Portfolio Informatica recht (Opgaven + Antwoorden)

Essay by scarmUniversity, Bachelor'sB, August 2007

download word file, 12 pages 2.5

Downloaded 30 times

Ik heb soms bepaalde stukken uit de nieuwe Europese grondwet erbij gehaald omdat ik het wel interessant vond om daar eens naar te kijken i.v.m. stemmen binnenkort.

Inhoud portfolioWeek 1Cases1.Door de geautomatiseerde gegevensopslag is in (grote) organisaties een grote kwetsbaarheid ontstaan doordat gegevens vaak uitsluitend op magnetisch of optische gegevens drages worden vastgelegd. Mogelijke (ook sociale) controle vervalt. Door nonchalance of onverschilligheid kan grote schade ontstaan. Het betreft hier een onderwerp van:-Informaticarecht is het onderwerp.

-informatierecht-jurimetri-rechtsinformaticaOnder informaticarecht is in algemene bewoordingen te verstaan: de juridische regels en vraagstukken, die betrekking hebben op, respectievelijk een gevolg zijn van, het gebruik van computers en computerprogrammatuur.

Rechtsinformatica is de deeldiscipline die zich bezighoudt met de rechtswetenschappelijke vragen die zijn gemoeid met de technische inrichting en het feitelijk gebruik van informatiesystemen, ook bij de ondersteuning van juridische taken.

Informatierecht is een samenstel van een aantal rechtswetenschappelijke terreinen rondom het onderzoeksconcept van de 'free flow of information', uitgaande van de juridische aspecten rondom het produceren, transporteren en distribueren van informatie.

Jurimetrie is als het meten van het recht c.q. het toepassen van exacte methoden op het recht. Hiertoe behoort o.a. het gebruik van de computer voor verbeterde rechtsdocumentatie over het recht, het analyseren van het recht en van rechterlijke beslissingen met de bedoeling bepaalde ontwikkelingen te voorspellen en het doorlichten van het recht op de logische consistentie.

2.Een bedrijf beschermt haar computerprogramma's d.m.v. het intellectuele eigendomsrecht. in de arbeidsovereenkomst met de werknemers, die voor de invoer van de gegevens zorgen, worden (non-)concurrentiebedingen en boeteclausules opgenomen. De afhankelijkheid van de techniek wordt bovendien zo veel mogelijk afgewenteld op de leveranciers van hard- en software. De laatsten proberen echter hun aansprakelijkheid zo veel mogelijk te beperken.

a.Verklaar of het hier publiek- of privaatrecht betreft als het gaat om het onderwerp recht en informatica.

Het gaat hier om privaatrecht omdat het burgers onderling betreft.

b.Noem het rechtsgebied waaronder de arbeidsovereenkomst valt.

Dit valt onder verbintenisrecht.

c.Geef ook aan onder welk rechtsgebied hier de verhouding leverancier/afnemer valt.

Het verbintenisrecht.

d.Benoem ook het "deelgebied" van recht en informatica waarbij deze casus hoort.

Dit valt onder Publiekrecht en Privaatrecht omdat het zowel tussen burgen en overheid kan zijn als tussen burger en burger.

3. Informatie of gegevens (weergave van de feiten, begrippen, instructies op eenovereengekomen wijze, die ze geschikt maakt voor overdracht, interpretatie of verwerking door automatische middelen) hebben een economische waarde. Zij bestaan echter niet uit zaken of vermogensrechten (zie art. 3:1 BW).

Verklaar deze stelling.

Informatie bestaat uit gegevens, dit zijn eigendommen die intellectueel zijn en valt onder de auteurswet. D.w.z. het valt onder het goederenrecht. Van informatie ben je dus de rechthebbende en niet de eigenaar.

4. Eigendom (vroeger eigendomsrecht) valt onder het goederenrecht. Dit recht is niet mogelijk op immateriële goederen (wel op de diskette, niet op de daarop vastgelegde gegevens).

Elektriciteit is consumeerbaar en dus stoffelijk. Data op de diskette zijn dus niet stoffelijk.

