gezicht nog niet eens zo slecht bedacht door de politici, ware het niet dat het kabinet nog altijd erg weinig invloed heeft op de marktsector. Theoretisch kan het kabinet dus gemakkelijk praten over loonmatiging in zowel de publieke, alsook in de marktsector. In de praktijk heeft de overheid in...