Essays Tagged: "Deze"

Legalisation of drugs

lheden voor teelt en aanvoer zijn gemaakt, gemeenten onderling kunnen altijd besluiten om het onder deze maximale hoeveelheid te wettigen.2 Het is goed dat de term 'gedogen' wordt gemeden. ...

(4 pages) 43 0 4.0 Jan/1997

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues > Drugs & Alchohol

De Informatie Maatschappij

werk provider. Doorenboven is niet alle aangeboden informatie gratis toegankelijk en beschikbaar.Is deze informatie wel toegankelijk voor alle lagen van de bevolking? Neen, luidt het antwoord.Een twee ... antwoord.Een tweede bezorgdheid voor de politieke gezagsdragers is de spreiding van de deelname aan deze nieuwe samenleving. Het belang van de opleiding kan niet genoeg worden benadrukt. Een kloof ont ...

(4 pages) 28 0 4.0 Nov/1996

Subjects: Science Essays > Computer Science > Internet and networking

An Essay about HUGO and DNA identification.

ot 98% hiervan beschouwt men als rommel, oftewel basen waarvan men nog niet weet wat de functie is. Deze zouden in de toekomst tot een doorbraak in de wetenschap kunnen leiden.Om een mogelijke doorbra ... is er eigenlijk nog niet zo lang. Er wordt volop onderzoek naar gedaan. Nu al is het duidelijk dat deze techniek ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gehele mensheid. Dit is de reden waarom wij ev ...

(3 pages) 65 0 5.0 Jun/2003

Subjects: Science Essays > Biotechnology

Case Study Marketing: Independer.nl.

atie en wensen van de klant weet Independer de productvorm te kiezen die het beste hierbij past. Na deze keuze wordt uit het volledige aanbod de goedkoopste aanbieder gezocht. Tevens is het mogelijk o ... stap die in dit kader recentelijk is genomen, is de samenwerking met hypotheek-adviesketen Optima. Deze samenwerking is aangegaan, omdat het afsluiten van een hypotheek nogal complex is en ook een gr ...

(29 pages) 74 0 4.3 Sep/2003

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

The changes in the dutch society (especially multicultural) since 1945

jaren na de oorlog voorspoedig mede dankzij de Amerikaanse financiële steun (Marshallhulp). Om deze wederopbouw te bewerkstelligen was het noodzakelijk voor Nederland dat de bevolking samenwerkte ... d dat de bevolking samenwerkte. Hieruit ontstond de voor de oorlog onmogelijke rooms-rode coalitie. Deze rooms-rode samenwerking bleef in stand totdat het er in 1958 op leek dat het doel dat de regeri ...

(3 pages) 24 0 3.0 Oct/2003

Subjects: History Term Papers > European History

Samenvatting

Lineaire regressie:Deze methode heeft als doel de relatie tussen variabelen weer te geven d.m.v. een rechte lijn (Y= a ... weer te geven d.m.v. een rechte lijn (Y= a + bX). Uitgangspunt vormen de beschikbare waarnemingen, deze vormen getallenparen (X1,Y1). Er zit een verschil in de rol van X en Y: Bij regressie speelt X ... chte lijn te vinden die zo goed mogelijk past bij de gegevens in het spreidingsdiagram. Je berekent deze lijn met de z.g. methode van de kleinste kwadraten (Hst.12). Je gebruikt hiervoor de volgende f ...

(6 pages) 21 0 2.0 Jan/2004

Subjects: Science Essays > Mathematics

De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA.

emption' . Juist omdat de Verenigde Staten de enige supermacht is die de wereld moet leiden, vinden deze machtsfiguren het ook de morele plicht van Washington die actie te ondernemen, en de wereld te ... aad introduceert om de 'vijand' te verslaan, wordt het haast verraad om een stem te heffen tegen al deze propaganda. De pers in 'the land of the free' lijdt ondermeer onder de veiligheidsmaatregelen g ...