Week 2Case 1Copyright 2004 Het Financieele DagbladHet Financieele DagbladJune 28, 2004LENGTH: 429 wordsHEADLINE: Brussel schort sancties tegen Microsoft opBODY:In afwachting van tussenvonnisVAN ONZE REDACTEURBRUSSEL - De Europese Commissie heeft het sanctiebesluit tegen het Amerikaanse softwareconcern Microsoft tijdelijk opgeschort. Brussel is bereid te wachten op het tussenvonnis van rechter Bo Vesterdorf over het verzoek van Microsoft om de EU-sancties voor langere termijn op te schorten.

Het besluit van de Europese Commissie werd vrijdaglaat bekend. Eerder op de dag had Microsoft bij het Gerecht van Eerste Aanleg, de rechtbank die zich over zakelijke geschillen buigt, verzocht om twee omstreden sancties uit te stellen lopende de bodemprocedure van Microsoft tegen de Europese Commissie.

Drie maanden geleden gebood de Europese Commissie Microsoft om binnen negentig dagen zijn mediaspeler te ontkoppelen van Windows-programma's. Ook eiste Brussel dat de onderneming binnen 120 dagen softwarelicenties voor servers zou verlenen aan concurrenten. Naast deze twee maatregelen kreeg Microsoft ook een boete van bijna euro 500 mln opgelegd.

Eurocommissaris Monti van mededinging besloot tot de drievoudige straf omdat Microsoft jarenlang misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie op de softwaremarkt. Aan het besluit ging een onderzoek van bijna vijf jaar vooraf.

Volgens Microsoft grijpen de eerste twee sancties diep in op de bedrijfsvoering van de onderneming. Mocht Microsoft in eerste instantie, bij het Gerecht van Eerste Aanleg, of later in hoger beroep bij het Europees Hof van Justitie, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesproken van misbruik van zijn machtspositie, dan zou de onderneming tussentijds misschien onevenredig veel schade lijden. Om dat te voorkomen, wil Microsoft opschorting van de sancties tot de procedure bij het Gerecht is afgerond.

Overigens kan zowel Microsoft als de Europese Commissie ook nog in beroep gaan tegen het tussenvonnis van rechtbankpresident Bo Vesterdorf.

Tegenstanders van Microsoft, die zich hebben verenigd in de 'Computer & Communications Industry Association' hebben Vesterdorf afgelopen week gevraagd om de sancties tegen Microsoft juist niet uit te stellen. De lobby vreest dat het kalf verdronken is wanneer Microsoft zijn dominante positie op de markt van mediaspelers en servers gedurende de juridische procedures kan behouden.

Het Amerikaanse antikartelbureau van het ministerie van justitie heeft felle kritiek op de ingreep van de Europese Commissie bij Microsoft. De sancties grijpen volgens de hoogste Amerikaanse ambtenaar bij de kartelbestrijder, Hewitt Pate, veel te diep in het bedrijfsproces bij Microsoft in.

Vragen1.Waaruit blijkt dat Microsoft een machtspositie heeft?a)het rechtstreeks of onrechtstreeks opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden;b)het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van verbruikers;c)het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;d)het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

2.Op welke productmarkt beweegt Microsoft zich?Op de softwaremarkt.

3.Op welke geografische markt beweegt Microsoft zich?Op de internationale markt (In bovenstaand stuk gaat het om de Europese lidstaten).

4.Wanneer kan gesproken worden van misbruik van machtspositie?Als de Europese grondwet word aangenomen om dit:Artikel III-162: Verboden op misbruik van machtspositie van een ondernemingOnverenigbaar met de interne markt en verboden, voorzover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is misbruik door een of meer ondernemingen van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan.

Dit misbruik kan met name bestaan in:a)het rechtstreeks of onrechtstreeks opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden;b)het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van verbruikers;c)het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;d)het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

5.Welke sancties zijn mogelijk wanneer er sprake is van misbruik van machtspositie?Een verbod, dwangsom of geldboete. Als de internationale grondwet doorgaat dan:ARTIKEL III-163De Raad stelt op voorstel van de Commissie Europese verordeningen vast voor de toepassing vande in de artikelen III-161 en III-162 neergelegde beginselen. De Raad besluit na raadpleging van hetEuropees Parlement.

