Algemene juridische vaardigheden

Essay by benefica12High School, 12th gradeB, May 2006

download word file, 6 pages 5.0

Downloaded 66 times

CASUSUITWERKING: 8-1 Allied Office Products

A.: Algemene gegevens over de organisatie en haar omgeving

A 1: Gegevens m.b.t. de externe omgeving van de organisatie:

a) Gegevens m.b.t. de concurrentieomgeving van de organisatie

In de case wordt weinig tot niet gesproken over de concurrentieomgeving van Allied Office Products. Het enige wat verteld wordt is dat de concurrenten rond 1988 ook naar andere manieren zochten om hun verkopen te doen vergroten.

b) Gegevens m.b.t. de economische conjunctuur

'Returns have been dropping for several years'. Het gaat dus waarschijnlijk niet zo goed met het bedrijf. Waarschijnlijk heeft dit ook met de conjunctuur te maken omdat deze sector conjunctuurgevoelig is

c) Gegevens m.b.t. politieke factoren, vakbondsinvloeden en relevante wetgeving

Niet gegeven in de case.

A 2: Gegevens m.b.t. de interne omgeving van de organisatie:

a) Gegevens m.b.t. de doelen van de organisatie op lange termijn

Vergeleken met 1988 viel in 1992 het Return On Investment tegen.

In 1988 was lag deze nog rond de 20%, in 1992 is dit gedaald tot slechts 6%. Een doel is dan ook om dit percentage weer 20% te laten bedragen. Dit zal niet zomaar gaan het is een proces wat je op de lange termijn bekijken moet.

b) Gegevens m.b.t. de gekozen strategie

De hoofdvraag, en meteen ook de strategie van deze onderneming is; Hoe kunnen we de rentabiliteit, dus de winst die bij klanten wordt gemaakt beter begrijpen Ze willen dus weten wat er omgaat en wat de klanten precies beweegt. Waarom behalen ze bij de ene klant bijvoorbeeld meer winst dan de andere, wat beweegt die klant Er zal uitgezocht moeten worden wat er in de distributie centers gebeurt, zo hebben ze misschien een beter idee van wat het kost om de klanten een goede services te verlenen. De belangrijkste activiteiten vinden namelijk plaats in de...