(20 pages) 19 0 4.0 Feb/2004

Subjects: Social Science Essays > Political Science

The Dutch parliament

van aanzienlijke aard zijn én enkele jaren worden volgehouden. Het streven is natuurlijk om deze maatregel in te voeren in zowel de publieke, als in de marktsector.Dit eerste argument lijkt op ... errijken met buitensporig hoge salarissen, commissariaten en bonussen. De overheid zal dus, ondanks deze maatregel, weinig grip kunnen krijgen op de lonen in de marktsector. Kortom: loonmatiging zal z ...

(14 pages) 40 0 5.0 Oct/2004

Subjects: Law & Government Essays > Government

"The Hobbit" by J.R.R. Tolkien

e alineaverdelingBilbo woont vredig in zijn Hobbithol wanneer Gandalf de tovenaar hem komtopzoeken. Deze haalt hem over mee op avontuur te gaan met de dwergen Thorin, Fili, Kili, Oin, Gloin, Nori, Ori ... et een raar wezentje genaamd Gollum, die een ring heeft om onzichtbaar te worden. Later vindt Bilbo deze ring en zo komt hij ongedeerd uit de grotten van de goblins, waarna hij de rest weer terugvindt ...

(6 pages) 20 0 5.0 Oct/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Algemene juridische vaardigheden

jnlijk niet zo goed met het bedrijf. Waarschijnlijk heeft dit ook met de conjunctuur te maken omdat deze sector conjunctuurgevoelig isc) Gegevens m.b.t. politieke factoren, vakbondsinvloeden en releva ... ie op lange termijnVergeleken met 1988 viel in 1992 het Return On Investment tegen. In 1988 was lag deze nog rond de 20%, in 1992 is dit gedaald tot slechts 6%. Een doel is dan ook om dit percentage w ...

(6 pages) 66 0 5.0 May/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies

Controlling

t de Transfer Prijs (ten minsteéén van de twee partijen is daarbij een profit-center).Deze transfer moet leiden tot:-Het voorzien in relevante informatie voor elk (bedrijfs)onderdeel ver ... zen. Dekopende manager zou ook vrij moeten zijn om extern te kopen evenals de verkopendemanager. Op deze manier bewerkstelligt de markt de T.P. (marktprijs: opportunity cost bijinterne verkoop).Vanuit ...

(11 pages) 16 0 3.0 Sep/2006

Subjects: Businesss Research Papers

SQL en databases nader verklaard

ases, DBMSen en SQLHieronder volgt een korte inleiding op databases en database managementsystemen. Deze is gehaald uit het volgende boek:Gert Jan Hofstede, Databases ontwerpen,bouwen en gebruiken. Ac ... n standaardafwijkingen kan opvragen, of nog meer geavanceerde zaken.Op plekken waar veel mensen met dezelfde gegevens werken is het gevaar aanwezig dat elk zijn eigen, verschillende set gegevens bijho ...

(48 pages) 20 0 0.0 Oct/2006

Subjects: Science Essays > Computer Science

Intellectualisme

we aandacht moeten hebben voor de historische vorming, de determinanten waaruit het bestaat en hoe deze zich onderling verhouden.Sinds de 15de eeuw verkreeg de mens langzamerhand greep op gehele were ... omgangsvormen legde deels ook het menselijk gedrag aan banden.Belangrijk is dat de volgorde waarin deze vier machten voorkwamen zeker niet willekeurig was. Toch is het mogelijk dat de volgorde kon / ...

(25 pages) 2899 0 1.0 Oct/2001

Subjects: Businesss Research Papers

Portfolio Informatica recht (Opgaven + Antwoorden)

er/afnemer valt.Het verbintenisrecht.d.Benoem ook het "deelgebied" van recht en informatica waarbij deze casus hoort.Dit valt onder Publiekrecht en Privaatrecht omdat het zowel tussen burgen en overhe ... conomische waarde. Zij bestaan echter niet uit zaken of vermogensrechten (zie art. 3:1 BW).Verklaar deze stelling.Informatie bestaat uit gegevens, dit zijn eigendommen die intellectueel zijn en valt o ...