Die Europese verordeningen hebben met name ten doel:a) de nakoming van de in artikel III-161, lid 1, en in artikel III-162 bedoelde verbodsbepalingente bewerkstelligen door de instelling van geldboeten en dwangsommen;b) de regels voor de toepassing van artikel III-161, lid 3, vast te stellen met inachtneming van denoodzaak, enerzijds een doeltreffend toezicht te verzekeren en anderzijds de administratievecontrole zoveel mogelijk te vereenvoudigen;c) in voorkomende gevallen de werkingssfeer van de artikelen III-161 en III-162 voor deverschillende bedrijfstakken nader vast te stellen;d) de taak van de Commissie, respectievelijk van het Hof van Justitie van de Europese Unie bijde toepassing van de in deze alinea bedoelde bepalingen vast te stellen;e) de verhouding vast te stellen tussen de wetgevingen van de lidstaten enerzijds en dezeonderafdeling en de ter uitvoering van dit artikel vastgestelde Europese verordeningen,anderzijds.

EnARTIKEL III-1651. Onverminderd artikel III-164 ziet de Commissie toe op de toepassing van de in de artikelen III-161 en III-162 neergelegde beginselen. Op verzoek van een lidstaat of ambtshalve, en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, welke haar daarbij behulpzaam zijn, stelt de Commissie een onderzoek in naar de gevallen van vermoedelijke inbreuk op die beginselen. Indien haar blijkt dat inbreuk is gemaakt, stelt zij middelen voor om daaraan een eind te maken.

2. Wordt aan de in lid 1 bedoelde inbreuken geen eind gemaakt, dan stelt de Commissie een met redenen omkleed Europees besluit vast waarbij de inbreuk op de beginselen wordt geconstateerd. Zij kan haar besluit bekendmaken en de lidstaten machtigen maatregelen - waarvan zij devoorwaarden en de wijze van toepassing bepaalt - te nemen om de toestand te verhelpen.

3. De Commissie kan Europese verordeningen vaststellen betreffende groepen overeenkomsten ten aanzien waarvan de Raad overeenkomstig artikel III-163, tweede alinea, onder b), een Europese verordening heeft vastgesteld.

6.Waarop is de bevoegdheid van de Europese Commissie t.o. Microsoft gebaseerd?Op de Europese wetgevingMonti schikt niet met Microsoft over marktpositieDoor onze correspondentBRUSSEL, 18 MAART. Europees Commissaris Monti (Concurrentiebeleid) heeft geen schikking kunnen treffen met Microsoft over de te dominante marktpositie van de Amerikaanse softwaregigant. Monti zal daarom volgende week woensdag een voorstel voor een boete op tafel leggen, waar de voltallige Europese Commissie mee moet instemmen. Dat heeft Monti vanmiddag meegedeeld. Microsoft-topman Steve Balmer sprak de afgelopen twee dagen met Monti in een uiterste poging een veroordeling van de Europese Commissie te voorkomen. Volgens de Commissie maakt Microsoft zich schuldig aan misbruik van marktdominantie bij personal computers. Het gaat in het bijzonder om de koppeling van mediaplayersoftware aan het Windows-besturingssysteem waardoor concurrenten worden uitgeschakeld, en om de markt voor servers. Monti zei dat het ,,onmogelijk'' was om met Microsoft een akkoord te bereiken dat een belangrijk ,,juridisch precedent'' zou scheppen. Zo'n juridisch precedent is volgens Monti belangrijk ,,als richtlijn voor het gedrag van zo'n belangrijke onderneming''.

a.Hoe is de Europese Commissie samengesteld?Het college van eurocommissarissen telt 25 leden, voor elk land één. In november 2004 is (met drie weken vertraging) een nieuwe Europese commissie beëdigd.

b.Wat zijn de taken van de Europese Commissie?Dit orgaan kan worden beschouwd als het "dagelijks bestuur" van de Europese Unie. De Commissie dient voorstellen in voor Europese wet- en regelgeving, en voert de acties uit die door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn goedgekeurd.

De Europese Commissie komt op voor het algemeen belang van de Unie en speelt een stimulerende rol in het proces van de Europese eenwording.

c.Wat wordt verstaan onder misbruik van machtspositie?Artikel III-162: Verboden op misbruik van machtspositie van een ondernemingOnverenigbaar met de interne markt en verboden, voorzover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is misbruik door een of meer ondernemingen van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan.

Dit misbruik kan met name bestaan in:a)het rechtstreeks of onrechtstreeks opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden;b)het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van verbruikers;c)het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;d)het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

d.Aan welk misbruik van machtspositie maakt Microsoft zich schuldig? Verwijs in uw antwoord naar het desbetreffende artikel(onderdeel) van het EG-Verdrag.

