Er lyset for de lærte blot? Om Grundtvig og sprogets betydning.

Essay by Gorm NielsenCollege, UndergraduateA, April 1997

download word file, 4 pages 4.3

Downloaded 34 times

Er lyset for de lærde blot

Opgave: Grundtvig siger et sted, at 'ordet skaber, hvad det

nævner'.

Problematiser udsagnet og tag stilling til sprogets

betydning.

At ordet skaber, hvad det nævner, er en opfattelse, der kommer

til udtryk

på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Sandheden af

udsagnet er

imidlertid ikke indiskutabel. I det følgende vil jeg fremføre

argumenter

både for og imod rigtigheden af udsagnet. Jeg vil under hele

teksten gå ud

fra, at Grundtvigs udsagn ikke skulle tages helt bogstaveligt.

Der er mange både i Danmark og i de fleste andre lande i

verden, der går

ind for en eller anden form for censur. Det er et af de steder,

hvor man

kan se, at mange folk langt hen af vejen mener, at ordet

skaber, hvad det

nævner. Det er et udtryk for den tro/opfattelse, at man

allerede når man

snakker om noget, er i gang med at udføre det.

Derfor er nogen

bange for,

at allerede når man viser vold i film, er man på vej til at

begå vold i den

virkelige verden. Tanke og gerning følger altså nødvendigvis

hinanden.

Baggrunden for censur er jo ofte den opfattelse, at den blotte

bevidst-

gørelse (nævnelse) af muligheden for politisk ukorrekte/

syndige gerninger,

vil være årsag til en fysisk manifestation af dem (eller den

opfattelse, at

bevidstgørelsen om synden i sig selv, er ligeså uønskelig, som

synden

selv).

At have den mening, at ordet skaber, hvad det siger, leder dog

ikke nød-

vendigvis til censur Det kan også godt være begrundelse for at

skabe

debat, der så ligeså godt, eller ligefrem nødvendigvis vil

resultere i større

viden og bedre valg, ud fra synspunktet, at jo mere man har

diskuteret,

debatteret og behandlet et emne, jo mere man ved om et emne, og

jo større

overblik man har over...