(12 pages) 30 0 2.5 Aug/2007

Subjects: Law & Government Essays > Law

De Eigenschappen van Glasvezel

bedrag kan rond de 500 euro in een maand liggen. Aan de andere hand is het ook net uit. Er word bij deze verbinding dan licht door de glasvezel gestuurd (1 glasvezel kan wel 1000 meter lang zijn). Dit ... wordt de lengte van de vezel pas na het maken aangepast. Eerst zijn het dus allemaal lange stukken, deze worden vaak verkleind, het ligt er aan waar voor het gebruikt word en dus of hoeveel het in gek ...

(3 pages) 3152 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Science Essays > Physics

Het regenwoud in zuid amerika

). En natuurlijk ook omdat het ernstig in de gevaar is. Ook zijn het de longen van de wereld zonder deze wouden zullen de dieren en mensen het niet goed kunnen overleven. Ook als je hoort hoeveel er v ... delen van Brazilië. Door de grond te ontbossen en enigszins in cultuur te brengen, zouden zij deze in eigendom kunnen krijgen. Met in hun kielzog grondspeculanten en andere ondernemers, bereikte ...

(5 pages) 3171 1 0.0 Mar/2008

Subjects: History Term Papers

Legalisering van drugs in Nederland

gs te decriminaliseren. Wegens dit besluit in Nederland zogenaamde "cafés" heeft geopend. In deze cafés kunnen mensen kopen beperkte hoeveelheden van cannabis en rook een marihuanagewric ... trekking tot medicijnen, worden gediscussieerd en enigszins onduidelijk. Het volgende onderdeel van deze papierpogingen om de tegenstrijdig gegevens te sorteren die bepalen van resultaten van het toeg ...

(5 pages) 2695 0 0.0 Mar/2008

Subjects: Humanities Essays > Health & Medicine > Drugs

Barthes versus Iser en Achebe versus Gilbert/Gubar

il 2007BARTHESRoland Barthes, een Franse literatuurcriticus, maakt deel uit van het structuralisme. Deze stroming concentreert zich - in plaats van op de betekenis zelf - op de omstandigheden die bete ... n. Het structuralisme probeert de betekenisdragers en de verschillende relaties tussen elementen in deze structuren in kaart te brengen.�In het essay 'From Work to Text' beargumenteert Barthes ...

(12 pages) 2279 0 3.0 Sep/2008

Subjects: Literature Research Papers > World Literature

Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster 'Cost Accounting: A Managerial Emphasis: Cases Chapter 14'

;le kosten - - 6,5$ 3,5$ Oorzaak-gevolg : de kosten van de leningen werden specifiek aangegaan voor deze divisies Personeelskosten 1500/8000*150= 28,125$ 2500/8000*150=46,875$ 3000/8000x150=56,25$ 100 ... s (6*$5 + 12*$5 + 8*$5 +2*$5 =$140). 4 Er is een groot aantal klanten die weinig opbrengen, maar om deze klanten zomaar op te geven, moeten ze eerst goed nadenken of ze deze klanten niet kunnen omzett ...

(5 pages) 17 0 0.0 Oct/2008

Subjects: Businesss Research Papers > Accounting

Administratieve Organisatie

mant BV.2) Geef voor het verkoopproces de 3 belangrijkste risico's binnen dit proces.Specifiek voor deze verkoop proces een risico kan zijn dat door alleen contant te verkopen, de kans is groter voor ... ure waarde van sommige sieraden is inbraak/diefstal mogelijk. Men moet dan voor een kluis zorgen om deze sieraden goed te bewaren. Doordat alleen maar contant betaald kan worden wordt het moeilijk voo ...

(6 pages) 0 0 0.0 Mar/2014

Subjects: Businesss Research Papers