Aan artikel 82 lid D.

Week 31.Bij wanprestatie is het van belang of de te verrichten prestatie een inspannings- of resultaatsverbintenis inhoudt.

a.Geef het verschil tussen een inspannings- en resultaatsverplichtingEen inspanningsverplichting levert geen resultaat op. Er is eigenlijk nooit te bewijzen of je aan de inspanningsverplichting hebt voldaan.

Resultaatverplichting heeft wel een resultaat, aan de hand van het resultaat kan men zeggen of het voldoende of onvoldoende is.

b.Beredeneer dat dit verschil van invloed is op een mogelijke overmachtssituatie.

Allereerst hangt het hier af van wat gedefinieerd is als overmacht. Bij resultaatsverplichting kan het zijn dat als het resultaat niet gelukt is of verkeerd is er een boete word gegeven.

c.Noem het verschil tussen een garantiebeding (clausule) en een exoneratiebeding (clausule). Betrek in uw antwoord het begrip aansprakelijkheid.

De exoneratiebeding is een uitsluiting/beperkte garantie. Hierin wordt de aansprakelijkheid voor schade in een woning bijvoorbeeld niet door de huurder maar de verhuurder op zich genomen. Aan garantie moet je je altijd houden tenzij het om een "act of god" gaat.

2.Het computersysteem van Bedrijf a signaleert een tekort aan een bepaalde hoeveelheid moeren en bouten. Het systeem doet onmiddellijk via EDI een bestelling bij bedrijf B.

a.Benoem de overeenkomst, waarvan hier sprake is en tot welk type van overeenkomsten deze behoort.

De overeenkomst die het hier betreft is een Wederkerige Overeenkomst (interchange agreement). Deze behoort tot de EDI agreement. Een EDI bericht is altijd toelaatbaar als bewijs.

b.Geef het belang aan van een onderliggende interchange agreement bij het gebruik van EDI.

Er moeten standaarden en protocollen worden afgesproken.

c.Omschrijf het begrip neurale netwerken.

Neurale netwerken zijn in staat om louter door het aanbieden van representatieve voorbeelden moeilijke problemen op te lossen, zelfs indien een oplossingsalgoritme voor het op te lossen probleem niet aanwezig is.

3.Door een foute schakeling of iets dergelijks gaat er in het systeem iets mis. De De wil en de verklaring van Bedrijf A dekken elkaar niet meer.

Licht toe via welk leerstuk nu uitgemaakt moet worden of er al dan niet een overeenkomst is ontstaan.

Het gaat hier om een wilsovereenstemming. Echter als blijkt dat de interchange agreement voorwaarden niet goed bekend zijn kan het bedrijf zich beroepen op overvemacht (als tenminste blijkt dat het een fout in het systeem betreft).

Een tweede wet waar het bedrijf zich op kan roepen is op de 7 dagen bedenkperiode (recht van herroeping).

Het EDI systeem zorgen voor het automatisch weigeren van foute bestellingen.

Week 41.Koos Nap vervaardigt een nieuw programma, wat hij op diskette zet. Aanvankelijk gunt hij zich nog enig tijd om na te gaan of er nog correcties. moeten plaats vinden. Daarna kopieert hij een groot aantal keren o de exemplaren vervolgens aan zijn medestudenten te verkopen. Een ervan verkoopt later zijn van Koos gekochte exemplaar door aan een andere student.

a.Geef de rechtspositie van Koos Nap aan voor het in omloop brengen van de diskettes.

Het valt onder auteursrecht. Hij is de baas over wat er gebeurt met zijn programma's, als hij het wil verveelvoudigen mag dat.

b.Geef aan wanneer de extra bescherming eindigt.

Bij een overdracht van de rechten (bijv erfopvolging) anders 70 jaar na de dood van de auteur.

c.Wat wordt bedoeld met de openbaarmaking van een verveelvoudiging van een geheel of een gedeelte van het werk?Een rechtsgeldig in het verkeer gebracht werk mag worden doorverkocht zonder de zeggenschap van de auteursrechthebbende.

d.Noem wie o.g.v. de Auteurswet toestemming kan geven tot verspreiden van de genoemde diskettes.

De maker van de diskettes2.A draagt d.m.v. een akte de exploitatierechten op een door hem ontwikkeld computerprogramma over aan B.

a.Het auteursrecht kent persoonlijkheidsrechten en exploitatierechten. Noem het onderscheid.

De exploitatierechten zijn de bevoegdheid van de rechthebbende om te verveelvoudigen en openbaar te maken. Persoonlijkheidsrechten zijn de morele rechten die het auteursrecht aan de maker verleent. Deze beschermen de integriteit van de maker en van zijn werk. B mag hier dus wel het programma exploiteren maar niet zomaar zijn naam er onder zetten dat het lijkt dat B het programma heeft gemaakt.

b.Beantwoord de vraag of hier een absoluut recht wordt overgedragen, dan wel een relatief recht wordt gevestigd.

Relatiefrecht, omdat absoluut zou gelden voor iedereen. Door middel van relatief recht ontstaat er een band tussen licentienemer en gever.

c.Het auteursrecht kan men zien als een bundeling van bevoegdheden, waarvan alleen 1 of meerdere afgesplitste delen kunnen worden overgedragen. Wat wordt hiermee bedoeld?Bij overdracht van auteursrecht word alleen de exploitatie rechten van het programma gegeven en niet de persoonlijkheidsrechten. Er kan door de auteur wel afstand van worden gedaan.

3.De EG heeft een richtlijn uitgevaardigd m.b.t. de bescherming van computer-programmatuur.

a.Noem de EG-instelling die de bevoeegdheid daartoe heeft.

De Europese commissie en de raad van ministersb.Noem de EG-instelling bij welke het initiatiefrecht ligtDe Europese commissiec.Omschrijf hoe de richtlijn wordt geimplementeerd in het nationale recht van de lidstaten.

Het is nog niet heel lang geleden dat computer-programmatuur als geschrift werd gezien. Maar als je een computerprogramma laad dan verveelvoudigd hij het programma al in zijn geheugen. Dat zou auteursrecht overtreden als het als geschrift word gezien. Nu de Europese Richtlijnen zijn gesteld hebben de nationale overheden deze omgezet in wetten.

4.Opdracht: Lees artikel 2 lid 2 Aw en daarna artt. 3:84 lid 1 jo 95 BW.

a.Verklaar het begrip geldige titelEen (juridisch) geldige reden voor de overdracht.

b.Noem de vorm van levering voor roerende zaken, niet-registergoederenHet overdragen van bezit.

c.Omschrijf de levering van registergoederenZie (3 art. 89 BW)Het overdragen van de bij onroerende zaken vereiste levering vindt plaatst in de daartoe bestemde openbare registers. De partijen hebben een notariële akte opgesteld, waarna de inschrijving kan plaatsvinden. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.

d.Beargumenteer, dat hoewel voor de levering van auteursrecht een akte nodig is, het geen registergoed betreft.

Hiervoor is een door de auteur getekend stuk papier nodig dat de overdracht bevestigd.

5. A geeft aan B exclusieve toestemming tot openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn zelf ontwikkelde computerprogramma. Hij heft als het ware het verbod op het inbreuk maken door een derde op zijn auteursrecht op ten behoeve van B.

a.Verklaar of B hier een absoluut recht dan wel een relatief recht heeft verkregenHet gaat hier om relatief recht, A heeft het auteursrecht overgedragen aan B. Het gaat dus om de exploitatie rechten van het programma van A en niet om het persoonlijkheidsrecht. Het persoonlijkheidsrecht blijft namelijk bij A. B mag het dus alleen exploiteren en niet aanpassen zonder toestemming van A.

b.Kwalificeer de tussen A en B gemaakte afspraak en omschrijf de juridische totstandkoming.

De wilsovereenstemmingc.Beargumenteer dat een shrink-wrap-licentie in Nederland aan stringente voorwaarden is gebonden.

Een shrink-wrap-licentie is alleen rechtsgeldig in NL als de wederpartij bij de aankoop op de hoogte is van de voorwaarden waaronder hij het programma aanschaft.

6. Leg uit wat wordt bedoeld met een escrow-bedingIn een escrow-beding brengt de software leverancier zijn broncode onder bij een derde. Zodat wanneer hij failliet gaat zijn broncode niet meteen op straat ligt.

Gebruikte bronnen:De colleges en het Wetboek (Verzameling Nederlandse Wetgeving HEO)